Systém slovnej zásoby

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 179 slov
Počet zobrazení: 26 206
Tlačení: 1 278
Uložení: 1 447
Uveďte systém slovnej zásoby, rozdelenie slov podľa vecného významu, dobového výskytu, príslušnosti k štýlovej vrstve a expresivity.
 
Slovná zásoba
Je to súhrn všetkých slov používaných v jazyku, je zachytená v slovníku – Slovník slovenského jazyka. Sú rozdelené podľa:

1.vecného významu:
-10 slovných druhov (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovce)

plnovýznamové - neplnovýznamové
jednovýznamové (chlapec) - viacvýznamové (oko)
základné (strom) - odvodené (stromček) - zložené (vodovod)
synonymá (pekný, krásny, nádherný)
homonymá (termín – termín)
antonymá (dobrý - zlý, dobre – zle)
základný význam (hlava)
prenesený význam
metafora (z oblohy sa odlomil blesk)
metonymia (hlava na hlave)

2. príslušnosti k štýlu:
- neutrálne (štylisticky bezpríznakové)
- štylisticky príznakové - spisovné - odborné
- básnické (poetizmy)
- hovorové
- nespisovné - slangové
- nárečové

3.dobového výskytu:
-nové slová – neologizmy
-zastaralé – archaizmy (už sa nepoužívajú)
-historizmy (stratili opodstatnenie, lebo predmety a deje, ktoré pomenúvali sa už nevyužívajú)

4.expresivity (citového zafarbenia):
- neutrálne (strom)
- citovo zafarbené - zjemňujúce (zdrobneniny – stromček)
- zhoršujúce (hanlivé – stromisko)
 
5. pôvodu:
- domáce (chlieb, soľ, voda)
- cudzie (talent)

6. frazeologizmy: ustálené slovené spojenia s preneseným významom
 
Slovná zásoba môže byť:
a.)aktívna
b.)pasívna
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015