Pravidlá písania písomností

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 01.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 186 slov
Počet zobrazení: 29 155
Tlačení: 1 016
Uložení: 1 007
Pravidlá písania písomností
 
Interpunkčné znamienka
 
1.1  Rozdeľovacie znamienko, spojovník
Rozdeľovacie znamienko sa píše tesne za prvou časťou rozdeleného slova bez medzery.
Spojovník sa píše pomocou rozdeľovacieho znamienka bez medzier. Spojovník spája:
-  dve slová na vyjadrenie spolupatričnosti pôvodne samostatných slov,
-  jednotlivé časti zložených slov vyjadrených číslicami a písmenami,
-  iniciálovú skratku a príponu.
Ak je spojovník na konci riadku, musí sa zopakovať aj na začiatku nasledujúceho riadku bez medzery pred druhou časťou výrazu. Tým sa odlišuje od rozdeľovacieho znamienka.
 
1.2  Bodka, výkričník, otáznik, čiarka, bodkočiarka, dvojbodka
Bodka, výkričník, otáznik, čiarka, bodkočiarka a dvojbodka sa píšu tesne za príslušným slovom bez medzery. Ak je za slovom alebo na konci vety viac interpunkčných znamienok, medzera sa dáva až za posledné z nich.
Ak sa veta končí skratkou, bodka za skratkou  plní funkciu bodky za touto vetou. Ak je text v zátvorkách súčasťou vetného celku, bodka sa píše za zátvorkou. Ak text v zátvorkách je celá veta, hoci i jednočlenná alebo kusá, bodka sa píše pred zátvorkou. Bodka sa nepíše na konci riadkov adresy (okrem skratiek), za dátumom, za menami autorov citátov, za nadpismi článkov, kapitol a pod., pokiaľ tieto časti textu stoja na samostatnom riadku a sú od ostatného textu graficky odlišné. Bodka sa nepíše v tabuľkách (okrem oficiálnych skratiek) ani v legendách k tabuľkám a k obrázkom.
Najčastejšie chyby v písaní uvedených interpunkčných znamienok:
- vynechaný spojovník pri zložených slovách,
- vynechaný spojovník na začiatku riadka pri zloženom slove, ktorého prvá časť je na konci riadka a druhá časť na začiatku ďalšieho riadka,
- medzera pred dvojbodkou,
- chýbajúca medzera za bodkou v skratkách.
 
1.3  Pomlčka
Pomlčka sa píše s medzerami z ľavej i pravej strany. Ak je pomlčka na konci riadka, na začiatku nasledujúceho riadka sa už neopakuje. Pomlčka sa najčastejšie píše:
- pri oddeľovaní vsuvky vo vete,
- za výrazom alebo tvrdením, ktoré sa bližšie vysvetľuje,
- pri naznačení rozpätia alebo vzťahu rovnocennosti medzi dvoma, prípadne viacerými bodmi (časového a miestneho rozpätia, smeru, staníc na trati, športových stretnutí, partnerov v rokovaniach, spoluautorov alebo spoluusporiadateľov atď.).
V praxi sa mnohokrát nerešpektuje rozdiel medzi spojovníkom a pomlčkou. Ak máme pochybnosti o písaní medzery, pomôže jednoduchá pomôcka: kým spojovník spája (bez medzery) pôvodne samostatné slová do jedného zloženého výrazu, pomlčka najčastejšie nahrádza výrazy „až“, „do“, „a“, ktoré sa od ostatného textu oddeľujú medzerou. 
V súvislosti s písaním spojovníka a pomlčky treba ešte pripomenúť, že kým na písacích strojoch máme len jedno znamienko, a to rozdeľovacie znamienko, ktoré sa používa tak na rozdeľovanie slov, ako aj spojovník (bez medzier) i pomlčku (s medzerami),  v textovom editore sa na pomlčku používa špeciálny symbol, ktorý je dlhší ako rozdeľovacie znamienko či spojovník. Pomlčka sa píše s medzerami buď vložením symbolu alebo klávesou skratkou Ctrl + num- .
1.4  Zátvorky, úvodzovky, znamienko opakovania
Zátvorky a úvodzovky priliehajú bez medzier  z ľavej i z pravej strany výrazu alebo vety uvedenej v zátvorkách alebo úvodzovkách.
Často sa opakujúcou chybou je, že výrazy uvedené v zátvorkách alebo úvodzovkách sú od nich oddelené medzerou. Pri písaní zátvoriek a úvodzoviek si treba uvedomiť, že nemôžu stáť samostatne, ale svoju funkciu plnia spolu s textom uvedeným vnútri nich.
Prednostne sa používajú okrúhle zátvorky. Lomka sa používa len vtedy, ak nemožno použiť okrúhle zátvorky, alebo ak sa lomkami nahrádzajú hranaté zátvorky. Samostatná pravá zátvorka sa používa na označenie poznámky pod čiarou a označovanie bodov výpočtu malými písmenami.
 
Na vyznačenie ľavých a pravých úvodzoviek sa v závislosti od vybavenia klávesnice používajú znaky umiestnené v rovnakej polohe (väčšina písacích strojov) alebo v opačných polohách (textové editory).
 
V zostavách sa môže výraz (okrem čísla), ktorý sa opakuje v rovnakom stĺpci na nasledujúcom riadku, nahradiť znamienkom opakovania, ktorým sú úvodzovky umiestnené pod prvým znakom každého opakovaného výrazu.
 
1.5  Tri bodky
Tri bodky nahrádzajú vynechanú časť vety na začiatku, uprostred alebo na jej konci. Od ostatnej časti vety sa oddeľujú medzerou podľa toho, ktorú časť vety nahradzujú. Ak sú tri bodky:
- na začiatku neúplnej vety, od ostatnej časti vety sa oddeľujú medzerou,
- na konci neúplnej vety, pripájajú sa bez medzery k prvej časti vety,
- uprostred vety, pripájajú sa bez medzery k prvej časti vety, od ostatnej časti vety sa oddeľujú medzerou.
Je nesprávne oddeľovať tri bodky od ostatného textu medzerou z ľavej i z pravej strany, ako to často vídame, lebo sa tým ťažko zisťuje príslušnosť vynechanej časti k vete.
 
1.6  Lomka
Lomka (nesprávne nazývaná ako lomítko) sa píše bez medzier v týchto prípadoch:
- v údajoch, ktoré sa vnútorne ďalej členia – napr. medzi číslom účtu a kódom banky, medzi smerovacím číslom a účastníckym telefónnym číslom, v rodnom čísle, v korešpondenčnom čísle listu a pod.,
- pri vyjadrení podielu alebo pomerného vzťahu dvoch veličín,
- namiesto okrúhlych zátvoriek, ak sa na klávesnici nenachádzajú – medzera sa nedáva za predné ani pred zadné zátvorky,
- medzi variantnými výrazmi v jazykových príručkách.
Lomka sa píše s medzerami len pri oddeľovaní veršov v súvislom texte. Chyby v písaní lomky:
- nesprávne skracovanie predložky v geografických názvoch, kde sa namiesto bodky za skratkou nesprávne používa lomka,
- pridaná medzera pred lomku i za ňou pri použití lomky ako členiaceho znamienka,
- nesprávne použitie lomky vo výpočte bodov – lomka sa píše namiesto okrúhlej zátvorky len za malými písmenami abecedy; za veľkými písmenami, rímskymi a arabskými číslicami píšeme bodku (nesprávne: A/, II/, správne: A., II., 3., a/, aa/ - čítaj: po a, po druhé, po tretie a pod.).
 
Skratky
 
2.1  Ustálené textové skratky
Za ustálenými textovými skratkami sa píše bodka, za ktorou nasleduje medzera. Ak je za skratkou viac interpunkčných znamienok, medzera sa dáva až za posledné z nich. Bodka sa píše za skratkou predložky „nad“ alebo „pod“ v geografických názvoch, uprednostňovať však treba neskrátený tvar. V súvislosti so skratkami pripomíname, že treba zreteľne rozlíšiť skratky od značiek. Skratky sú také časti slov, ktoré vznikli odseknutím jednej časti a píše sa po nich bodka (okrem iniciálových skratiek, o ktorých sa zmienime na inom mieste). Značky sú také časti slov, ktoré nevznikli odseknutím, ale tak, že sa zo slova vybralo jedno alebo viac písmen, ktoré sa píšu namiesto celého slova. Písmená môžu byť z hociktorej časti slova. Značky majú ustálenú, často medzinárodne ustálenú podobu.
Za značkami sa nepíše bodka (cm =  centimeter, kWh = kilowatthodina, tg = tangens, h = hodina, min = minúta, s = sekunda). Od číselnej hodnoty ich oddeľujeme medzerou (aj značku %, ktoré zastupuje slovo percento). Aj keď proti správne napísaným textovým skratkám (hod., min., sek.) nemožno nič namietať, so zreteľom na medzinárodnú prax sa však odporúča uplatňovať medzinárodnú sústavu jednotiek, ktorá pre jednotky času uvádza značky h, min, s bez bodky.
 
2.2  Skratky titulov a hodností
Skratky akademických titulov sa uvádzajú pred menom. Za skratkou sa píše bodka a od mena sa oddeľuje medzerou (Ing. – inžinier, z francúzskeho pomenovania ingénieur, RNDr. – doktor prírodných vied, z latinského pomenovania rerum naturalium doctor, PhDr. – doktor filozofie, z latinského pomenovania philosophiae doctor, PaeDr. – doktor pedagogiky, MUDr. – doktor medicíny, PharmDr. – doktor farmácie, MVDr. – doktor veterinárnej medicíny).  Ak je pred menom viac titulov, neskôr získané tituly sa píšu pred skôr získanými titulmi. Skratky pedagogických titulov prof. (profesor), doc. (docent) sa píšu pred akademickými titulmi s malým začiatočným písmenom. Aj dočasne priznané pedagogické tituly hosťujúci profesor, hosťujúci docent (v skratke hosť. prof., hosť. doc.) sa uvádzajú pred menom a ostatnými titulmi.
Absolventom doktorandského štúdia sa priznávajú akademické hodnosti. Skratky vedecko- akademických hodností PhD. a umelecko-akademických hodností ArtD. sa uvádzajú za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou. Obdobne sa píšu aj skratky vedeckých hodností CSc. a DrSc. priznané podľa starších predpisov. Titul čestný doktor sa uvádza skratkou Dr. h. c. (doctor honoris causa) pred menom a ostatnými titulmi.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010