Sylaby na opakovanie jazykovej zložky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 278 slov
Počet zobrazení: 59
Tlačení: 6
Uložení: 6

Sylaby na opakovanie jazykovej zložky

1. ročník:
 • slovo, lexikálny význam slova, gramatický význam slova, slovná zásoba

štylistické rozvrstvenie slovnej zásoby (tzv. „snehuliak“)

 • systém slovnej zásoby podľa spisovnosti, doby používania, expresívnosti a lexikálneho významu
 • jazykové roviny – jazykovedné disciplíny –- základné jednotky
 • rámcové časti knihy (bibliografia, register/index, resumé/anotácia, obsah, tiráž ...)
 • náležitosti bibliografického odkazu
 • obohacovanie slovnej zásoby: odvodzovanie, skladanie, skracovanie, univerbizácia, multiverbizácia; slovotvorný základ, slovotvorný formant, základové a odvodené slovo
 • spracovanie a uchovávanie informácií: primárne, sekundárne, terciárne inf. pramene; konspekt, osnova, tézy, marginálie
 • štýlotvorné činitele: téma, autor, prostredie, funkcia; objektívne a subjektívne štýlotvorné činitele; koncept a čistopis práce.
 • slohové postupy (opisný, rozprávací, informačný, úvahový/výkladový)znaky
 • funkčné jazykové štýly (hovorový, administratívny, rečnícky, publicistický, umelecký, náučný)
 • lexikografia (typy slovníkov)
 • charakteristika postavy: priama, nepriama, objektívna, subjektívna, individuálna, skupinová...
2. ročník
 • fonetika, fonológia, znelostná asimilácia = spodobovanie
 • ohybné slovné druhy (gramatické kategórie, vetnočlenská platnosť)
 • neohybné slovné druhy
 • vetné členy, vetné sklady
 • jednoduchá veta, súvetie: priraďovacie, podraďovacie
 • vety podľa modálnosti
 • opis – druhy (statický, dynamický, umelecký, opis pracovného postupu, odborný)
 • úvaha
3. ročník
 • jazykoveda – vývin od staroslovienčiny, pokusy o kodifikáciu spis. jazyka (diela, roky, znaky) po dnešnú podobu spisovného jazyka
 • odborný štýl
 • náučný štýl – kompozícia SOČ-ky (definícia rámcových častí); vzťah úvodu a záveru
 • prozodické vlastnosti reči
 • písanie i/í, y/ý,
 • písanie veľkých písmen,
 • písanie slov osobitne a dovedna,
 • rytmické krátenie
 • zápis priamej reči (transformácia textu)
 • rozdiely medzi slovenčinou a češtinou
 • diskusný príspevok
4. ročník
 • rečnícky štýl: znaky, kompozícia, fázy tvorenie, jazykové prostriedky, žánre.

rozprávanie

jazyk ako znak; národný, spisovný j. štandardná forma, subštandardná forma, dialekty; úradný, spisovný, materinský, cieľový jazyk; indoeurópske jazyky (rodiny), slovanské jazyky rozčlenenie

 • jazyk a reč; prirodzený a umelý jazyk; funkcie jazyka
 • sémantický trojuholník slova (meno, objekt, pojem)
 • rozprávanie ako slohový útvar (kompozícia; pásmo postáv a pásmo rozprávača; dramatizujúce prostriedky rozprávania)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017