Ohybné slovné druhy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 510 slov
Počet zobrazení: 25 906
Tlačení: 1 240
Uložení: 1 142
Ohybné slovené druhy, Číslovky, Biblické číslovky

Ohybné slovné druhy
Podstatné mená
Delíme ich na:
- konkrétne (chlap, stroj) – abstraktné (mladosť, umenie)
- všeobecné (výhra, odpoveď) - vlastné (Slovák, Bratislava)
- životné – neživotné (len pri mužskom rode – zlí psi – zlé psy)

Prídavné mená

Delíme ich na:
vlastnostné (pekný, cudzí) -môžu byť
1. akostné (stupňujú sa - veľký) stupňovanie - pozitív, komparatív, superlatív
2. vzťahové (nedajú sa stupňovať - sklený)
3. živočíšne (páví)

privlastňovacie (otcov, matkin).

Zámená

Delíme ich na:

- osobné – základné (ja, ty) a privlastňovacie (môj, tvoj)
- zvratné – základné (sa, si) a privlastňovacie (svoj)
- ukazovacie (ten, taký)
- opytovacie (kto, čo, aký. ktorý)
- vzťažné (opytovacie zámená v súvetiach – Bol to ten kvet, čo tak krásne voňal.)
- vymedzovacie (nikto, všetci, každý, inde, ničí, sám)
- neurčité (ktosi, niekto, dakto, voľačo)

Číslovky:

Delíme ich na:
- základné (jeden, dva)
- skupinové (dvoje, troje)
- radové (prvý, druhý)
- druhové (dvojaký, trojaký)
- násobné (dvakrát, tri razy)

Slovesá
- zvratné (tešiť sa, priať si) a nezvratné (plakať, čítať)
- plnovýznamové a neplnovýznamové

Plnovýznamové slovesá delíme na:
činnostné (písať, spievať) - stavové (spať, rásť)
predmetové (čítať, stavať) - bezpredmetové (bežať, kričať)
prechodné (písať, čítať) väzba v akuzatíve - neprechodné (odolať, vládnuť)
 
Číslovky
- plnovýznamový slovný druh. Označujú počet osôb, vecí, dejov; ich poradie a členenie. Niektoré číslovky majú podobu podstatného mena (sto), prídavného mena (prvý), príslovky (dvojako)

a.) určité – prvý, dvoch, traja ...
b.) neurčité – mnoho, viac, veľa ...

rozdelenie čísloviek podľa druhu:

a.) základné – (otázka: koľko, koľkí?); označujú počet; osem, troje, veľa, štvrť, tritisíc
sedemsto dvadsaťdva, tisícdeväťstošesť  ...

b.) skupinové – (otázka: koľko?); vyjadrujú nielen celkový počet, ale pomenúvajú každý
jednotlivý predmet v skupine predmetov; troje deti, sedmoro, viacero ...

c.) radové – (otázka: koľký v poradí?); vyjadrujú poradie osôb alebo vecí v rade; prvý,
ôsmych, piaty žiak ...

d.) násobné – (otázka: koľkokrát?); vyjadrujú koľkokrát sa uskutoční dej slovesa; päťkrát denne jesť, veľa ráz počuť, štvornásobný majster ...

e.) druhové – (otázka: koľkoraký?); pomenúvajú počet druhov vecí alebo javov; trojaké poháre, pätoraké zákusky, mnohoraký spôsob prípravy šalátu ...

skloňovanie čísloviek:

Číslovky, ktoré majú podobu podstatných mien sa skloňujú podľa príslušných vzorov. Číslovky, ktoré majú podobu prídavných mien sa skloňujú podľa príslušných vzorov.

Ak číslovka sto stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru mesto, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná. 

Ak číslovka tisíc stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru stroj, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná. 

Ak číslovka milión stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru dub, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná. 

Ak číslovka miliarda stojí samostatne, skloňuje sa podľa vzoru žena, ak stojí pri podstatnom mene je nesklonná. 

Číslovka jeden v zložených číslovkách je nesklonná (21, 41, 101 ...)

základné číslovky: dva, tri, štyri – osobitné skloňovanie

5 – 99 – vzor päť

radové, násobné, druhové: pekný (tvrdé zakončenie), cudzí (mäkké zakončenie)

skupinové: nesklonné

gramatické kategórie čísloviek:
a.) rod
b.) číslo
c.) pád
 
biblické číslovky
3,10, 7, 77...
 
Základné morfologické pojmy
časovanie (konjugácia)-  tvorenie jednotlivých gramatických tvarov ohýbaním slovies
skloňovanie (deklinácia)- systematická úprava tvaru mien (teda podstatných mien, prídavných mien, zámien a čísloviek)
stupňovanie (gradácia)- tvorenie druhého a tretieho stupňa akostných prídavných mien a prísloviek odvodených od prídavných mien
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015