Zvuková a grafická stránka slovenského jazyka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: mino
Typ práce: Referát
Dátum: 27.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 572 slov
Počet zobrazení: 32 618
Tlačení: 1 266
Uložení: 1 283

Zvuková a grafická stránka slovenského jazyka 

Fonetický zápis textu sa nazýva transkripcia (deti – [ďeťi])

ORTOEPIA je náuka o spisovnej výslovnosti, teda o správnom používaní zvukových prostriedkov reči.

Grafická stránka jazyka

Písmo je súbor grafických (písaných alebo tlačených) znakov (písmen, grafém, litier), ktorými sa zaznamenáva jazykový prejav.
V slovenčine sa používa latinkadiakritické znamienka (dĺžeň, mäkčeň, vokáň).  Interpunkčné znamienka sú: bodka, čiarka výkričník, otáznik, apostrof...
 
Slovenčina má 43 písmen. Platí zásada, že jednej fonéme zodpovedá jedna graféma.
 
Výnimky:
i, y – dve grafémy pre jednu fonému
d, t, n, l – grafémy, ktoré nahrádzajú ď, ť, ň, ľ, ak po ich nasledujú samohlásky i, e alebo dvojhlásky
ch. dz, dž – dve grafémy pre jednu fonému

PROZODICKÉ VLASTNOSTI REČI:

Kvantita  (dĺžka) – dlhá samohláska alebo dvojhláska trvá dvojnásobok trvania krátkej samohlásky (pozri pravidlo o rytmickom krátení).

Pauza (prestávka) – rozdeľuje súvislú reč na úseky – takty, čím vzniká frázovanie. Môže byť logická (významová) alebo fyziologická (na nádych).
 
Tempo (rýchlosť) – pomôže zdôrazniť dôležité časti prejavu
 
Rytmus – vzniká striedaním prízvučných a neprízvučných slabík v slove.
 
Intenzita hlasu (sila)
 
Prízvuk – hlavný prízvuk je v slovenčine na 1. slabike. (naučiť sa, slovenčina)
 
Dôraz – intonačné vyzdvihnutie významovo najdôležitejšieho slova vo vete. Pri objektívnom slovoslede je na poslednom slove vo vete. (Prišiel som sám.) Citový, expresívny dôraz na slabike, ktorá sa súčasne nápadne predlžuje je emfáza. (Ja doobre viem, o čo ti  ide.)
 
Melódia – stúpanie a klesanie výšky hlasu vo vete; môže byť:

- Klesavá – oznamovacie, opytovacie, zvolacie, rozkazovacie vety.

Poď s nami! Prečo si neprišiel?

- Stúpavo-klesavá alebo klesavo stúpavá – v súvetiach

Ja som ho čakala, ale on neprišiel. Ak ti pomôžem, pôjdeš tam so mnou?

- Stúpavá – zisťovacie otázky – očakávame odpoveď áno – nie

Naozaj by si to pre mňa urobil?

Spodobovanie spoluhlások 

Znelostná asimilácia (spodobovanie) je prispôsobenie výslovnosti dvoch susedných alebo blízkych hlások.
 
Rozdelenie spoluhlások podľa znelosti:
Párové znelé:   b, d, ď, g, dz, dž, h, v, z, ž
Párové neznelé:   p, t,  ť,  k,  c,   č, ch, f, s, š 
Nepárové znelé (zvučné): m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j
 
Znelá + neznelá znelá ... neznelá
d + p ž ... s
predpis [pretpis]  jež spí [ješ spí]
 
neznelá + znelá  neznelá ... znelá
s + b s ... v
prosba [prozba] pes vrčí [pez vrčí]
 
Zákon o rytmickom krátení – v slovenčine nemôžu nasledovať dve dlhé slabiky za sebou

KEDY NEPLATÍ ZÁKON O RYTMICKOM KRÁTENÍ:

PODSTATNÉ MENÁ
VZOR ULICA - G pl. prípona -í je v domácich slovách vždy dlhá (kôlňa - kôlní, priadza - priadzí, vôňa - vôní)

VZOR DLAŇ - G pl. výnimka z rytmického krátenia (báseň - básní, pieseň - piesní, horáreň - horární)

VZOR MESTO - G pl. niektoré slová s príponou -stvo

(kamenárstvo - kamenárstiev, sklenárstvo - sklenárstiev)

- G pl. druhý tvar niektorých slov

(krídla - krídel / krídiel, pásma - pásem / pásiem)

VZOR VYSVEDČENIE - podstatné mená typu lístie, skálie ...

PRÍDAVNÉ MENÁ
VZOR PÁVÍ - krátke prípony sú iba v L sg. m. a str. r. a v G, D, L, I sg. ž. r.

ZÁMENÁ
Ďalej:
 - neurčité zámená tvorené predponami nie-, bárs-, bár- (niečí, bárčí, bársčí)

ČÍSLOVKY
- zložené násobné číslovky s nesamostatným základom
- krát, - násobný, - násobne (tisícnásobne, tisícnásobný, tisíckrát)

SLOVESÁ
 - neurčitok a tvary prít. č. slovies typu zmúdrieť, zdúpnieť .. - 3. os. pl. prípona -ia (chvália, trápia)
- prípona prechodníka -iac (chváliac, trápiac)
- prípona činného príčastia prít. -iaci  (chváliaci, trápiaci)
- opakovacie slovesá typu chválievať, vabievať, trápievať .. TVORENIE SLOV

Ďalej - slovotvorné predpony ná-, sú-, zá- sú vždy dlhé (námietka, súčiastka, zásielka).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.046