Štylistické využitie zvukovej stránky slov

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 02.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 319 slov
Počet zobrazení: 34 425
Tlačení: 1 436
Uložení: 1 413
Štylistické využitie zvukovej stránky slov
So štylistickým využitím zvukových výrazových prostriedkov (zvukových štylém) sa stretneme hlavne v umeleckom, publicistickom a rečníckom štýle.
 
Rým
Rým je jav založený ne zvukovej zhode slabík. Základné druhy rýmov: združený, striedavý, obkročný, prerývaný, postupný; gramatický.
 
Zvukomaľba
Zvukomaľba napodobňuje napr. zvuky prírody a pracovné zvuky. Autor sa snaží výberom „zvukov“ zachytiť atmosféru či zvuk zobrazovaného javu, napr. dunenie vody a prevaľovanie sa vĺn;
Duní Dunaj a vlna za vlnou sa valí:
d  n  d  n  l  n l  n  l
 
pukotanie starých pušiek a burácanie vĺn;
kres spráskal pušiek, zahrmeli delá
r  s spr  sk  p š k
zem stonie, piští vzduch, rvú vlny vôd
rv  vl  v
 
K experimentovaniu so zvukom verša sa prihlásila aj avantgardná poézia v a využívala ho 30.rokoch 20.storočia i póza naturizmu.
 
Paronomázia
Zvuková štylistická figúra využíva opakovanie slovných základov v odvodených slovách. Autor týmito slovnými hrami prejavuje svoj talent a zmysel pre možnosti jazyka.
I my, vlastenci a bratové, slavme slavslávu Slávúv slavných
 
Aliterácia
Zvuková štylistická figúra využívajúca zvukovú zhodu na začiatku slov – autor vyberá slová s rovnakými začiatočnými hláskami alebo hláskovými skupinami.
Vykrádači a vydridusi vydierali vynikajúceho vynálezcu...
 
Eufónia (ľubozvučnosť)
Jazyky, ktoré majú v slovách veľa samohlások, sa zvyčajne považujú za ľubozvučné (napr. tal.: italiano, gondola, slov.: Snehulienka, tabuľa.
 
Pri čítaní literárnych diel si môžeme všimnúť, že hlásky alebo skupiny hlások sú často usporiadané tak, aby vyvolávali pocit ľubozvučnosti. Tejto zvukovej kvalite hovoríme eufónia.
 
Eufónia sa zakladá na zámernom využívaní a organizácii zvukových vlastností hlások a skupín hlások, čím sa dosahuje emocionálnosť a expresívnosť textu.
Ulica usína.
(eufóniu vyvoláva pravidelné opakovanie hlások u-i ,í-a)
 
V niektorých prípadoch môže zvukové usporiadanie hlások a skupín hlások vyvolávať dojem, ktorý je opakom ľubozvučnosti. Vzniká –kakofónia – neľubozvučné (výslovnostne ťažké) zoskupenie hlások a slov. Môžeme ju nájsť v jazykolamoch, ktoré sa využívajú pri hlasových rozcvičkách hercov, rečníkov, moderátorov ap.
 
Využitie zvuku slova v umeleckej literatúre
- rým
- zvukomaľba
- paronomázia
- aliterácia
- eufónia (ľubozvučnosť)
- kakofónia (neľubozvučnosť)

Rozlišujte: eufónia –ľubozvučnosť
zvukomaľba – napodobňovanie reálnych zvukov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.053