Zóny pre každého študenta

Jednoduchá veta a jednoduché súvetie

Jednoduchá veta a jednoduché súvetie

Podľa zložitosti rozlišujeme jednoduché vety a súvetia

Veta s jedným prisudzovacím skladom je jednoduchá veta.

Príklad: Posádka usmerňuje cestujúcich

Veta s jedným vetným základom je jednoduchá veta.

Príklad: Stmieva sa.

Veta s dvoma prisudzovacími skladmi je jednoduché súvetie.

Príklad: Posádka otvorí dvere a sprístupní východy.

Veta s dvoma vetnými základmi je jednoduché súvetie.

Príklad: Po behu ma smädí a pichá v boku.

Vety sú v súvetiach spojené spojkami, napríklad: a, i, aj, ani, ale, ale aj, alebo, že, aby, či, keď, ak, keby, lebo, pretože.

Niektoré spojky sú dvojčlenné napríklad: buď - alebo, nielen - ale aj.

Dve vety v súvetí sú zvyčajne oddelené čiarkami.

Príklad: požiadal ma, aby som ho doviedol domov.

Ak sú vety v súvetí voľne priradené (zlúčené) spojkou a, čiarka sa pred spojkou nepíše.

Napríklad: Posádka otvorí dvere a sprístupní núdzové východy.

Vety sa člení:

- podľa toho, či je jadro vety rozčlenené alebo nerozčlenené

- Podľa zložitosti 

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/17460-jednoducha-veta-a-jednoduche-suvetie/