Publicistický štýl a jeho žánre

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 05.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 063 slov
Počet zobrazení: 787
Tlačení: 53
Uložení: 60

Publicistický štýl (novinársky, žurnalistický) - charakteristické znaky a jeho žánre. Utvorte krátku upútavku s tematikou študentského života.

Publicistický štýl (z lat. „publicus“ = verejný)

Je SUBJEKTÍVNO – OBJEKTÍVNY štýl, štýl VEREJNÉHO STYKU, ktorý sa používa v oblasti publicistiky.

!!! Jeho cieľom je VYHĽADÁVAŤ a SPRACÚVAŤ INFORMÁCIE o aktuálnych spoločenských javoch. nielen INFORMOVAŤ, ale aj PRESVIEDČAŤ, OVPLYVŇOVAŤ, POUČOVAŤ a ZAUJAŤ ADRESÁTA. !!!

Využíva sa v prostriedkoch masového šírenia informácií, t.j. v masmédiách:

 • printové (tlačené) médiá – noviny, časopisy
 • elektronické médiá – TV, rozhlas, internet

Podľa funkcie, ktorá v publicistických textoch prevláda rozlišujeme:

 1. spravodajstvo = v textoch prevláda informačná funkcia = ich hlavnou funkciouje vecne, faktograficky, aktuálne informovať verejnosť   ! sprostredkovať fakty !
 2. publicistiku = v textoch prevláda presvedčovacia, získavacia, ovplyvňovacia funkcia ! = ich hlavnou funkcioujezobraziť fakty pútavo, pestro, obrazne, aby čitateľa presvedčili, získali a ovplyvnili ! cielene pôsobiť na adresáta !


 !!!  HLAVNÉ ZNAKY publicistického štýlu: !!!

 1. PÍSOMNOSŤ – texty majú písomnú podobu - tlačené, elektronické médiá, osobité členenie textu = najdôležitejšia časť je titulok = musí upútať
 2. MONOLOGICKOSŤ – texty sú monologické, autorovi chýba spätná väzba – reakcia adresáta (okrem kontaktných relácií), preto musí predpokladať, ktoré údaje sú pre prijímateľa dôležité
 3. VEREJNOSŤtexty sú adresované širokej verejnosti, preto majú byť čo najzrozumiteľnejšie,autorredaktor, moderátor menej známe pojmy, skratky, musí vysvetliť, text prispôsobuje priemernej vzdelanostnej úrovni čitateľa, diváka, poslucháča, využíva sloveso v 1. osobe pl (prinášame vám aktuálne informácie)
 4. INFORMATÍVNOSŤcieľom je sprostredkovať verejnosti nové informácie, poznatky, preto sa tu vyskytuje veľa faktografických údajov, používajú sa ukazovacie zámená, menej slovies, priraďovacie súvetia
 5. VARIABILNOSŤbohatstvo tém, kompozičná pestrosť, rozmanitosť jazykových prostriedkov (ustálené spôsoby vyjadrovania, ale aj snaha o originálnosť), osobitá grafická úprava - text v stĺpcoch, obrazový materiál
 6. AKTUALIZOVANOSŤ – údaje, fakty musia byť aktuálne, obsah zameraný na súčasnosť


Tlač vrámci publicistického štýlu využíva osobitné kompozičné prostriedky = !!! TITULOK, PLASTICKOSŤ PÍSMA a TYPOGRAFICKÁ ÚPRAVA TEXTU. !!!

TITULOK (nadpis) v novinách ! musí byť zrozumiteľný a informačne nasýtený. ! Poskytuje prvú informáciu o obsahu textu, jeho úlohou je ! UPÚTAŤ ADRESÁTA, vzbudiť jeho záujem o daný obsah. !Jeho typickým znakom je napr. využitie elipsy (výpustky), inverzie (obrátený slovosled), holých oznamovacích viet alebo krátkych otázok.

Ukážky titulkov: Týždeň bez obľúbeného seriálu. Prišli dažde, prišiel mráz.

Nezamestnanosť klesá. Kde dovolenkujú hviezdy Superstar?

Niekedy sa dopĺňa PODTITULKOM.PLASTICKOSŤ textu sa dosahuje druhmi a hrúbkou písma.

Kompozične sa žánre publicistického štýlu odkláňajú ! od informačného k výkladovému slohovému postupu. !

VÝRAZOVÉ PROSTRIEDKY publicistických textov:

Veľký výskyt faktografických prvkov - čísla, vlastné mená, značky, presné údaje

 • spravodajských textoch prevládajú neutrálne slová, pretože sa nimi sprostredkúvajú fakty a udalosti = výrazové prostriedky spisovného jazyka
 • publicistikeokrem nich nachádzame aj expresívne slová, obrazné pomenovania a hovorové slová
 • časté sú PUBLICIZMY: kampaň, nastoliť problém, dôveryhodný zdroj informácií, MULTIVERBIZÁCIA: čitateľská verejnosť – čitatelia, dostať do pozornosti – upozorniť, CUDZIE slová: kontrakt, integrovať a NEOLOGIZMY: summit, líder
 • Často používa KLIŠÉsú to slová alebo slovné spojenia, ktoré častým používaním stratili svoj pôvodný význam a pôsobia v texte ako frázy, ošúchané slová: drvivá väčšina, mať zelenú... aj tzv. europeizmy, t.j. také výrazy, ktoré sa nachádzajú v slovnej zásobe väčšiny európskych jazykov. Sú to slová a spojenia, ktoré sa aj v bežnej reči používajú tak často, že ich už nepociťujeme ako neslovenské: rádio, televízia, program, aktivita, ale aj frazeologizmy: kocky sú hodené, rozťať gordický uzol.

!!! ŽÁNRE publicistického štýlu: !!!

 1. SPRAVODAJSKÉ – spravodajstvo: prinášajú len informácie, prevláda v nich informačná funkcia, objektívny prístup autora: jednoduchá správa, rozšírená správa, riport (beletrizovaná správa o 1 udalosti), interview (dialogizovaná správa), oznámenie, komuniké, inzerát, plagát, referát
 2. ANALYTICKÉ – publicistika racionálneho typu: vysvetľujúce, úvahové a hodnotiace, prevažuje subjektívny prístup autora: úvodník, komentár (zaujíma stanovisko k závažnému javu), glosa, posudok, recenzia, kritika, diskusia, polemika
 3. BELETRISTICKÉ – publicistika emocionálneho typu: rozprávacie a opisné, využívajú prostriedky umeleckej literatúry,  prevažuje subjektívny prístup autora:  fejtón, reportáž, črta, stĺpček, blog, besednica, causerie

 1. SPRAVODAJSKÉ žánre:

! SPRÁVA - informuje o aktuálnych udalostiach !

 • odpovedá na 5 otázok: kto?, čo?, kde?, kedy?, prečo?
 • znaky: zrozumiteľnosť, vecnosť, stručnosť, pútavosť, aktuálnosť, pravdivosť
 • kompozičné postupy: chronologický, logický
 • píše sa v minulom čase, môže byť spojená s hodnotením, alebo rozšírená o výzvu 

Druhy:

 1. JEDNODUCHÁ – obsahuje titulok, miesto (BRATISLAVA), skratku tlačovej agentúry (TASR), skratku mena autora, samotný text správy
 2. ROZŚÍRENÁ - obsahuje titulok, nad aj podtitulok - okrem základných faktov obsahuje

aj sprievodné okolnosti, ktoré dané fakty dopĺňajú alebo spresňujú; niekedy aj hodnotiace prvky

OZNÁMENIE = informuje o pripravovanej udalosti

REFERÁT - súhrnná komplexná informácia o istom podujatí


INTERVIEW – dialogizovaná správa, riadený rozhovor s 2 cieľmi:

 1. a) predstaviť osobnosť b) autentickou formou podať dôležité informácie afakty
  Kompozícia: časť: stručná charakteristika 2. časť: doslovný záznam otázok a odpovedí

KOMUNIKÉ = oficiálna správa - prináša informáciu z oficiálnych miest (vláda, kancelária prezidenta)

RIPORT = krátka beletrizovaná správa o 1 udalosti

INZERÁT = krátky a výstižný útvar, uvádza sa pod značkou, platená informácia (podľa počtu slov) v novinách a časopisoch, zaradený na zvláštnom liste

REKLAMA = cieľavedomé pôsobenie na potenciálnych zákazníkov, s cieľom sprostredkovania informácie,  vyvolania určitej predstavy a dojmu


 1. ANALYTICKÉ žánre


ÚVODNÍK =subjektívne ladená úvaha na aktuálnu tému (kultúrny, hospodársky, politický, alebo iný aktuálny problém ); jej ciel' - vzbudiť u čitateľa záujem o problém


KOMENTÁR = analyzuje spoločenský jav, hodnotí ho zo subjektívneho hľadiska, zvyčajne je monotematický, reaguje na udalosť, ktorá už bola uverejnená v mienkotvorných denníkoch

KRITIKA = hodnotiaci vzťah ku skutočnosti, všíma si najmä nedostatky, záporné javy,

s cieľom poukázať na ne a dosiahnuť ich nápravu, v publicistike sa vyskytuje ako samostatný slohový útvar, uplatňuje sa však aj ako hodnotiaci postoj v spravodajských, beletristických a analytických žánroch

Náučná (odborná) kritika:

RECENZIA - odborný posudok umeleckého alebo vedeckého diela, obsahuje subjektívne hodnotenie autora

POSUDOK - hodnotiaci text populárno - náučného charakteru, znaky: konštruktívnosť (naznačiť možnosť riešenia), objektívnosť

DISKUSlA - kritický žáner, výmena názorov

GLOSA – stručný štipľavý komentár k správe alebo udalosti; vyjadruje subjektívny postoj autora


 1. BELETRISTICKÉ žánre

- využívajú prostriedky umeleckej literatúry, znaky: pútavý, živý štýl, pestrosť námetov

 1. a) fejtónové

FEJTÓN - vtipné rozprávanieo aktuálnych problémoch alebo vtipná kritika, vzbudzuje humor, iróniu až sarkazmus. Cieľom je vyprovokovať reakciu čitateľa a vyjadriť osobný názor. Využíva rozprávanie a opis. Koniec fejtónu je často prekvapujúci, paradoxný alebo príbeh nie je ukončený a nasleduje otázka, výzva a pod.

BESEDNICA - priateľský príhovor - nie je taká kritická, je spontánna, má uvoľnenú atmosféru, chce upútať na niektoré spoločenské procesy

CAUSERIE - zábavné rozprávanie, beseda; nie je priveľmi kritická ani didaktická

STĹPČEK - myšlienkovo nenáročným spôsobom vyjadruje vzťah k udalosti, veci

b) reportážne

REPORTÁŽ - živo opisuje skutočnú udalosť na základe autorovho očitého svedectva, napr. opisuje atmosféru, hostí, prírodu….Cieľom je sprostredkovať autentickú atmosféru udalosti. Je dokumentárna, adresná, autentická. Využíva opis, rozprávanie a jazykové prostriedky umeleckého štýlu.

 1. statická - opisuje prostredie 2. dynamická - opisuje dej

 
ČRTA - často neskutočný, ale vymyslený typický alebo reálny prípad

Utvorte krátku upútavku s tematikou študentského života - vedieť urobiť

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021