Morfológia a tvaroslovie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 867 slov
Počet zobrazení: 377
Tlačení: 21
Uložení: 24

Morfológia/tvaroslovie

jazykovedná disciplína ktorá sa zoberá gram. slovnými tvarmi, slovnými druhmi, tvorením slov, gamatickými kategóriami

Slovné druhy

 • Plnovýznamové – pomenúvajú, majú samostatný význam
 • Neplnovýznamové – učujú vzťah medzi slovami, stoja pri plnovýznamovom
 • Ohybné – dajú sa skloňovať / časovať
 • Neohybné – stály nemenný tvar

Ohybné slovné druhy

Plnovýzamové slovné druhy

Podstatné mená - Substantíva

 • Pomenúvajú osoby, zvieratá, veci a abstrakné pojmy
 • Druhy :
  • Konkrétne (človek) / Abstrakné (láska)
  • Všeobecné (žena) / Vlastné (Andrejka)
  • Životné (otec) / Neživotné (noviny)
  • Pomnožné (nohavice) / Hromadné (ľudia) / Látkové (voda)
 • Určujeme :
  • Rod (mužský, ženský, stredný)
  • Číslo (singular, plural)
  • Pád (Nominatív, Genitív, Datív, Akuzatív, Lokál, (Vokatív), Inštrumentál
  • Vzor :
   • M : chlap, hrdina, dub, stroj, kuli
   • Ž : žena, ulica, dlaň, kosť, gazdiná, pani
   • S : mesto, srdce, vysvedčenie, dievča
  • Životnosť : v mužskom rode
  • Druh : (druhy)
 • Veľképísmená :
  • Menábohov, kráľov, … , ale ! pánboh, chlieb boží, trest boži, svätý Cyril / Svätý Otec !
  • Názvykostolov, kontinentov, krajín, pohorí, riek, …
  • Veľké písmená sa nepíšu keď prídavné meno určuje svetovú stranu – južná Ázia !

Prídavné mená – Adjektíva

 • Pomenúvajú vlastností vecí
 • Druhy :
  • Akostné – dajú sa stupňovať (pravidelné – rýchly, nepravidelné – pekný, dobrý, zlý) alebo pomocou slov – viac, najviac
  • Vzťahové – skloňovanie podľa vzorov : pekný, cudzí (vytvorené pomocou iných slov : dnešný - dnes
  • Privlastňovacie :
   • individuálne - Andrejkine , druhové – ľudské
   • stupňovanie – matkin, otcov, páví
  • Živočíšne – podľa vzoru páví
 • Určujeme : pády a iné gram kategórie určujeme podľa slov pri ktorých stoja + druhy

Slovesá – Verbá

 • Vyjadrujú dej
 • Druhy :
  • Plnovýznamové / Neplnovýznamové : sponové – byť, modálne – smieť, musieť, fázové – začne pršať, limitné – ide ma poraziť
  • Činnostné (kráčali) :
   • Predmetové – prechodné (priamy predmet), neprechodné (nepriamy)
   • Bezpredmetové
  • Stavové (vyrástli)
  • Zvratné (smiať sa, tešiť sa) / Nezvratné (plakať, bežať)
  • Jednoduché (1 slovo) / Zložené (Viac slov, alebo 3 os. Minulého času)
 • Určujeme :
  • Osoba : Ja,Ty,On/Ona/Ono, My, Vy, Oni/Ony
  • Číslo : Singulár, Plurál
  • Čas : prítomý (present), budúci (futurum), minulý (préteritum)
  • Vid : Dokonavý (chytí, skočí – jednorázové deje, Nedá sa utvoriť budúci zložený čas – budem sa zavolať), Nedokonavý (chytá, skáče – plynúce, prebiehavé, zložený tvar v budúcom čase – budem volať)
  • Rod : Činný – cukrárka upiekla tortu, Trpný – Torta sa upiekla
  • Spôsob : Oznamovací, Rozkazovací : sg 2 os, pl 1. A 2. Os, Podmieňovací : prítomný – by som, minulý – bol by som

Zámená – Promonimá

 • Druhy :
  • Osobné – základné (ja, ty, on,…), privlastňovacie (môj, tvoj, jeho,…)
  • Zvratné – základné (seba, sa,…), privlastňovacie (svoj)
  • Opytovacie – kto, čo, kde,…
  • Ukazovacie – tam, takto, vtedy
  • Neurčité – voľačo, niečo, niekto, hocičo
  • Vymedzovacie – protikladné dvojice : ten istý/ ten iný
  • Rodové – všetko, všade , Bezrodové – ja, ty, on
  • Vsťažné – Kto – uvidíš kto otvorí dvere
 • Určujeme :
  • Rod – M, Ž, S
  • Číslo – Sg , Pl
  • Pád – NGDALI
  • Vzor – pekný, cudzí, môj

Číslovky – Numerálie

 • Druhy :
  • Základné – tri, štyri
  • Radové – druhý, tretí, stý , 200.
  • Skupinové – jedni, dvoje, oboje, obe
  • Druhové – jednaké, jednaký, dvojaký, štvorako
  • Násobné :
   • Dvakrát
   • Jeden raz
   • Štvornásobný
   • Dvojmo
   • Dvojitý
  • Určité – tri, Neurčité – vela, ráz, menej
 • Určujeme :
  • Rod – M, Ž, S
  • Číslo – Sg, Pl
  • Pád – NGDALI
  • Vzor – pekný, cudzí, päť, mesto, dub, stroj, žena
 • Pravopis :
  • Počet = i – Boli tam siedmi chlapci, Siedmim z nás sa to podarilo
  • Poradie = y – V cieli skončili siedmy, v sedemtesiatych rokoch
  • Oddelene / Spolu – základný tvar – píšeme spolu (trtisícstopäťdesiat), ak sa skloňujú – oddelene (v tisícdeväťdesiatom deviatom roku)
  • Milóny a miliardy - oddelene

Neohybné slovné druhy

Príslovky – Adverbiá

 • Druhy :
  • Miesta – Kde ? – vpravo, von, domov, preč
  • Času – Kedy ? – zajtra, stale, zrána
  • Spôsobu – Ako ? – rýchlo, správne, pokojne, pomaly
  • Príčiny – Prečo ? – úmyselne, náhodou, náročky
 • Stupňovanie : - tie ktoré vznikly z prídavných mien – rýchlo / rýchly
  • Pravidelné – dobre, lepšie, najlepšie
  • Nepravidelné – rýchlo, rýchlejšie, najrýchlejšie
 • Prídavné mená vs Príslovky : odlišovanie v dĺžni – slovenský / slovensky

Neplnovýznamové slovné druhy

Predložky – Prepozície

 • Stoja pred zámenami, podstatnými slovami a číslovkami
 • Druhy :
  • Prvotné :
   • Jednoduché – bez, cez, do, k, na
   • Zložené – popod, ponad, popri
  • Druhotné : vznik z iných slovných druhov
   • Podstatné mená – vďaka, vinou, zásluhou
   • Prísloviek – blízko, mimo, okolo (Tu sa človek mýli)
   • Slovies – začínajúc, končiac
  • Vokalizované – z, s, k, v
  • Nevokalizované – ostatné

Spojky – Konjunkcie

 • Spájajú slová alebo vety
 • Druhy :
  • Jednoduché – a, aj, keď, že
  • Zložené :
   • Jednoslovné – čiže, keďźe
   • Viacslovné – a čo, a preto
  • Priraďovacie :
   • Zlučovacie – a, I, aj ,ani
   • Vylučovacie – alebo, buď
   • Odporovacie – ale, no, lež
   • Stupňovacie - ba, ba dokonca
   • Dôsledku – preto, a preto
   • Príčiny – totiž, však
   • Prípustku – a jednako, a predsa
  • Podraďovacie – píšeme vždy čiarku, že, aby, žeby, ak, keď, pretože

Častice – Partikuly

 • Vyjadrenie isoty či neistoty – určite, iste, naozaj / asi, zrejme, možno
 • Zdôraznenie výrazov – ktoré sú dôležité – práve, hlavne, najmä, iba, len
 • Druhy :
  • Uvádzacie – však, ale, nech, bodaj
  • Vytyčovacie – chvalabohu, najmä, reku

Citoslovcia - Interjekcie

 • Druhy :
  • Vlastné – vyjadrujú cit / vôľu : ach, joj / ahoj, čau
  • Zvukomalebné (onomatopoje) – napodobňujú zvuk – haf haf
  • Prvotné – pôvodné : ach, jaj, fuj
  • Druhotné – utvorené zo slovies : hľa, ľaľa
  • Utvorené z podstatných mien : beda, prepánajána
 • Ak stoja samostane – píše sa za ním výkričník – neslovesná veta – FUJ !
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Podstatné mená (substantíva)


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019