Administratívny štýl a životopis

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 527 slov
Počet zobrazení: 18 426
Tlačení: 770
Uložení: 753
Charakerizujte administratívny štýl, štruktúrovaný životopis

Administratívny štýl
- objektívny štýl; štýl verejnej úradnej komunikácie; je písomný štýl; na úpravu existujú štátne normy; jeho funkciou je sprostredkovať príjemcovi presné údaje, fakty, bez doplňujúcich a vysvetľujúcich detailov; najviac využíva informačný a opisný slohový postup (napr. zápisnica, životopis); používajú sa knižné slová, termíny, skratky, značky ...

Základné znaky:
1. vecnosť – využíva nacionálne – pojmové (nepríznakové slová; pojmy – napr. dom, nie domček alebo chatrč, búda); odborné názvy (napr. zmenka, akcia, sociálny príspevok), čo ho približuje k odbornému štýlu. Prináša veľa faktov, vymenúva ich (enumerácia).
2. knižnosť – vete chýba pestrá modalita, vety sú oznamovacie. Využíva (hlavne v právnickej oblasti) komplikované zložené súvetia.
3. adresnosť – administratívne útvary majú konkrétneho príjemcu, adresáta (napr. úradné listy), niektoré sú adresované všetkým občanom štátu alebo mesta (zákony, vyhlášky, upozornenia na stanici, blízko lesa ...)
4. stručnosť – útvary podávajú stručnú informáciu bez vysvetľovania (pozvánka)

Druhy útvarov:

1. dokumentárne – (zápisnica, protokol, rezolúcia, zmluva, potvrdenka, zmenka akcie, maturitný protokol, triedny katalóg ...). Majú platnosť veľmi dlhý čas. Na uchovávanie týchto útvarov platia osobitné nariadenia z oblasti archivovania dokumentov (napr. doba uchovávania, termín a spôsob skartácie – vyraďovanie a zničenie spisov).
2. oznamovacie – (hlásenie, správa, telegram, životopis, vyhláška, prípis, objednávka, žiadosť, prihláška ...)
3. heslové – (súpisy, zoznamy, prehľady, zoznam inventáru, rozvrh hodín, poštová poukážka, dotazník, školské vysvedčenie, expedičný prípis ...). Nebývajú dlho aktuálne, platnosť je časovo limitovaná. Mnohé z nich sa ani neodkladajú (napr. pozvánka na recepciu).  

administratívne útvary: osobný posudok, žiadosť, životopis – tvoria komplex písomností, ktoré vypracúva alebo potrebuje človek v rozličných dôležitých životných situáciách. Okrem vecnosti, presnosti a výstižnosti informácie a opisu obsahujú aj prvky hodnotenia. Musia byť prehľadné a čitateľné.

Žiadosť
- má rovnakú formu ako úradné listy; obsahuje: vecnú, kompozičnú, jazykovú stránku dopĺňa informácia a aj odôvodnenie prečo sa žiada

obsah:
1. záhlavie – (meno, adresa žiadateľa; meno, ulica, mesto sa oddeľuje čiarkou)
2. adresa príjemcu – norma vyžaduje písať adresu príjemcu v listoch bez predtlače na ľavú stranu, môže sa však písať aj vpravo
3. miesto a dátum – (vzostupným spôsobom: deň, mesiac, rok) píšeme do dvoch riadkov alebo do jedného riadku bez čiarky a bez bodky na konci
Bratislava Bratislava 8. mája 2001
08. 05. 2001

4. vec – Heslo Vec sa považuje sa názov, a preto sa za ním nepíše bodka

Životopis
- píše sa ako doklad k žiadosti o prijatie do zamestnania; má ustálené formu, dodržiava sa úprava

Úradný životopis – prináša pravidelné fakty o životnej ceste autora. Slúži ako súčasť iných písomností, napr. žiadosti, prihlášky ...

Beletrizovaný (literárnoumelecký) životopis – využíva umelecké výrazové prostriedky, patrí medzi útvary umeleckého štýlu. Môže na rozdiel od administratívneho životopisu pracovať aj s fikciou, fantáziou.

Životopis využíva informačný a opisný slohový postup (popisuje životnú cestu).

druhy životopisu:

1. kontextový životopis – informácie píšeme v ucelených vetách a kompozične i obsahovo je rozdelený do týchto častí:

a.) dátum narodenia a miesto; otec, matka, súrodenci, v životopise dospelých osôb aj manželka, deti
b.) prehľad vzdelania a praxe
c.) záľuby alebo osobitné nadanie 

2. životopis v bodoch – nepíšeme vety, ale heslá, za ktorými nedávame bodku. Obsahuje tieto body: Narodený/á; Meno a povolanie rodičov; Súrodenci; Vzdelanie; Jazykové znalosti

3. profesiový, kariérny životopis – prináša informácie v bodoch: Narodený/á, Vzdelanie; Doterajšia prax; Jazykové znalosti; Zvláštne schopnosti a nadanie

Obsah a forma ukončenia životopisu akéhokoľvek typu:
vľavo dole dátum (16. 6. 2002); o riadok nižšie vpravo vlastnoručný podpis
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026