Interpunkcia a Diakritika

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 745 slov
Počet zobrazení: 67
Tlačení: 4
Uložení: 3

Interpunkcia a Diakritika

Interpunkcia

 • sústava príslušných grafických znakov, ktoré sa používajú na členenie textu

FUNKCIA

 1. vyčleňovacia
  • bodka, čiarka, pomlčka, dvojbodka, zátvorky a úvodzovky
 2. pripájacia
  • bodka, čiarka, pomlčka, dvojbodka, zátvorky a úvodzovky
  • naznačujú, že za výrazom, za ktorým stoja, bude nasledovať ďalší výraz alebo veta
 3. odčleňovacia
  • čiarka, pomlčka a bodka

DRUHY INTERPUNKČNÝCH ZNAMIENOK

 • bodka.
  • na koncioznamovacej vety
  • za skratkou à a pod.
  • za číslicami vo funkcii radových čísloviek à máj
 • otáznik ?
  • na konci opytovacieho výrazu, opytovacích viet à Ktorý? Kedy pricestujete?
  • na konci súvetí, ak hlavná veta je opytovacia à Mysleli ste si, že na to neprídem?
  • mieru naliehavosti – použitie viacero otáznikov à Tak prídeš?? Kedy konečne prídeš???
  • za zvolaco-opytovacími vetami à Čo som to za človeka?!
 • výkričník !
  • na konci rozkazovacích, zvolacích a želacích viet à Spomaľte! Fajčiť prísne zakázané!
  • nepíše sa:
   • v osloveniach na začiatku listov à Milá mamka,...
   • za vetami so slovesom v rozkazovacomspôsobe à Pridajte 2 lyžičky oleja.
  • bodkočiarka ;
   • oddelenie vysvetľovaciehoprístavku v jednoduchej vete à Martin zdôrazňuje, že moc nad silami patrí Bohu; v rukách človeka sú zradné.
   • oddeleniečastivýpočtov, ktoré patria sebe à Bratislava, Trnava; Žilina, Banská Bystrica
   • oddelenie väčšíchcelkov v súvetiach
 • dvojbodka :
  • za vetou alebo výrazom, ktorými sa uvádza priamareč
  • predvýpočtom à Program výletu. Prvý deň: príchod.
  • medzi číslami na vyjadrenie pomeru à Česko-Ghana 0:2
 • úvodzovky „“
  • priamareč à „Neviem, si to prestaviť,“ precedil medzi zuby strýko.
  • doslovný citát à Autor konštatuje:“ Naša spoločnosť by bola iná, keby bola morálka výhradne vecou tolerancie voči druhým ľuďom.“
 • pomlčka –
  • používa na oddelenieslov a viet, vymedzuje sa medzerami
  • namiesto sponovéhoslovesa à mladosť – pochabosť.
  • oddelenie vsuvky à Tá – okrem iných povinností – stanovuje aj podmienky.
  • za výrazom, ktorý sa bližšievysvetľuje à Všetko bolo vybavené – letenky, hotel, doprava, strava, nič by ich to nebolo stálo.
 • spojovník -
  • používa na vyjadrenie zlučovaciehovzťahu pri zložených slovách, vlastných menách, neoddeľuje sa medzerami
  • zloženévlastnémená, zemepisné názvy à Gregor-Tajovský, Česko-Slovensko
  • zložené všeobecnémená à národno-štátny
  • dvojčlennéspojenia vyjadrujúce rozličné významy à viac-menej, zubami-nechtami
  • spojenie časti slova zapísanej číslicouslovom à 3-násobný, 3-izbový
 • tri bodky ...
  • označenie emocionálnej, vzrušenej výpovede à Že „dobrý“...to si ako ... predstavujete?!
  • nedokončenávýpoveď à Predpokladám, že...
  • označenie vypustenej časti v známych vyjadreniach/nevhodných výrazoch à Kto neskoro chodí...
 • apostrof ‘
  • znak vynechaniahlásky (najmä v poézii) à ktos´(ktosi)
  • v cudzích vlastných menách a citátových výrazoch à O´Sullivan, Guns N´ Roses
 • lomka /
  • označenie dvojice variantných, protikladnýchvýznamov à dynamika/stabilita
  • označenie školskéhoroka à 2006/2007
  • označenie hranícveršov v súvislom texte à Pozdravujem vás, lesy, hory/ z tej duše...
 • zátvorky ()
  • ak potrebujeme vložiť do vety napr. vysvetľovacieúdaje, doplnenia, niečo rozvádzame à Newton (1643 – 1727)
 • čiarka ,

PRAVIDLÁ PÍSANIA ČIARKY

 1. V jednoduchej vete oddeľujeme čiarkou/čiarkami

Oslovenie

A ty, Jano, to nepočuješ?

Pozdrav

Ahoj, Peter!

Citoslovce

Och, to bolí!

Častica (hodnotiaca, vysvetľovacia)

Je večer a oni, samozrejme, neprišli.

Prístavok

Bratislava, hlavné mesto Slovenska, leží na Dunaji.

Viacnásobný vetný člen

Natrhala nám čerešňových, jabloňových a lipových kvetov.

Vytýčený vetný člen

Mama, tá má vždy pravdu. Dostal, a to poriadne.

Rozvitý prechodník

Podišla k nemu, ticho volajúc. ALE: Podišla k nemu volajúc.

 1. V súvetiach

Bez spojky

Stromy zakvitli, tráva zazelenala.

Píšeme čiarku

Podraďovacie spojky

(všetky)

Že, aby, keď, ako, akoby, ak, lebo, bo, či, čo, preto, čoby, hoci, ktorý, aký, keby, kedy, kam, kto, kým, lenže, pokiaľ...

Píšeme čiarku

Priraďovacie spojky

Ale, ba, ba aj, ba ani, jednako, lež, no...

Píšeme čiarku

a jednako, a predsa, a preto, a teda...

Píšeme čiarku

A, i, aj, ani, alebo, či

Ak majú odporovací alebo stupňovací význam

Môžeme, ale nemusíme písať čiarku

A, i, aj, ani – zlučovací význam

Alebo, či – vylučovací význam

Ako – v prirovnaní

Nepíšeme čiarku

Aj – aj, alebo – alebo, ani – ani, buď – alebo, či – či, nielen – ale aj...

Píšeme čiarku pred druhou z nich

Vložená veta

Odišiel, lebo sa urazil, a viac sa nevrátil.

Píšeme čiarku aj pred ňou, aj za ňou

PÍSANIE ÚVODZOVIEK V PRIEMEJ REČI

 • Mama sa spýtala: „Ako bolo dnes v škole?“
 • „Fajn,“ odpovedal jej syn.
 • „Nič viac mi nepovieš?“ nahnevane sa spýtala druhú otázku.
 • „Keď to musíš vedieť,“ povzdychol si syn, „dostal som päťku zo slovenčiny, lebo som nevedel písať úvodzovky.“

Diakritika

 • zvláštne znamienka, ktoré sa píšu v okolí písmena (nad, pod, alebo vedľa) a menia jeho výslovnosť alebo spĺňajú inú rozlišovaciufunkciu
 • !!! nie každá značka v okolí písmena je diakritickým znamienkom, napr. bodka v písmenách i a j je neoddeliteľnou súčasťou znaku
 • v slovenčine poznáme:
  • ´dĺžeň (ostrý prízvuk) à á, é, í, ó, ú, ý, ĺ, ŕ
  • ˇmäkčeň à č, ď, ľ, ň, š, ť, ž
  • ¨ dve bodky à ä
  • ˆ vokáň à ô
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#interpunkcia a diakritika


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015