Zóny pre každého študenta

Slovná zásoba

Slovná zásoba
Slovná zásoba je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku. Je zachytená v slovníkoch.
 
Základná slovná zásoba - sú to najčastejšie používané slová (približne 1000 až 1500 slov). Najčastejšie používané slová nie sú plnovýznamové slová, ale predložky, spojky, pomocné slovesá.. Z podstatných mien sa najčastejšie používajú slová: človek, čas, rok, deň...
Z prídavných mien: dlhý, veľký, malý, celý
Zo slovies: byť, mať môcť, musieť
 
Individuálna slovná zásoba - býva rozdielna, je ovplyvnená prostredím, vzdelanosťou, ...
Môže byť aktívna a pasívna. Pasívna slovná zásoba je oveľa bohatšia ako aktívna (až 5 krát).
Patria sem slová, ktorým rozumieme, ale nepoužívame ich.
 
Slovná zásoba nie je iba súhrnom všetkých slov,
ale slová sú v nej vo vzájomných vzťahoch, tvoria systém.
 
a - podľa vecného významu 10 slovných druhov (plnovýznamové, neplnovýznamové )
 
b - podľa dobového výskytu 
- neologizmy (novotvary) - internet, software
  - archaizmy (zastaralé) - žalár, župan, bíreš
 
c - podľa príslušnosti k štýlovej vrstve
- (štylisticky nepríznakové slová)
- (štylisticky príznakové slová - spisovné, nespisovné
- spisovné - odborné, básnické
- nespisovné - vulgarizmy, nárečové slová, slangové slová,
 
d - podľa expresivity 
- citovo zafarbené slová, zjemňujúce slová, zhoršujúce (psisko)
- citovo nezafarbené slová (pes)
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/5282-slovna-zasoba/