Opisný slohový postup – znaky a chyby

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 164
Tlačení: 5
Uložení: 5

Opisný slohový postup

 • má široké uplatnenie, využíva sa v bežnej, odbornej, publicistickej sfére.
 • Prostredníctvom opisného slohového postupu autor predstavuje „predmet“ ako celok prostredníctvom jeho vlastností, znakov. Autor vymenúva vlastnosti a znaky „predmetu“.
 • Ako „predmet“ chápeme: OSOBU, VEC, PROSTREDIE, PRACOVNÝ POSTUP, DEJ chápaný ako proces (napr. chod stroja), NÁVOD NA ČINNOSŤ...

- Opis v jazykových štýloch:

 1. Hovorový štýl : jednoduchý/stručný opis
 2. Umelecký štýl: karikatúra, beletrizovaný životopis, subjektívna charakteristika, náladový opis
 3. Administratívna štýl: referát, odborný posudok, životopis, časť motivačného listu
 4. Náučný štýl: odborný opis vo výklade, opis pracovného postupu/návod
 5. Publicistický štýl: reportáž

Znaky opisného slohového postupu:

 1. ENUMERATÍVNOSŤ: je to logický postup, ktorý si autor zvolí, v akom poradí bude vymenúvať vlastnosti a znaky predmetu. Autor si musí vytvoriť logický plán, ktorého sa bude držať pri opise, aby jeho výpoveď dávala zmysel (opis pracovného postupu).
 2. SUBJEKTÍVNOSŤ: je to predovšetkým osobná zaangažovanosť autora. Autor môže predmet aj hodnotiť.
 3. KOHÉZNOSŤ : ide o súdržnosť textu, niektoré obsahovo-tematické celky možno zamieňať, avšak pri istých typoch opisu sa nesmie porušiť logická následnosť

Slohové útvary opisného slohového postupu:

-opis – základný útvar

Opis môže byť

 1. Statický opis
 2. Dynamický opis
 3. Opis osoby
 4. Charakteristika
 5. Karikatúra
 6. Opis pracovného postupu
 7. Odborná charakteristika / opis hľadanej osoby

Druhy opisu:

 • Podľa výberu jazykových prostriedkov : statický, dynamický
 • Podľa postoja autora : objektívny, subjektívny
 • Podľa využitia v komunikačnej sfére: jednoduchý, umelecký (náladový), náučný(odborný)

Kompozícia opisu: vonkajšie a vnútorné zloženie opisu Vnútorná kompozícia: ÚVOD,

JADRO, ZÁVER

Musíte dodržať logickú postupnosť!!!

Postup v opisovaní predmetu:

 1. sprava doľava alebo naopak
 2. zhora dole alebo naopak
 3. spredu dozadu alebo naopak
 4. od stredu k obvodu alebo naopak Vonkajšia kompozícia : odseky,

Chyby, ktorých sa dopúšťajú žiaci:

-niektoré menej dôležité znaky a vlastnosti prekryjú podstatné znaky, ktoré si od premetu nemožno odmyslieť.

-náhodne až chaoticky usporiadané znaky a vlastnosti, ktoré sú súčasťou odlišných blokov. Blok= v bloku sú vedľa seba usporiadané znaky, ktoré vzájomne súvisia.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011