Morfológia - tvaroslovie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 20.10.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 755 slov
Počet zobrazení: 117 813
Tlačení: 2 074
Uložení: 1 920
Morfológia je náuka, ktorá sa zaoberá slovnými druhmi, gramatickými tvarmi slov, tvorením slov a gramatickými kategóriami slov. Je súčasťou gramatickej stavby jazyka.
 
SLOVNÉ DRUHY:
Slová v súčasnej slovenčine zadeľujeme do desiatich slovných druhov.
Slovné druhy delíme podľa dvoch hlavných kritérií:

- na plnovýznamové a neplnovýznamové (podľa toho, čo niečo pomenúvajú alebo len vyjadrujú vzťahy medzi slovami)
- na ohybné a neohybné (podľa toho, či slovo môže mať rozličné tvary (dá sa skloňovať, prípadne časovať) alebo má stále rovnaký tvar)
 
Plnovýznamové slová označujú:
-  osoby, zvieratá, veci a abstraktné pojmy – podstatné mená (substantíva)
-  vlastnosti a vlastnícke vzťahy – prídavné mená (adjektíva)
-  číselné vzťahy – číslovky (numeráliá)
-  okolnosti alebo vlastnosti deja a vlastnosti – príslovky (adverbiá)
-  odkazujú alebo ukazujú na všetko predchádzajúce – zámená (pronominá)
-  označujú činnosť alebo stav – slovesá (verbiá)
 
Neplnovýznamové (pomocné) slová nadobúdajú význam iba v spojení s plnovýznamovými slovami, nemôžu byť vetnými členmi. Vyjadrujú:
-  okolnosti a vzťahy nesamostatne – predložky (prepozície)
-  vzťahy priradenosti a podradenosti – spojky (konjunkcie)
-  postoj k slovu a výpovedi – častice (partikuly)
-  city, vôľu, zvuky – citoslovcia (interjekcie)
 
Úloha
Určte vo vetách slovné druhy:

- Starší brat denne dochádza štyri kilometre do práce.
- Jeho tvár dokázala v krátkom čase nadobudnúť mnohoraký výraz.
- Dakto snáď bude schopný ten list otvoriť.
- A naozaj prídeš?
- Mal okolo tridsať rokov, a predsa ešte stále žil s rodičmi.
- veru, všetci vedeli, že on dnes príde medzi poslednými.
- Ej, títo chlapi nikdy nič neurobili poriadne.

PODSTATNÉ MENÁ
Delíme ich na:

- konkrétne (chlap, stroj)abstraktné (mladosť, umenie)
- všeobecné (výhra, odpoveď) - vlastné (Slovák, Bratislava)
- životné – neživotné (len pri mužskom rode – zlí psi – zlé psy)

PRÍDAVNÉ MENÁ
Delíme ich na vlastnostné (pekný, cudzí) a privlastňovacie (otcov, matkin).
Vlastnostné môžu byť akostné (stupňujú sa - veľký) stupňovanie - pozitív, komparatív, superlatív
vzťahové (nedajú sa stupňovať - sklený)
živočíšne (páví)

ZÁMENÁ
Delíme ich na:

- osobné – základné (ja, ty) a privlastňovacie (môj, tvoj)
- zvratné – základné (sa, si) a privlastňovacie (svoj)
- ukazovacie (ten, taký)
- opytovacie (kto, čo, aký. ktorý)
- vzťažné (opytovacie zámená v súvetiach – Bol to ten kvet, čo tak krásne voňal.)
- vymedzovacie (nikto, všetci, každý, inde, ničí, sám)
- neurčité (ktosi, niekto, dakto, voľačo)

ČÍSLOVKY
Delíme ich na:

- základné (jeden, dva)
- skupinové (dvoje, troje)
- radové (prvý, druhý)
- druhové (dvojaký, trojaký)
- násobné (dvakrát, tri razy)

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE
Pri podstatných menách, prídavných menách, zámenách a číslovkách určujeme tieto kategórie:
rod (mužský, ženský, stredný)
číslo (singulár, plurál)
pád (nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál a inštrumentál)
 
SLOVESÁ
- zvratné (tešiť sa, priať si) a nezvratné (plakať, čítať)
- plnovýznamové a neplnovýznamové

Plnovýznamové slovesá delíme na:

činnostné (písať, spievať)
stavové (spať, rásť)predmetové (čítať, stavať)
bezpredmetové (bežať, kričať)prechodné (písať, čítať)
väzba v akuzatíve

neprechodné (odolať, vládnuť)
 
Neplnovýznamové slovesá delíme na:

- byť
- fázové (začať, prestať, zostať)
- modálne (chcieť, musieť, môcť)
- limitné (ísť a mať)

Pri slovesách určujeme tieto GRAMATICKÉ KATEGÓRIE:
Osoba (1., 2., 3.)
Číslo (singulár, plurál)
Čas (minulý, prítomný. budúci)
Spôsob (oznamovací, rozkazovací, podmieňovací)
Slovesný rod (činný, trpný) Učiteľ pochválil žiaka. Žiak je chválený. Otec rúbe drevo. Drevo sa rúbe.
Vid (dokonavý (skočiť), nedokonavý (skákať))
SLOVESNÝ TVAR môže byť určitý alebo neurčitý, jednoduchý alebo zložený.
Určité slovesné tvary – tie, pri ktorých môžeme určiť gramatické kategórie.
Neurčité slovesné tvary – tie, pri ktorých nemôžeme určiť gramatické kategórie:

- neurčitok – ť (písať)
- slovesné podstatné meno –ie (písanie)
- prechodník –c (píšuc)
- trpné príčastie –ný, -tý (písaný, umytý)
- činné príčastie – prítomné –ci (píšuci)

- minulé –í (písavší)

Slovesné tvary jednoduché   Slovesné tvary zložené
vyjadrené jedným slovom vyjadrené viacerými slovami
- prítomný čas: kreslím; - minulý čas: kreslil som;
- budúci čas: nakreslím; - opisný budúci čas: budem kresliť;
- rozkazovací spôsob: kresli!  - prítomný podmieňovací spôsob: kreslil by som;
- všetky neurčité slovesné tvary  - minulý podmieňovací spôsob: bol by som kreslil
 
PRÍSLOVKY

miesta (blízko)
času (zajtra)
spôsobu (sklamane)
príčiny (nevedomky)
 
PREDLOŽKY
-  prvotné (od, k, s, pred) a druhotné (môžu byť aj inými slovnými druhmi – okolo, okrem, uprostred)
-  jednoduché (do, k, blízo) a zložené (ponad, spod, vnútri)
 
SPOJKY
-  priraďovacie
o  zlučovacie (a, i, aj, ani, alebo, či) – nepíšu sa pred nimi čiarky
o  stupňovacie (ba; ba aj; nielen, ale aj)
o  odporovacie (ale, no, jednako)
o  vylučovacie (alebo; buď; či)
-  podraďovacie (že, aby, keď, ako, ak, pretože, keby, lebo)
-  spájacie výrazy – vzťažné zámená v podraďovacích súvetiach (ktorý, aký, čo ako, kde)
 
ČASTICE
vyjadrujú osobný postoj hovoriaceho k vecnému obsahu výpovede
uvádzacie
o pripájacie (A mne to nepovieš?)
o pobádacie (Aby si nemeškal!)
 vytyčovacie
o vysvetľovacie (ako, aspoň, navyše)
o hodnotiace (akiste, asi, sotva)
o zdôrazňovacie (akurát, áno, najmä)
 
CITOSLOVCIA
vlastné (ajáj, och, jaj) a zvukomalebné (brnk, cupi-lupi, kvá)
prvotné a druhotné (utvorené zo slovies – hybaj alebo podstatných mien - božemôj)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014