Polysémia, homonymá, synonymá, antonymá

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 642 slov
Počet zobrazení: 3 358
Tlačení: 131
Uložení: 107

Vysvetlite pojmy POLYSÉMIA, HOMONYMIA, SYNONYMIA a ANTONYMIA. V texte ukážky nájdite a priraďte k sebe slová, ktoré sú antonymá. K podčiarknutým slovám utvorte synonymá.

Lexikológia (lexis – slovo, logos – reč, učenie, veda) je náuka o SLOVE a SLOVNEJ ZÁSOBE.
SLOVO = je ustálená skupina hlások (písmen), ktorá niečo pomenúva, označuje – má lexikálny (vecný) význam (ruka – horná končatina, stolička – predmet na sedenie), slová majú aj gramatický význam (gramatické kategórie – pri podstatných menách: rod, číslo, pád, vzor), ktorý umožňuje vyjadriť vzťahy medzi nimi pomocou slovných tvarov.

Z hľadiska lexikálneho významu rozlišujeme:

a) JEDNOVÝZNAMOVÉ slová - monosémantické (pomenúvajú len 1 skutočnosť, označujú 1 význam – vlastné mená (Slovensko, Prešov, Peter), odborné názvy (dusík, biosféra, kaučuk), ale aj bežné pomenovania (dievča, váza, peniaze)

 1. VIACVÝZNAMOVÉ slová - ! POLYSÉMANTICKÉ  ! :

POLYSÉMIA (MNOHOZNAČNOSŤ, MNOHOVÝZNAMOVOSŤ) – je označenie javu v lingvistike, pri ktorom má 1 znak (napr. slovo) viacerovýznamov vznikajúcich na základe vzájomnej podobnosti objektu.

VIACVÝZNAMOVÉ slová = POLYSÉMANTICKÉ, majú viacero významov = pričom tieto významy sa podobajú, navzájom nejako súvisia.

Ide o slová, ktoré okrem !základného, prvotného významu ! (ucho – ihly, hrnčeka, klinček – kovový predmet, kvietok) časom nadobudli aj ! význam prenesený, druhotný! na základe:

 1. VONKAJŠEJ PODOBNOSTI = METAFORA - druhom metafory je i personifikácia – zosobnenie: čas letí, hviezdy mlčia, domček čupí, vietor sa hnevá
 2. VNÚTORNEJ SÚVISLOSTI = METONYMIA – napríklad: zahrám Čajkovského, čítam Kukučína, kúpim si Benku, lazar: chorý človek, nosiť norku: nosiť norkový kožuch, ležať na päťke, vypiť slivku

HOMONYMÁ= (homos – z gréčtiny – ten istý, rovnaký) sú rovnozvučné slová: sú slová, ktoré rovnako znejú, ale významovo spolu nesúvisia (slová, ktoré sú formou totožné, majú rovnakú vonkajšiu formu, no svojím lexikálnym alebo gramatickým významom sú rozdielne:

čelo: 1. časť tváre mať: 1. podstatné meno – stará mať

 1. hudobný nástroj 2. sloveso - vlastniť

mesiac: 1. časť roka šach: 1.titul panovníka v Perzii, Iráne

 1. nebeské teleso 2. hra

Homonymá sa odlišujú:

 1. lexikálnym a gramatickým významom: zľava:príslovka označujúca smer

podst. meno označujúce zníženie ceny

 1. lexikálnym významom: rys: šelma, výkres

Druhy homoným:

 • vlastné = koruna: časť stromu, ozdoba hlavy, platidlo, očko: na pančuche, kartová hra
 • tvarové = nos: imperatív (rozkazovací spôsob), časť tváre: substantívum (podst. meno)
 • zvukové = líšiace sa grafickou podobou: byť – biť, plod - plot

SYNONYMÁ = sú rovnoznačné slová:rozlične znejúce slová, ktoré označujú ten istý pojem,majú rôznu formu, ale rovnaký alebo podobný význam: pekný – krásny,basa – väzenie, žalár...

Nemajú vždy totožný význam. Odlišujú sa významovými (palec – prst, hnev – zúrivosť) alebo štylistickými odtienkami (ukradnúť – odcudziť – šlohnúť – čmajznúť).

Niekedy vytvárajú celé synonymické rady – zoskupenie synoným (chytiť – uchopiť, lapiť, schytiť, zdrapiť...). Východiskovým slovom radu je synonymická dominanta – najfrekventovanejšia, štylisticky bezpríznaková jednotka teda slovo chytiť.

Druhy synoným:

 1. ÚPLNÉ synonymá (dubletá) – sú slová, ktoré majú totožný význam( zatvoriť – zavrieť, dopoludnia – predpoludním, zasa – zase, očariť – oslniť)
 2. ČIASTOČNÉ synonymá – sú slová s podobným významom, je medzi nimi významový odtienok (plakať - nariekať, piecť – vypekať)

ANTONYMÁ - OPOZITÁ = sú slová protikladného, opačného významu, sú to dvojice niekedy aj trojice: deň – noc, pekný  -škaredý

starý – mladý / nový, teplý – chladný /studený

Často sa využívajú štylisticky na vyjadrenie hyperboly, zveličenia (vo dne – v noci), irónie (Ty si pekný kvietok!), oxymoronu - 2 pomenovania, ktorých významy sa navzájom vylučujú (čierny deň).

Môžu byť znakom určitých literárnych období alebo autorov. V poézii slúžia na vyjadrenie kontrastu.Využívajú sa ako názov literárnych diel (H. de Balzac: Lesk a bieda kurtizán, L.N. Tolstoj: Vojna a mier).

K podčiarknutým slovám utvorte synonymá a antonymá: !! VEDIEŤ !!

SYNONYMÁ ANTONYMÁ

VELEBÍM ŤA: Uctievam ťa. Chválim ťa Zatracujem ťa. Haním ťa.

SMELÝ: Odvážny. Nebojácny. Nesmelý.

NECHÁPEM: Nerozumiem. Chápem. Rozumiem.

OKAMIHY: Momenty. Chvíle Dlhovekosť. Večnosť

V texte ukážky 1 nájdite a priraďte k sebe slová, ktoré sú ANTONYMÁ:

Spevák na pahrebe NOCI - Nechápem jeho jediné K vo všetkých ušiach DŇA

SprievodcaSMRTI ­ ­- Chápe gilotínu ŽIVOTA

Velebím ťa PÁN  hnoja  - Čo pri tebe znamená levočská PANI

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025