Morfológia, slovné druhy - gramatické kategórie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 641 slov
Počet zobrazení: 69
Tlačení: 6
Uložení: 4

Charakterizujte pojemMORFOLÓGIA, gramatické kategórie. Vymenujte SLOVNÉ DRUHYa rozdeľte ich podľa ohybnosti, podľa významu a podľa vetnočlenskej platnosti.

MORFOLOGIA – je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá:

 • gramatickými tvarmi slov a ich ohýbaním
 • slovnými druhmi
 • gramatickými kategóriami

Každý GRAMATICKÝ TVAR má:

 1. lexikálnu časť – je nositeľom lexikálneho významu = tvarotvorný základ v slove mama je tvarotvorný základ je mam
 2. gramatickú časť – je nositeľom gramatického významu = tvarotvorný formant

(prípona, predpona, prípadne obe súčasne), napr. v slove mama je formant prípona - a

Ohybné slová majú viacero gramatických tvarov = vznikajú pri OHÝBANÍ a to buď: skloňovaním – podstatné mená, časovaním - slovesá, stupňovaním – prídavné mená

TVARY:

Základný gramatický tvar je: 1. pád (N)(podstatné mená), 1. osoba j.č.(slovesá), 1. stupeň (pri prídavných menách). Gramatický tvar môže byť vyjadrený ako:

 1. jedno slovo = jednoduchý gramatický tvarstol –u, spievaj –ú, ruk –ami
 2. dve a viacslov = zložený gramatický tvarbudem čítať, čítal som, chcela by som čítať, bol by som čítal....

Pri prídavných menách tvary zloženého stupňovania: menej výhodný, patria sem aj zámená, číslovky, príslovky a neplnovýznamové lexémy (slová): koľko ráz, dvadsiatich dvoch, štvrtý raz, po slovensky (všetko určujeme spolu), na bielo (zložený tvar príslovky)

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE slov: sú isté vlastnosti plnovýznamových slov, ktoré majú stále alebo ich získavajú v jazykovom prejave pri kontakte s inými slovami.

Delíme ich na:  menné a slovesné

MENNÉ:

 • rod mužský, ženský, stredný, v mužskom rode sa určuje aj životnosť, určujúci je mužský rod (bezpríznakový) napr. šikovní žiaci teda nielen muži, ale aj ženy
 • číslo – sg, pl
 • pád - 6 pádov, 5. pád vokatív – zanikol, okrem familiárnych a patetických oslovení typu synku, majstre, pane, používa sa iba v náboženských spisoch, v archaizmoch, v češtine, v literárnych dielach
 • vzor

Pri prídavných menách sa určuje aj stupeň: 1. 2. 3. stupeň

SLOVESNÉ:

 • osoba - 1, 2, 3
 • číslo - sg, pl
 • čas – prítomný, minulý, budúci
 • spôsob – oznamovací (píše), rozkazovací (píš!), podmieňovací(písal by som)
 • slovesný rod činný(podmet vykonáva činnosť, dej slovesa – Mama pečie koláč), trpný (podmet nevykonáva činnosť, dej slovesa – Koláč sa pečie- zvratná forma, Koláč je pečený – opisná forma)
 • vid nedokonavý (vyjadruje neukončený, neohraničený dejšije, pomôcka: 1.os. sg budúci čas = 2 slová: budem písať, budem robiť), dokonavý (vyjadruje ukončený, ohraničený dej – zašije, pomôcka: 1.os. sg budúci čas = 1 slovo: napíšem, urobím)

SLOVNÉ DRUHY delíme na:

 1. Plnovýznamové

B. Majú vetnočlenskú platnosť

1. podstatné mená

majú lexikálny význam

môžu byť vetným členom vo

vete

2. prídavné mená

3. zámená

4. číslovky

5. slovesá

6. príslovky

 1. Neplnovýznamové
 1. Nemajú vetnočlenskú platnosť

7. predložky

nemajú lexikálny význam len gramatický

nemôžu byť vetným členom vo vete

8. spojky

9. častice

10. citoslovcia

 1. Ohybné slovné druhy = menia svoje tvary
 • môžu sa ohýbať skloňovaním:podstatné mená, prídavné mená, zámená číslovky (rod, číslo, pád, vzor)
 • alebo časovaním: slovesá – osoba, číslo, čas, spôsob, vid, rod

Neohybné slovné druhy = nemenia svoj tvar: príslovky, spojky, častice, citoslovcia

Urč slovné druhy a gramatické kategórie vo vete: !!!! VEDIEŤ !!!!

Ó, svet je skvelé miesto, kam sa narodiť, ak len vám nie je veľmi proti srsti pár mŕtvych mozgov hore.

Ó - citoslovce, vlastné

svet – podstatné meno, všeobecné, abstraktné, neživotné, mužský rod, sg, N, vzor dub

je – pomocné sloveso byť (neplnovýznamové)

skvelé – prídavné meno, akostné, stredný rod, sg, N, vzor pekný, 1. stupeň

miesto – podstatné miesto, všeobecné, konkrétne, stredný rod, sg, N, vzor mesto

kam – vzťažné alebo opytovacie zámeno

sa – zvratné zámeno, základné

narodiť – sloveso narodiť sa = zvratné sloveso - neurčitok

ak – častica alebo v tomto prípade spojka

len – podraďovacia spojka alebo častica

vám – osobné zámeno

nie je – nie môže byť hodnotiaca častica

veľmi – príslovka spôsobu alebo číslovka

proti - predložka

srsti – podstatné meno, všeobecné, konkrétne, ženský rod, sg, D, vzor kosť

pár – neurčitá číslovka

mŕtvych – prídavné meno, vzťahové, mužský rod, pl, G, vzor pekný

mozgov – podstatné meno, všeobecné, konkrétne, neživotné, mužský rod, pl, G, vzor dub

hore - príslovka miesta

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028