Náučný (odborný) štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 199 slov
Počet zobrazení: 624
Tlačení: 33
Uložení: 28

NÁUČNÝ (odborný) ŠTÝL

- patrí medzi objektívne štýly verejnej komunikácie

Sprostredkúva odborné informácie, vedecké a technické poznatky. V dôsledku rozvoja vedy a techniky v tomto štýle zaznamenávame príklon k:

 • internacionalizácii – rozumieme ňou, že v porovnaní s minulosťou sa dnes oveľa voľnejšie preberajú nielen slová z iných jazykov, ale aj celé gramatické väzby a syntaktické konštrukcie: open system – otvorený systém
 • formalizácii – rozumieme ňou to, že odborné texty často nemajú podobu ucelených starostlivo štylizovaných viet, ale podobu vzorcov, tabuliek, schém. Orientujeme sa v nich pomocou stručných hesiel, nadpisov v riadkoch

ZÁKLADNÉ ZNAKY náučného štýlu: ! VEDIEŤ !

 1. PÍSOMNOSŤ: náučné texty majú zvyčajne písomnú podobu a ich obsah je vyjadrený jazykovými prostriedkami (slovami). Adresát je väčšinou neprítomný, preto sa pociťuje nedostatok spätnej väzby. Náučné texty môžu mať aj ústnu formu (prednáška), ale i táto podoba si vyžaduje písomnú prípravu. Vety sú dlhé, prevládajú súvetia a zložené vety. Chýba jednočlenná veta, ktorú môžeme nájsť iba v názvoch kapitol. Využíva polovetné konštrukcie, hlavne s príčastiami.
 2. MONOLOGICKOSŤ: náučné texty sú výlučne monologické a monotematickézaoberajú sa 1 témou, ktorá sa rozoberá do hĺbky a šírky. Dôraz sa kladie na odbornú stránku textu, preto sa niekedy náučný štýl nazýva aj odborným. Úlohou náučných textov je sprostredkovať a vysvetliť poznatky v danom odbore a nie presviedčať. Náučné texty sú vecné, presné a jasné.
 3. VEREJNOSŤ:  náučný štýl je štýl verejného styku, ktorý sa využíva predovšetkým v komunikácii odborníkov, má oficiálny charakter. V náučných textoch sa používa spisovný jazyk a nie je prípustný ani profesionálny slang ( napr. operačná sála a nie operačka).
 4. POJMOVOSŤ: náučné texty pracujú s pojmami, termínmi, nachádzajú sa tu nocionálne (pojmové) slová, neprípustné sú expresívne (citovo – zafarbené) slovázdrobneniny, vulgarizmy... Používanie termínov spôsobuje, že náučné texty sú veľmi náročné na vnímanie.
 5. ODBORNOSŤ a PRESNOSŤ: náučný štýl využíva príslušnú terminológiu daného odboru, údaje sú exaktné (vedecké, presné). Úvodzovky znamenajú citáciu.

 

Podľa toho komu sú náučné texty určené sa náučný štýl člení na :

VEDECKO – NÁUČNÝ štýl (teoretický)

 • sprostredkúva výsledky vedeckého výskumu – nových poznatkov v danom vednom odbore, !!! texty sú určené odborníkom!!!!
 • využíva termíny, knižné (cudzie) slová
 • má prísne logickú kompozíciu Ú, J, Z
 • náročná, ale stereotypná štylizácia z hľadiska morfológie a syntaxe
 • presná vedecká argumentácia a citácia alebo parafrázovanie; bibliografia
 • neutrálnosť, nezaujatosť výkladu

POPULÁRNO – NÁUČNÝ štýl

 • texty napísané týmto štýlom adresuje odborník širšej verejnosti, pričom vedecké a technické problémy sa podávajú zaujímavou a pútavou formou, zložitejšie odborné termíny sú vysvetlené opisom, uvádza sa množstvo príkladov– napr. učebnice pre ZŠ, SŠ
 • menej cudzích slov - voľnejší výber slov
 • voľnejšia kompozícia, bohatšie členenie textu na odseky
 • pestrejšia, pôsobivá štylizácia; beletristické a rečnícke prvky
 • voľná citácia alebo parafrázovanie bez bibliografie
 • silná didaktická a presviedčacia zložka (postoj autora – časopis Zdravie)

!!! Náučný štýl sa uplatňuje informačnom, opisnom (odborný opis, opis pracovného postupu) a výkladovom slohovom postupe. !!!

LEXIKA náučného štýlu

 1. prevládajú nocionálne (štylisticky bezpríznakové - pojmové) slová, nepoužívajú sa expresívne a emocionálne slová zdrobneniny, pejoratíva (po jeho smrti – nie po jeho odchode, skone alebo úmrtí)
 2. terminológia: presné, jednovýznamové, ustálené názvy – termíny
 1. domáce:jednoslovné (odvodené i neodvodené): množina, kyselina...; viacslovné (združené pomenovania): štepársky nôž; zložené: vodovod, drevoryt...
 2. cudzie: sputnik, psycholingvistika, diskusia...
 3. hybridné:stimulačná funkcia ceny, nelogický...
 4. doslovné preklady – kalky: geografia – zemepis...
 5. knižné slová: značný, rozsiahly(veľký) tiež (aj, i), prakticky (namiesto vlastne,

v podstate, zhruba)

 1. skratky, značky a skratkové slová (akronymy): SAV, Mudr. TANAP...
 2. multiverbizácia: podať návrh – navrhovať, vykonať kontrolu – kontrolovať

Odborný slang, profesionalizmy (slová profesionálneho slangu) sú prípustné v hovorovom a v publicistickom štýle: tlačovka

MORFOLÓGIA a SYNTAX náučného štýlu

 1. ustálenie nových väzieb: v niektorých prípadoch sa ustaľuje v odbornom štýle iná pádová väzba, ako sa používa v iných štýloch, napr. akuzatívna bezpredložková väzba (priamy pád): uvažovať niečo (o niečom), napomáhať niečo (pomáhať niečomu)
 2. zložené prídavné mená bez spojovníka a so spojovníkom: pri písaní alebo nepísaní spojovníka ide o problém syntaktický: vzťah priradenosti alebo podradenosti napr. vedecko – technický (veda a technika) literárnovedný(literárna veda)
 3. ENUMERATÍVNOSŤ (vypočítavanie) + viacnásobný vetný člen: enumeratívnosť je prejavom úsilia o presnosť a úplnosť informácie, relatívna ukončenosť sa naznačuje skratkami atď., ai., apod.
 4. KONDENZOVANÉ (zhustené) vyjadrovanie:
 1. a) menné vyjadrovanie oproti slovesnému:Pozývame vás za účelom prerokovania

vašej sťažnosti.

 1. b) polovetné konštrukcies činným a trpným príčastím, prechodníkom:

Prístroj zostrojený naším kolektívom je ......

 1. pasívum - podmet nie je činiteľ deja  je dejom zasahovaný: Návrh sa predkladá na

na posúdenie. Návrh bol predložený na posúdenie

 1. autorský plurál – 1. osoba plurálu alebo neosobné vyjadrovanie: Mohli by smeusúdiť, že....Dalo by sa usúdiť, že...Predpokladáme, že...Domnievame sa, že....
 2. vsuvky (parentézy) - graficky umiestnené medzi pomlčkami alebo v zátvorke, bodkočiarky, dvojbodky
 1. spájacie výrazy vo vete a medzi vetami (odsekmi): napr. takže, predpokladáme, že...

z toho vyplýva, že...potom,...t.j.,...teda....ak – tak,...

 1. grafické označovanie jednotlivých odsekov teoretického náučného textu,

napr. 1.0, 1.1,1.2,1.2.1 atď., rozličné typy zátvoriek (okrúhle, lomkové, hranaté) a úvodzoviek, paragrafy v zákonníkoch, vysvetlivky pod čiarou

ÚTVARY náučného štýlu:

ŠTÚDIA, DIZERTÁCIA (rozprava) – vedecký opis = sú útvary, ktoré prinášajú výsledky vedeckej činnosti. Dizertácia sa delí na kompendium ( Dejiny Slovenska – celá vedecká disciplína) a monografiu (napr. Slovensko v dobách Veľkej Moravy – časť vedeckej disciplíny).
MONOGRAFIA = je spravidla vedecké dielo, publikácia alebo aj časť publikácie, kde je komplexne spracovaná jediná téma, spravidla úzko špecializovaná či vymedzená. Vznikla na základe skúmania

daného problému

SOČ kompozícia a obsah:

 1. Titulný obal, titulný list
 2. Obsah
 3. Úvod: stručný úvod do problematiky, dôvod, prečo sa autor pre tému rozhodol, cieľ práce, metódy, ktoré zvolil, môže spomenúť ťažkosti, ktoré mu stáli v ceste pri práci s literatúrou alebo pri overovaní v praxi atď.
 4. Jadro: v kapitolách označených číslom a názvom analyzuje, porovnáva, prináša dôkazy, príklady, cituje z odbornej literatúry atď
 5. Záver: Stručné zhodnotenie splnenia cieľov, prínos práce a jej možné použitia v škole
 6. Resumé: (v slovenskej a cudzej reči) stručné zhrnutie obsahu po kapitolách, aby dostal základnú informáciu aj človek, ktorý nebude čítať celú prácu, ale prípadne hľadá pramene na spracovanie podobnej témy.
 7. Bibliografia: zoznam použitej literatúry, ktorá poslúžila na štúdium, argumentovanie, citáciu atď.
 8. Prílohy

!!! V ukážke nájdite znaky náučného štýlu !!!

ORGANIZOVANIE A RIADENIE

Organizovanie je cieľavedomá činnosť, ktorej konečným cieľom je usporiadanie prvkov v systéme.

Výsledkom organizovania je organizácia, ktorá má vlastné prvky, usporiadané do určitej štruktúry – napr. škola má riaditeľa, zástupcu, ekonóma, triednych učiteľov a žiakov.

S organizovaním sa neodmysliteľne spája riadenie.

Riadenie je cieľavedomá činnosť, ktorej cieľom je koordinovať prácu jednotlivých prvkov organizácie, určovať vzťahy nadriadenosti a podriadenosti, vymedzovať právomoci a zodpovednosti.

Aby sme pochopili manažérsku funkciu organizovanie a riadenie, musíme poznať význam pojmov, s ktorými sa pri tejto činnosti stretávame:

 1. právomoc (autorita) – právo prislúchajúce pracovníkovi v danom

pracovnom postavení využívať voľnosť v rozhodovaní

 1. zodpovednosť (responsibilita) – je to povinnosť za niečo ručiť
 2. pôsobnosť (kompetencie) – okruh aktivít, pre ktoré boli určitému prvku

v organizačnej štruktúre pridelené právomoci a zodpovednosť

Organizovanie a riadenie je súbor viacerých prvkov a činností. Patria sem:

 • Špecializácia – vyplynula z deľby práce, ktorú si v priebehu vývoja vyžiadala zvýšená produktivita práce
 • Rozpätie riadenia – vyjadruje počet priamo podriadených pracovníkov jednému nadriadenému

!!!! ZNAKY ODBORNÉHO ŠTÝLU  z ukážky: !!!!

Populárno – náučný štýl (učebný text pre stredné školy - určený širokej verejnosti):

 • Odbornosť, pojmovosť, presnosť - termíny a cudzie slová sú vysvetlené napr. právomoc (autorita), zodpovednosť (responsibilita),pôsobnosť (kompetencie)
 • Enumerácia - vypočítavanie,zhustené vyjadrovanie: škola má riaditeľa, zástupcu, ekonóma, triednych učiteľov a žiakov.
 • Dlhá veta, súvetia- Riadenie je cieľavedomá činnosť, ktorej cieľom je koordinovať prácu jednotlivých prvkov organizácie, určovať vzťahy nadriadenosti a podriadenosti, vymedzovať právomoci a zodpovednosti.
 • Autorský plurál 1.os. pl - Aby sme pochopili manažérsku funkciu organizovanie a riadenie, musíme poznať význam pojmov, s ktorými sa pri tejto činnosti stretávame:
 • Grafická úprava textugrafické označovanie jednotlivých odsekov náučného textu: a) + využitie zátvoriek

b)

c)

 • Monologickosť a monotematickosť+ nevyskytujú sa expresívne slová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#monologickosť #cenný antonymum #monografia #naucne vety

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018