Grafická a zvuková stránka jazyka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kaprik
Typ práce: Referát
Dátum: 22.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 552 slov
Počet zobrazení: 21 169
Tlačení: 907
Uložení: 925
Ortoepia je náuka o spisovnej výslovnosti.
 
Spodobovanie spoluhlások
Spodobovanie je prisbôsobenie výslovnosti dvoch susedných alebo blízkych spoluhlások.
 
Spoluhlásky sa spodobujú podľa znelosti:
a)  na začiatku slova ( v vyslovíme ako f- včela, včera)
b)  vnútri slova ( b vyslovíme ako p- babka,labka)
c)  na konci slova ( d vyslovíme ako t – pod, hrad )
 
Rozdelenie spoluhlások podľa znelosti:
 
znelé párové
b
d
ď
dz

g
h
v
z
ž

neznelé párové
p
t
ť
c
č
k
ch
f
s
š

znelé nepárové (zvučné)
m
n
ň
l
ĺ
ľ
r
ŕ
j

Ak sa stretnú vedľa seba dve spoluhlásky, z ktorých prvá je znelá a druhá neznelá, znelá spoluhláska sa zvukovo prispôsobí neznelej.
Píšeme. znelá d + neznelá p – predpis
Vyslovujeme- pretpis
 
Ak sa stretnú vedľa seba prvá neznelá a druhá znelá spoluhláska, neznelá sa zvukovo prispôsobí znelej,
Píšeme- neznelá s + znelá b- prosba
Vyslovujeme- prozba
 
Ak sa jedno slovo končí neznelou a druhé začína znelou spoluhláskou alebo samohláskou, neznelá sa zvukovo prispôsobí znelej.
Píšeme- neznelá s + znelá v- pes vrčí
Vyslovujeme- pez vrčí
 
Ak sa jedno slovo končí znelou a druhé sa začína neznelou spoluhláskou, znelá spoluhláska sa prispôsobí neznelej.
Píšeme- znelá ž + neznelá s- jež spí
Vyslovujeme- ješ spí 
 
Pravopis a výslovnosť  niektorých predpôn:
píšeme  vyslovujeme pred spoluhláskami  príklady
s  s neznelými streda, spýtať sa
  z   z znelými zviera, zbierať
 vz  vz   znelými  vzhľad, vzdialiť sa
vs neznelými vzťah, vzpriamiť sa
bez  bez  znelými  bezdomovec, bezradný
bes neznelými  bezpečnosť, bezkrídly
roz  roz znelými  rozhlas, rozbiť
ros  neznelými  rozchod, rozplynúť
pod pod   znelými  podvod, podhodiť
pot  neznelými  podpera, podčiarknúť
 
 
Pravopis a výslovnosť spoluhlásky v
 
píšeme vyslovujeme na začiatku i vnútri slova pred samohláskou 
v  v   a zvučnými spoluhláskami
  ( variť, voda, vlasť, hlava, vrkoč )
v  u vnútri slova na konci slova
  pred párovými spoluhláskami ( krv, lev, otcov)
  ( dievča, hlávka, stavba)
v  f  na začiatku slova pred
  neznelými spoluhláskami
  ( včela, všetci, vták)
 
Pravopis a výslovnosť pádových prípon –ou, -ov
píšeme  vyslovujeme
  ov ou   G a A plurálu mužského rodu: chlapov, hrdinov, dubov
  ou ou  I singuláru ženského rodu: ženou, ulicou,  dlaňou, kosťou
 
Pravopis a výslovnosť predložiek
píšeme vyslovujeme  pred  príklady
  z z  -znelými a zvučnými z domu, z dreva, z jablone
  spoluhláskami 
    -samohláskami z aute, z okna, z úst 
    -neznelými spoluhláskami z kina, z pivnice
  zo  zo -vždy 
  s s  -neznelými  spoluhláskami  s knihou, s perom
  -osobnými zámeneami   s tebou, s ním, s nami
  -znelými spoluhláskami s bratom, s hlavou
  -zvučnými spoluhláskami  s letom, s mestom
  samohláskami s autom, s oknom
  so  zo -vždy ak nestojí pred so šatami, so stenou
  os, zámenom 
  so -os. zámenom ja  so  mnou
  k  k  -neznelými spoluhláskami  k plotu, k stolu
  -osobnými zámenami  k tebe, k nemu
  g - znelými a zvučnými k bratovi, k vlaku
  spoluhláskami 
  -samohláskami k autu, k otcovi
 
  ku ku osobným zámenom ku mne
gu   vždy ak nestojí pred os. ám.  ku škole, ku skladu 
 
Výslovnosť zdvojených spoluhlások:
príklad  výslovnosť
dd-  oddych odych
-  -jj-   dvojjazyčný dvojazyčný
-  -kk- mäkký  mäk ý
-  -nn-  cenný  cený
-  -rr-  štvorročný  štvor očný
-  -šš-  vyšší vyší
-zz-  bezzubý  bezubý
 
Výslovnosť niektorých spoluhláskových skupín:
príklad  výslovnosť
-stn- šťastný  šťastný
-stl-  šťastlivý  šťastlivý
-zdn-  prázdny prázdny
-ds-  predsa prec a
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021