Odsek a kapitola

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 654 slov
Počet zobrazení: 2 053
Tlačení: 67
Uložení: 74

ODSEK a KAPITOLA - charakterizujte funkciu odseku a kapitoly v umeleckom texte. Vysvetlite, aké druhy odsekov (tvrdý, mäkký) poznáme.

ODSEK je !! základná, graficky vymedzená, tematicky a významovo uzavretá jednotka prozaického textu. !!

Je súčasťou vyššieho celkunajmenšia NADVETNÁ kontextová jednotka. Koniec a začiatok odseku by mali na seba tematicky nadväzovať. Členenie textu na odseky by malo dodržiavať logiku a zrozumiteľnosť, t. j. odsek by sa nemal umelo členiť na 2, ak ide o1 tematickú zložku, a naopak, 2 samostatné tematické zložky by nemali byť spojené do jedného odseku.

Odsek = !! SPREHĽADŇUJE TEXT, UĽAHČUJE JEHO POROZUMENIE. !! Odseky členia aj jadro textu na menšie obsahové celky.

Nie je vhodné robiť príliš dlhé odseky, pretože to sťažuje vnímanie ich obsahu, ani prílišné rozdrobenie textu do veľkého počtu krátkych odsekov nie je vhodné pre porozumenie textu.

 • OBSAH odseku – tvoria obsahovo navzájom súvisiace vety, ktorézjednocuje ústredná myšlienka.
 • FORMA odseku – odsek označíme 5 prázdnymi údermi. Odsek môže mať rôzny rozsah.

Odseky vydeľujeme v monologickom texte, v dialogickom texte sa repliky jednotlivých účastníkov komunikácie striedajú a zapisujú sa ako samostatný odsek.

Osobitné postavenie má začiatok prvého a koniec posledného odseku, tzv. vonkajšie odseky, ktoré ostávajú bez kontextovej súvislosti.

 • na začiatku autor: - vpadne priamo do stredu „deja“

- dopredu naznačí tému celku, prípadne uvedie jeho jednotlivé

tematické body

 • na konci: - odsek sa končí vyčerpaním danej látky

- text je uzatvorený zhrnutím, záverom alebo perspektívou

Textom určeným na ústny prednes nesmú chýbať orientačné výrazy, ktoré uľahčujú vnímanie textu napr.: najmä, po prvé, a na koniec, teraz nasleduje....

V POÉZII úlohu ODSEKU preberá STROFA (prípadne SLOHA).

Rozlišujeme:

 • BEZPRÍZNAKOVÝ odsek (nový obsah – nový odsek): je častý v odbornej literatúre, pomáha porozumieť textu, označuje sa: číslicou, písmenom, odrážkou
 • PRÍZNAKOVÝ odsek: chce na niečo upozorniť, odsekom je často jedna veta, slovo. Vyskytuje sa v umeleckej literatúre, publicistike a rečníctve. Pôsobí na city prijímateľa a dynamizuje text.

V odsekoch sú dôležité ZAČIATKY PRVÝCH VIET (čelo odseku)

 • MAKKÝ začiatok odseku - ak sa odsek začína slovom, ktoré nadväzuje na predchádzajúci odsekalebozačína:spojkami, časticami, príslovkami
 • TVRDÝ začiatok odseku - ak sa odsek začína menom: podstatným, prídavným, v širšom zmysle slova novou myšlienkou

Nadväzovanie medzi odsekmi je plynulejšie pri mäkkom začiatku.

KAPITOLA – je VYŠŠIA jednotka ako odsek. Je rozsiahlejšia a tematicky uzatvorenejšia napr. nadpisom. Zvyčajne sa skladá z viacerých odsekov.

Jej určitá samostatnosť sa naznačuje aj tým, že má samostatný názov (v odbornej alebo v umeleckej literatúre) alebo číslovanie (najmä v odbornej literatúre je komplikované napr. 1., 1.1., 1.2.1., 1.2.2.).

Druhy kapitol:

 • kľúčová  - nastáva v nej zvrat deja, zásadným spôsobom sa mení dej
 • kulminačná – v ktorej dej vrcholí
 • rámcujúcekapitoly– nachádzajúca sa na začiatku a na konci diela
 • otvorená – plynule prechádza do ďalšej kapitoly, kde sa dej ďalej rozvíja
 • paralelné kapitoly – sú založené na súbežnom rozvíjaní deja
 • digresívna – sa vyznačuje vybočením z hlavnej dejovej línie

OBSAH kapitolyje niekedy natoľko uzavretý, že nemusíme poznať obsah predchádzajúcich kapitol, aby sme porozumeli textu. Z odborných príručiek si často vyberáme len tú kapitolu, ktorú potrebujeme.

V ukážke určte tvrdý a mäkký začiatok odseku + utvorte výstižný názov ukážky (napr. Pomsta a sloboda):

Milo Urban - Živý bič (úryvok)

So strašnou(Mäkký odsek), cynickou, nahou pravdou ľud sa vrhol znova do murovaného stavania. S dvojnásobnou zúrivosťou bral, čo sa vziať dalo, lámal, šalel v tom ukrutnom, bezmedznom pustošení.

Adam Hlavaj (Tvrdý odsek), vidiac to všetko od plota, kde stál s Kramárom a Rončiakom, zamračil sa. Bez slova vošiel do domu, ale sotva sa zjavil znova na prahu, zo strechy vyšľahol oheň. Sucho bolo, preto sa šíril tak chytro a za krátky čas celá strecha bola v ohni.

„Horí!“ ozvali sa výkriky. (Mäkký odsek)

Ľud, (Tvrdý odsek) nechajúc všetko tak, zmätene utekal z dosahu žeravých uhlíkov, ktoré časom v mocných snopoch vyskakovali spod prepadávajúcich sa trámov, vírili vo vzduchu, krútili sa chvíľu a padali nadol.

 „Čo(Mäkký odsek)si to urobil?“ zašepkal Kramár, zarazene hľadiac na Hlavaja, opierajúceho sa chrbtom o plot.

Ako vidíš,“ odvetil. (Mäkký odsek)

Potom sa zasmial. (Mäkký odsek)

Zasmial. (Mäkký odsek)

A bol to (Mäkký odsek) smiech človeka, ktorý po dlhom utrpení vstal, vzal rukavicu a smelou, dravou rukou hodil ju budúcnosti do tváre.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044