Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 472 slov
Počet zobrazení: 360
Tlačení: 14
Uložení: 17

Jazyková Komunikácia

 • Jazyk
  • Abstraktný systém znakov (súhrn pravidiel – vznik reči)
  • Prostriedok myslenia a dorozumievania, uložený v pamäti
  • Funkcie : dorozumievacia, poznávacia, reprezentačná, estetická
 • Reč
  • Fyzicko-psychická schopnosť človeka
  • Vytváranie artikulovaných zvukov – spájanie s pojmami = komunikácia
  • použitie jazyka v praxi,
  • Druhy : hovorená, písaná
 • Jazykový znak
  • Morféma = Slovo
  • Funkcie : pomenúvajúca, významová, dorozumievajúca
  • Náuka o znakoch = semiotika
 • Písmo
  • Obrázkové – celé vety (v jaskyniach)
  • Slovné – 1 slovo (hieroglyfy)
  • Slabičné – 1 slabika (japonské, klinové písmo)
  • Hláskovépísmo – 1 hláska (grécka abeceda, hlaholika, cyrilika, azbuka, latinka)
 • Komunikácia
  • prenos informácie medzi účastníkmi (komunikantmi) v istej komunikačnej situácii pomocou spoločného systému znakov
  • Informácia – myšlienkový obsah, odosielateľ oznamuje prijímateľovi, podoby : od jednoduchej správy až k literárnym dielam, môžeme sa na ňu pýtať otázkami : Kto, Čo, Komu, Prečo, Ako, Kde
  • Druhykomunikácie :
   • Verbálna (slovná) – morfologické a lexikálne prostriedky. Delí sa na : ústnu alebo písomnú
   • Neverbálna (neslovná) – mimiky a gestá
   • Priama – priamy kontakt, rýchla spätná väzba – porozumenie, spontánna, nepripravená
   • Nepriama – X kontakt, sprostredkovaná komunikácia (list, sms správa), X spontánna reakcia, X bezprostredná väzba, nedorozumenia
   • Bežná – súkromná sféra, nespisovné, slangové rodinné,... slová, gestá a mimika
   • Oficiálna – verejná sféra, spisovný jazyk, odborné výrazy
   • Monologická – chýba spätná väzba
   • Dialogická – 2 osoby
   • Efektívna – obojsmerná, dobré počúvanie, dobrá spätná väzba, vedia čo chcú povedať, vedia pochopiť
   • Devalvujúca – opak efektívnej, nízky stupeň úrovne, hnev, neschopnosť ovládať emócie
   • Asertívna – Umenie presadiť svoj názor a zároveň počúvať druhých
   • Pasívna – človek ustupuje, strata vlastnej hodnoty, nervózne gestá, nevie povedať svoj názor
   • Agresívna – vnucovanie názorov, povýšenecký tón hlasu
   • Súkromná – súkromné prostredie, rozhovor medzi 2 kamarátmi
   • Verejná – oficiálne prostredie, diskusia, debata,...
  • Text
   • Uzavretá komunikačná jednotka s logickým usporiadaním viet a odstupňovanými časťami (veta, odsek, kapitoly)
   • Jednotlivé časti – niekedy nemožno pochopiť, pokiaľ nepoznáme iné časti = kontext
   • Súvislý text = poviedka, vtip, rozprávka
   • Nesúvislý text = tabuľka, graf, program kín

Komunikačná schéma (reťazec)

 • Autor
  • Formuluje svoje postoje a názory, kladné alebo záporné city
  • Vytvára informáciu, ktorú chce odoslať prijímateľovi
  • Spracováva ju pomocou jazykových prostriedkov – kóduje ju
  • Ovplyvnený : biologickými faktormi(vek, pohlavie), charakterom, vzdelaním, spoločenským postavením, a pod
 • Kód
  • Rozumieme ním jazyk ako systém znakov a jazykových pravidiel
  • Pomocou kódu prenáša sa prenáša komunikát(informácia) od odosielateľa k prijímateľovi
  • Zmena kódu počas komunikácie – napr. Zmena z spisovnej slovenčiny do nárečia
 • Kódovanie
  • Zmena myšlienky na zvukom zhmotnené slová a informáciu vysielame
 • Komunikát
  • Hovorený, písaný, súvislý alebo nesúvislý
  • Základná jednotka komunikácie
  • Prenáša sa pomocou kódu alebo média (komunikačný kanál)
  • Môže byť :
   • Vecným textom (náučný, administratívny, publicistický)
   • Hovorovým textom alebo Umeleckým – podľa okolností
  • Komunikačný kanál (médium)
   • Časť komunikácie, v ktorej sa prekonáva vzdialenosť medzi účastníkmi komunikácie
   • vzduch
  • Komunikačný šum
   • Sťažuje porozumenie, zapríčiňuje nesprávne pochopenie
   • nekvalitne vytlačený text, nečitateľné písmo, zlá výslovnosť, hluk v okolí = Defektná komunikácia
  • Dekódovanie
   • Meníme signál od odosielateľa (rečový, zrakový, ...) na myšlienkový obsah v mozgu
   • Identifikácia myšlienky
   • Veľakrát sa vyskytujú chyby v porozumení informácie
  • Postupy komunikácie
   • Informačný – podanie informácie
   • Argumentačný – podanie argumentov pre alebo proti
   • Agitačný – snaha o presvedčenie prijímateľa
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022