Slohové postupy a slohové útvary v slovenčine

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 607 slov
Počet zobrazení: 840
Tlačení: 48
Uložení: 57

Vysvetlite, aké slohové postupy poznáme v slovenčine. Určte slohový postup v jednotlivých ukážkach. Svoje tvrdenia potvrďte argumentmi.

SLOHOVÉ POSTUPY a SLOHOVÉ ÚTVARY

Slohový postup je proces skladania textu do celku, je to postup, ktorý používame pri výstavbe textu.

V rámci jedného textu sa môže vyskytnúť viac slohových postupov, ich kombináciou, tzv. hybridizáciou vznikajú konkrétne texty.

V slovenčine  vyčleňujeme 4, respektíve 5 slohových postupov, z ktorých každý plní odlišnú funkciu, vyjadruje odlišný autorský zámer, cieľ autora textu:

      Slohový postup                                            Autorský zámer (cieľ komunikácie)

 1. informačný slohový postup          -          sprostredkovať informácie
 2. opisný slohový postup                   -          vymenovať znaky a vlastnosti
 3. rozprávací slohový postup            -          podať príbeh
 4. a) výkladový slohový postup         -          objektívne vysvetliť
 1. b) úvahový slohový postup  -          vyjadriť vlastný názor
 2. INFORMAČNÝ - jeho cieľom: je sprostredkovať informácie, obsahom sú stručné údaje (fakty), ktoré sú odpoveďami na otázky: kto? čo? kde? kedy? prečo? ako? Kladie dôraz na výpočet  faktov (enumeráciu), pričom poradie jednotlivých častí textu sa môže bez straty zmyslu celého textu meniť. Nič nevysvetľuje, iba konštatuje.

Slohové útvary: správa, oznámenie, bežné rozhovory (komunikácia), životopis, zápisnica, splnomocnenie, inzerát, pozvánka, program

Uplatňuje sa v administratívnom (zápisnica, životopis, pozvánka, splnomocnenie), publicistickom (správa, oznámenie, inzerát) a hovorovom štýle

 

 1. ROZPRÁVACÍ – jeho cieľom: je podať príbeh - skutočný alebo fiktívny, obsahom sú udalosti, príhody, zážitky podávané v časovej postupnosti (dejovej línii). Keďže príbeh musí mať dejovú líniu, jednotlivé udalosti sú podávané v aktuálnom čase a priestore. Dôležitá je i osoba rozprávača – 3. osoba – on rozprávanie, 1. osoba – ja rozprávanie. Prevládajú v ňom činnostné slovesá.

Slohové útvary : rozprávanie, fejtón, bájka, rozprávka, povesť, poviedka, novela, román

Uplatňuje sa v  umeleckom, hovorovom (bežné rozprávanie), publicistickom (fejtón, reportáž), rečníckom štýle

 

 1. OPISNÝ - jeho cieľom: je vymenovať znaky a vlastnosti osoby, veci, následnosť činností (deja). Vymenúvajú sa v istom poradí, ktoré závisí od autora (napr. dôležité – menej dôležité), ten stanovuje ich poradie - hierarchiu podľa dôležitosti. Prevládajú v ňom menné slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená, príslovky spôsobu)

Opis môže byť:

 • statický (opisuje objekt v stave pokoja) dynamický (opisuje objekt v pohybe alebo následnosť činností pri výrobe niečoho – opis pracovného postupu)
 • jednoduchý, umelecký, odborný

Slohové útvary:  opis, charakteristika, návod, posudok,  cestopis, reportáž

Uplatňuje sa v hovorovom, náučnom (odborný opis, posudok), umeleckom (umelecký opis, charakteristika), publicistickom (cestopis, reportáž) štýle 

4a. VÝKLADOVÝ – jeho cieľom: je objektívne vysvetliť, ako niečo vzniklo, na čo je  to určené, ako to ovplyvňuje veci okolo. Dôraz nie je na vymenúvaní faktov, autor sleduje vnútorné vzťahy (príčinné a dôsledkové), logicko -  príčinné súvislosti medzi faktami. Sleduje vnútornú logiku textu. Využíva indukciu, dedukciu, argumentáciu.

Slohové útvary:  výklad,  prednáška, odborný referát, dizertácia

Uplatňuje sa v náučnom (výklad, štúdia), publicistickom a rečníckom štýle

VÝKLAD - jeho cieľom je objektívne niečo vysvetliť, vysvetliť nejaký technický, spoločenský problém, poučiť o nejakom probléme. Člení sa na úvod, jadro, záver, má byť vecný a objektívny. Využívajú sa v ňom grafy, schémy.

Výklad analyzuje (rozoberá), poúča, porovnáva, rozširuje nové poznatky.

 

4b. ÚVAHOVÝ – jeho cieľom: je vyjadriť vlastný názor,  slúži na vyjadrenie vlastné stanoviska, názoru k nejakému problému a subjektívne ho hodnotí. Je subjektívnejší ako výkladový slohový postup. Ide o konfrontáciu subjektívneho a objektívneho.

Slohové útvary:  úvaha, kritika, recenzia, esej, diskusný príspevok, prejav, úvodník,  komentár

Uplatňuje sa v náučnom (kritika, recenzia), publicistickom (úvodník, komentár), umeleckom (esej), rečníckom štýle

ÚVAHA – jej cieľom je vyjadriť vlastný názor na problém a subjektívne ho hodnotiť, využíva umelecké prostriedky, rečnícke otázky, zvolania, nedokončené vety,

 • prirovnania, gradáciu – stupňovanie, kontrast, citáty, mottá, frazeologizmy - ľudové príslovia a porekadlá, štylistické figúry a trópy
 • expresívne jazyk. prostriedky – zdrobneniny, hyperboly (zveličujúce slová), zjemňujúce slová

          ! VEDIEŤ ZARADIŤ UKÁŽKY K SLOHOVÝM POSTUPOM  !

Balzac:  Otec Goriot – úvahový slohový postup, vnútorný monológ otca Goriota

Zola:  Nana -  opisný slohový postup

Tolstoj: Anna Kareninová – rozprávací slohový postup

Dostojevskij: Zločin a trest – 1 úryvok – opisný slohový postup

                                                2 úryvok – rozprávací slohový postup

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#slohový postup otec goriot

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.790