Ústna prezentácia - vystúpenie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 01.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 782 slov
Počet zobrazení: 6 837
Tlačení: 475
Uložení: 466
ÚSTNA PREZENTÁCIA - VYSTÚPENIE
 
FORMÁLNA STRÁNKA VYSTÚPENIA
-  dôležité je nielen čo hovoríme, ale aj ako to hovoríme (zvuková stránka reči), ako aj ostatné zložky nášho neverbálneho prejavu, tj. samotná úprava zovňajšku a „reč nášho tela“, ktorá môže slovný prejav tak umocniť ako aj oslabiť
 
TELESNÝ VÝZOR
-  samotný habitus (telesná schránka) je nám síce geneticky daný, ale telesná čistota je v našich rukách (použitie dezodorantu: potláča vznik nepríjemných pachov či antiperspirantu: potláča už aj samotné potenie, príp. primeranej vôni)
-  nezabudnite ani na čistotu nechtov a ich vhodnú úpravu (ostrihanie, príp. primeraný lak u dám)
 
ÚPRAVA ZOVŇAJŠKU
-  vylepšiť môžeme naše pôsobenie na ľudí nielen voľbou vhodného účesu (aj páni), príp. rámu okuliarov a iných doplnkov (to sa týka napr. aj hodiniek), ale najmä vhodným oblečením, ktorého čistota a úprava by mala byť bezchybná (pozor na zošliapané opätky, chýbajúce gombíky, utekajúce očko na punčoche, u pánov príliš krátke ponožky, apod.)
-  pre voľbu oblečenia platí niekoľko základných pravidiel:
· v oblečení sa máme cítiť pohodlne (nech nás neomína ani v páse ani inde)
· oblečenie nám má pristať (voľme vhodné farby a strihy, a to platí aj pre doplnky)
· úprava nášho zovňajšku má byť primeraná nášmu partnerovi/partnerom stretnutia a situácii (kultúre firmy, pozícii na ktorú sa uchádzame, povolaniu, ktoré predstavujeme apod.)
 
VÝRAZ („REČ NÁŠHO TELA“)
Hlas – zvukový prejav našej reči
-  unavuje aj neprimerane hlasný, ale aj príliš tichý prejav, podobne dnes tak častá neprimerane rýchla, ale i pomalá, najmä monotónna reč (sledujme preto vždy pozorne svojich poslucháčov, ktorí nám svojim správaním dávajú obvykle jasnú odozvu), hlboký hlas je ťažšie zrozumiteľný a vysoký zasa mnohých dráždi
-  nástrojom na udržanie pozornosti je teda práca s hlasom: primeraná regulácia a zmeny intenzity a výšky hlasu, rýchlosti reči, dôrazu prispievajú k odstráneniu monotónnosti prejavu
Výraz tváre - mimika a kontakt s očami
-  dívajme sa priamo na partnera rozhovoru, poslucháčov (rečníkov zrakový kontakt s konkrétnym poslucháčom je krátky, „oslovujme“ pohľadom všetkých – pohybujme pohľadom),
-  aj na veľmi formálnych stretnutiach vhodne použitý úsmev či pokývnutie hlavou napomáha vzbudeniu dôveryhodnosti
Gestikulácia, pohyby tela
-  konajte tak ako je to pre vás prirodzené, ale uvedomte si, že napr. nadmerná pohyblivosť rušia
-  k tomu, aby sme odstránili prípadné nevhodné prejavy, kontrolovali svoje výrazové správanie a cielene ho využívali, je potrebné si ho najprv uvedomiť (videozáznam je skvelým pomocníkom)
OBSAHOVÁ STRÁNKA VYSTÚPENIA
-  aj najkratšie vystúpenie by malo mať jasnú štruktúru, tj. úvod (asi 10% z vymedzeného času - čo chceme povedať), jadro, hlavnú časť (70% - povieme to), záver (20% - zhrnieme čo sme povedali)
 
ÚVOD
-  je často podceňovaný, a pritom je veľmi dôležitý, veď na základe prvého dojmu a našej informácie o tom, čo im chceme povedať, sa rozhodujú či nás budú počúvať,
-  povedzme vždy účel a hlavné body nášho vystúpenia,
-  pokúsme získať pozornosť poslucháčov (vzbuďme očakávanie, použime prekvapenie, príhodu či anekdotu, môžeme použiť citát, vhodne humor, alebo napr. upozorniť na význam danej problematiky apod.), voľme pre obe strany vhodný spôsob.
 
JADRO, HLAVNÁ ČASŤ
-  obsah má byť štrukturovaný do niekoľkých bodov, vnútorná logika a nadväznosť vyplýva z logiky preberanej témy,
-  odlíšme to, čo považujeme vo svojom vystúpení za najdôležitejšie (odmlčme sa, urobme prestávku, zmeňme rýchlosť a intenzitu hlasu, príp. priamo upozornime na dôležitosť, zopakujme),
-  nepodceňujme jasnosť (zrozumiteľnosť: nezabúdajme na adresáta našich slov, situáciu v ktorej hovoríme, vety voľme skôr kratšie), sila (presvedčivosť: buďte odborníkom v tom, o čom hovoríte, verte tomu, o hovoríte, vzbudzujte dojem spoľahlivého človeka ) a živosť (upútavanie pozornosti) našej reči.
 
ZÁVER
-  zhrňme povedané, hlavné myšlienky, príp. uveďme správny záver, tvrdenie, či naopak, ukončime svoje vystúpenie otázkou ako výzvou pre poslucháčov na premýšľanie či apelom na konanie,
-  obvyklé je poďakovať za pozornosť a prípadne požiadať o otázky, pripomienky apod.,
-  záver rozhoduje do značnej miery o vyznení vystúpenia, preto ho nepodceňujme a dobre si ho premyslime a pripravme.
 
PRÍPRAVA
-  príprava verejného prejavu si podľa niektorých odborníkov v tejto oblasti vyžaduje 60 minút na každých 5 minút prejavu
-  v príprave venujme primeranú pozornosť tak obsahu – čo chceme povedať, komu to chceme povedať a AKO TO CHCEME POVEDAŤ (môžem čítať, hovoriť spamäti alebo z poznámok - najnáročnejšie, ale najprirodzenejšie), ale pripravme sa/si aj formálnu stránku vystúpenia

ČO CHCEM POVEDAŤ
-  predmet vystúpenia – či a čo vieme k danému problému povedať, ak toho vieme dosť, zostáva otázkou čo vybrať,
-  cieľ vystúpenia – čo chcem dosiahnuť svojím prejavom, má byť informatívne (oboznámiť poslucháčov s niečím) alebo persuazívne (presvedčiť ich o niečom, meniť ich postoj, správanie)

KOMU TO CHCEM POVEDAŤ
-  svoje vystúpenie by sme mali vždy pripravovať konkrétnemu publiku, a preto by sme mali mať o nich čo najpresnejšie informácie, týkajúce sa napr. počtu, vzdelania – odbornosti, zohľadniť je vhodné niekedy aj vek či pohlavie poslucháčov, či obsah vystúpenia predrečníkov apod.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033