Lexikológia a Lexikografia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 070 slov
Počet zobrazení: 944
Tlačení: 82
Uložení: 88

Lexikológia a Lexikografia

 • lexika = slovná zásoba, súhrn všetkých slov v istom jazyku

o dynamický jav à stále sa mení, vyvíja a dopĺňa à súvisí s vývojom spoločnosti vedy a techniky, napr. niektoré slová sa odsúvajú na okraj (grifeľ = krieda) a iné sa dostávajú do popredia (SMS)

Lexikológia

 • jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá slovnou zásobou a vlastnosťami slova

SLOVO (lexéma)

 • nositeľ lexikálneho (vecného) významu
 • pomenúva a označuje predmety a javy, ktoré nás obklopujú
 • základná formálna a významová jednotka s ustáleným významom a ustálenou grafickou formou
 • Funkcie slova:

o pomenovacia (chlapec = nedospelá osoba mužského pohlavia)

o syntaktická (slovo chlapec je vetným členom)

 • Gramatický význam slova:

o slová podľa úplnosti lexikálneho a gramatického významu zaraďujeme do slovných druhov (viď poznámky morfológia)

 • Zvuková podoba slova:

o slovo strom sa skladá z 5 hlások, ktorých poradie a výslovnosť nemôžeme meniť bez narušenia vecného významu slova

SÉMANTICKÝ TROJUHOLNÍK

 • vzťah medzi objektívnou realitou (predmet), myšlienkovou oblasťou (pojem) a jazykovou oblasťou (slovo)

SLOVNÁ ZÁSOBA

 • súhrn všetkých slov v jazyku
 • Časti slovnej zásoby:

o jadro (centrum) = najpoužívanejšie slová, je relatívne stále

o okraj (periférna časť) = odvodené, cudzie slová, slová sem vstupujú a z neho vypadávajú hlavne podľa doby

 • Druhy slovnej zásoby:

o individuálna = slovná zásoba každého jednotlivca

o aktívna = súhrn všetkých slov, ktorým rozumieme a ktoré v bežnej komunikácii využívame

o pasívna = súhrn všetkých slov, ktorým rozumieme ale v bežnej komunikácii ich nevyužívame

o základná = najpoužívanejšie slová v bežnej komunikácii (cca 800 slov)

Systém slovnej zásoby

 • SÉMANTIKA = súčasť lexikológie, náuka o význame slov a slovných spojení

o Slová na základe lexikálneho významu:

 1. jednovýznamové slová
 • pomenúvajú len jednu skutočnosť, označuje ju práve jeden význam
 • patria sem vlastné mená, odborné výrazy, ale aj niektoré bežné pomenovania (škola, ventilátor)
 1. viacvýznamové slová
 • pomenúvajú viacero rôznych skutočností, majú viacero významov
 • okrem základného významu majú aj prenesený
 1. a) na základe vonkajšej podobnosti à koza, oko
 2. b) na základe vnútorných súvislostí à číta Hviezdoslava
 • mnohoznačnosť slov nazývame POLYSÉMIA

o Slová na základe významových súvislostí, vzťahov medzi slovami:

 1. synonymá
 • rovnozvučné slová, ktoré majú rôznu formu, ale rovnaký alebo podobný význam
 • napr. utekať, bežať
 1. antonymá
 • protikladné slová, sú to dvojice (niekedy trojice slov) s opačným významom
 • napr. kupovať – predávať, príchod – odchod
 1. homonymá
 • 2 slová, ktoré rovnako znejú, ale pomenúvajú iné myšlienkové obsahy (koruna, srdce, list)

o Slová podľa zaradenia do jazykových štýlov:

 1. hovorový štýl = hovorové (maturita), profesionalizmy (očiar)
 2. administratívny štýl = kancelarizmy (položka, predplatné)
 3. publicistický štýl = žurnalizmy (progres), termíny (komuniké)
 4. umelecký štýl = knižné slová (bázlivý), poetizmy (kdes‘), okazionalizmy (paláska), biblizmy
 5. náučný štýl = odborné názvy, internacionálne (fraktúra), zmiešané (rezonančná skriňa)
 6. všetky jazykové štýly = neutrálne slová (otec, písať, voda)

o Slová podľa spisovnosti:

 1. spisovné = napr. zemiaky, riaditeľ, maturita
 2. nespisovné
 • dialektizmy, nárečové slová (krumple, bandurky)
 • slangové slová (elina, klasák, matika)
 • argotové slová (tráva, fízel)

o Slová podľa citového príznaku:

 1. expresívne slová
 • kladnýmcitovým príznakom
 1. a) zdrobneniny, deminutíva (rúčka, nožička)
 2. b) rodinné slová (mamka, Janíčko)
 3. c) detské slová (papať, maco)
 4. d) eufemizmy = zjemňujúce výrazy (prihol si – opil sa)
 • so zápornýmcitovým príznakom
 1. a) hanlivé slová, pejoratíva (frňák)
 2. b) nadávky, dysfemizmy (mamľas)
 3. c) slová so zveličujúcim významom (nosisko, kusisko)
 4. d) vulgarizmy (tabuizovaná lexika)
 5. neutrálne slová = bez citového príznaku (tri, jesť, škola)

o Slová podľa pôvodu:

 1. domáce (dvere, stolička, pekné)
 2. zdomácnené (omša z lat. missa, škola z gréc. schola)
 3. cudzie (volejbal, skener, server)

o Slová podľa dobového výskytu:

 1. archaizmy
 • predmet ešte existuje, ale vytvorili sme si preň iný výraz
 • temnica – väznica, černidlo – atrament
 1. historizmy
 • predmet, ktorý slovo pomenúva už zanikol (zlatka, groš)
 1. zastaranéslová
 • predmet ešte existuje, vytvorili sme s preň nový výraz, ale malá časť užívateľov jazyka používa starý výraz
 • zomrelý – mŕtvy, knihovňa – knižnica
 1. neologizmy
 • nové slová
 1. a) domácehopôvodu (osobný počítač, eurominca)
 2. b) cudziehopôvodu (mobil, akcia, aviváž)

Tvorenie slov

 • odvodzovanie slov

o najčastejší spôsob tvorenia sov

o odvodené slová sa tvoria zo slov, ktoré nazývame základné slová

o odvodzovanie tvoríme:

 1. predponou (odletieť)
 2. príponou (vrahyňa)
 3. predponou aj príponou súčasne (náhrobok)
 4. prechodom do inéhoohýbania (let - letieť)

o predpona (prefix) + slovotvorný základ + prípona (sufix) = slovotvorný formant

 • skladanie slov

o zložené slovo vzniká z dvoch slovotvorných základov spojených morfémou - hláskou (-o-, -e-), napr. zemeguľa

o nepravé zložené slová = nemajú spájaciu morfému (vlastizrada)

o hybridné zložené slová = jedna časť slova je domáceho pôvodu a druhá cudzieho (vodoinštalácia)

Tvorenie viacslovných pomenovaní

 • združené pomenovanie

o skladajú sa z viacerých slov ale pomenúvajú iba jeden konkrétny predmet alebo jav

o Slovenské národné divadlo, prvosienka jarná

 • ustálené slovné spojenie

o majú obrazný význam

o môžu mať niekoľko slov alebo vytvárajú vetu, súvetie

o majú rôzny pôvod:

 1. ľudové frazeologizmy
 • porekadlo = sú svojou formou blízke prísloviam, ale ich obsahom nie je ľudová múdrosť

„My o koze, ty o voze“

„ My o vlku a vlk za humnami.“

 • príslovie = výpovede, ktoré vyjadrujú ľudovú múdrosť, ľudskú skúsenosť, ľudové pravdy, môže nimi byť vyjadrená mravná zásada

„Kto druhému jamu kope, sám do nej padá“

„Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“

 • pranostika = výraz dlhoročnej ľudovej skúsenosti, pozorovanie kolobehu prírody

„Katarína na ľade, Vianoce na blate.“

 1. intelektuálne (knižné frazeologizmy - europeizmy)

„Kocky sú hodené“

Lexikografia

 • vedná disciplína, ktorá sa zaoberá teóriou a praxou zostavovania slovníkov

SLOVNÍKY

Druhy slovníkov

 • pojmové (informatívne) slovníky

o podávajú obsah pojmov

o pre lexikológiu sú okrajové

o encyklopédia, encyklopedické slovníky

 1. univerzálne = súhrn vedomostí zo všetkých oblastí
 2. špeciálne = súhrn vedomostí z jednej špecifickej oblasti
 • jazykovedné slovníky

o majú priamy vzťah k lexikológii

o delíme ich podľa veľkosti:

 1. malé
 2. veľké (viaczväzkové)

o delíme ich podľa počtu jazykov, ktoré obsahujú:

 1. jednojazykové
 2. dvojviacjazykové

o delíme ich podľa formy jazyka, ktorú obsahujú:

 1. nárečové
 2. slovníky spisovnéhojazyka

Typy slovníkov

 • výkladový slovník

o základný typ

o poskytuje filologický výklad významu slov v ňom obsiahnutých

o Veľký výkladový slovník slovenského jazyka

o Krátky slovník slovenského jazyka – KSSJ

 • synonymický slovník
 • frazeologickýslovník

o obsahuje ustálené slovné spojenia s obrazným významom

 • historickýslovník

o spracúva lexiku istého obdobia

 • retrográdny slovník

o registruje slová odzadu, obrátene, teda podľa abecedy po písmenách odzadu

 • frekvenčnýslovník

o slová usporadúva podľa častosti (frekvencie) ich využívania

 • etymologickýslovník

o zachytáva slová podľa ich pôvodu

 • ortoepickýslovník

o zachytáva slová tak ako sa vyslovujú

 • ortografický slovník

o registruje slová tak ako sa píšu

o je súčasťou Pravidiel slovenského pravopisu

 • slovník cudzích slov

o zachytáva slová cudzieho pôvodu a prevzaté slová

o Veľký slovník cudzích slov

 • terminologický slovník

o zachytáva odbornú terminológiu v danej oblasti

 • paronymický slovník

o zachytáva slová zvukovo a graficky podobné a významovo odlišné

 • dialektologický slovník

o slovník nárečí

 • prekladový slovník

o zachytáva slovnú zásobu v 2 alebo viacerých jazykoch

 • elektronické slovníky

KODIFIKAČNÉ PRÍRUČKY

 • sú v nich obsiahnuté všeobecne platné a všeobecne záväzné normy spisovného jazyka
 • patria sem:

o Krátky slovník slovenského jazyka

o Pravidlá slovenského pravopisu

o Pravidlá slovenskej výslovnosti

o Morfológia slovenského jazyka

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#koruna - viacvýznamové slovo #lexikografia #zvuková podoba slova #Slová s opačným významom #grífeľ


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.049