Jazyková rovina: skladba alebo syntax

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 18.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 661 slov
Počet zobrazení: 368
Tlačení: 19
Uložení: 20

Jazyková rovina: skladba alebo syntax

Syntax sa zaoberá spájaním slov do viet.

Vetné členy: môžu nimi byť iba plnovýznamové slovné druhy(teda VČ nie je predložka, spojka atď.)

Podmet: pýtame sa naňho otázkou kto čo. Môže byť vyjadrený alebo nevyjadrený.

Prísudok: môžu ho tvoriť aj viaceré slová – napr. začal pracovať, je múdry. Môže byť slovesný a neslovesný( aj slovesno-menný),napr. Dom je veľmi malý.

Predmet : pýtame sa naňho všetkými pádovými otázkami, okrem nominatívu. Nemýľte si ho s príslovkovým určením – Kniha ležala na stole.(nesprávna otázka: na kom na čom ležala kniha, správna otázka: kde ležala kniha. Predmet je priamy(v A bez predložky a nepriamy – v iných pádoch).

Prívlastok: pýtame sa otázkou aký. Zhodný je vyjadrený prídavným menom – usilovný žiak, nezhodný je vyjadrený podstatným menom – nátierka z bryndze.

Príslovkové určenie miesta, času, príčiny a spôsobu.

Doplnok: rozvíja 2vetné členy: podmet a prísudok , predmet a prísudok.

Prístavok – je to druh zhodného prívlastku: Košice, hlavné mesto európskej kultúry, má tisíc obyvateľov.

Sklady – medzi vetnými členmi sú sklady:

  1. prisudzovací – vo vete je iba 1, je vždy medzi podmetom a prísudkom
  2. určovací – medzi nadradeným a podradeným vetným členom: pekné dievča, kniha na stole
  3. priraďovací – medzi viacnásobnými vetnými členmi

Gramatická stránka vetného skladu: zhoda, väzba a primkýnanie

Zhoda je vtedy, keď nadradené slovo určuje pád, rod a číslo podradenému slovu. Príklad: je medzi podmetom a prísudkom a medzi zhodným prívlastkom a nadradeným slovom.

Väzba je vtedy, keď nadradené slovo určuje pád podradenému slovu: sadí strom Primkýnanie je medzi podstatným menom a nezhodným prívlastkom, slovesom a príslovkovým určením

Príklady:

Na polici boli uložené otcove čižmy z pravej kože. Kto čo boli uložené na polici – čižmy -podmet

Čo robili čižmy – boli uložené – slovesno-menný prívlastok Kde boli uložené – na polici -príslovkové určenie miesta Aké čižmy – otcove – zhodný prívlastok

Aké čižmy – z kože – nezhodný prívlastok

Z akej kože – pravej – zhodný prívlastok

Sklady: čižmy boli uložené – prisudzovací sklad a zhoda Boli uložene na polici – určovací sklad a primkýnanie Otcove čižmy – určovací a zhoda

Čižmy z kože – určovací a primkýnanie Pravej kože – určovací a zhoda

Veta: delenie

A podľa zloženia – jednoduchá a súvetie Jednoduchá veta môže byť holá alebo rozvitá Súvetie môže byť priraďovacie, podraďovacie B podľa členitosti – jednočlenná a dvojčlenná

Jednočlenná môže byť slovesná – Prší.

Neslovesná – Košice.

Dvojčlenná môže byť úplná – Peter hovorí. Neúplná. Hovorí. (podmet je nevyjadrený) C podľa obsahu –

  1. oznamovacia, 2. opytovacia, 3. rozkazovacia, 4. zvolacia, 5. želacia(Kiež by si to spravil)

Priraďovacie súvetia delíme na:

  1. zlučovacie(jeden dej nasleduje za druhým, spojky: a, i, aj, ani
  2. vylučovacie(buď platí jedna veta, alebo druhá veta, spojky: buď-alebo, alebo-alebo
  3. stupňovacie(druhá veta stupňuje význam prvej, spojky: nielen-ale aj, ba ani,
  4. odporovacie(druhá veta odporuje významu prvej), spojky: ale, než, no

Podraďovacie delíme na: s vedľajšou vetou podmetovou, prísudkovou, predmetovou, prívlastkovou, príslovkovou, doplnkovou

Polovetné konštrukcie: je to prechod medzi jednoduchou vetou a súvetím. V jednej vete je prísudok a v druhej neurčitý slovesný tvar, ktorý nemôže byť prísudkom.

Príklad: Vošiel do izby neobzerajúc sa. Kráčajúc po chodbe si opakoval učivo.

Príklady:

Zlučovacie súvetie

Vošiel do triedy a sadol si do lavice. Vylučovacie súvetie

Buď budeš doma, alebo budeš v kine. Stupňovacie

Nielen sa neučíš, ale nie si ani úctivý. Odporovacie

Vošiel do triedy, ale nikomu nepozdravil.

Podraďovacie súvetie s VV prívlastkovou – to znamená, že VV je prívlastkom HV

a pýtame sa na ňu ako na prívlastok. Vošiel do domu, ktorý bol ešte rozostavaný. Otázka: do akého domu vošiel, odpoveď ktorý je ešte rozostavaný.

Podraďovacie súvetie s VV predmetovou – to znamená, že VV je predmetom HV a pýtame sa na ňu ako na predmet. Nevedel povedať, odkiaľ pochádza. Otázka: koho čo nevedel povedať, odpoveď odkiaľ pochádza.

Podraďovacie súvetie s VV príslovkovou miesta. Kde nechodí slnko, tam sú chorľaví ľudia.

Otázka kde sú chorľaví ľudia, odpoveď kde nechodí slnko.

Čo sa týka čiarok: píšu sa vo všetkých súvetiach, okrem zlučovacích.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#zhoda väzba primkýnanie #slesný ,slovesno menný prísudok #zhodné a nezhodné prívlastky #zhoda


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018