Vetné členy, sklady a syntagmy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 18.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 230 slov
Počet zobrazení: 24 827
Tlačení: 1 404
Uložení: 1 395
Základné vetné členy:
 
Prísudok - otázky: čo robí?, čo sa deje?
-  je vyjadrený najčastejšie slovesom v určitom tvare, ale aj inými slovnými druhmi: Otec číta. Sestra je učiteľka. Vrabec frnk.
Podmet - otázka: kto, čo?
-  je vyjadrený obyčajne podstatným menom v nominatíve, ale aj inými slovnými druhmi: Syn odcestoval. Pribudlo vody. Fajčiť zakázané.
Vetný základ - tvorí základ jednočlenných viet buď menných (Potraviny. Červené víno.) alebo slovesných (Nefajčiť. Ide sa. Prší.). Druhý vetný člen sa nedá vyjadriť.
Predmet - pádové otázky okrem nominatívu: maľuje obraz, píše mame
Prívlastok  - otázky: aký?, ktorý?, čí?
zhodný: stojí pred slovom, ktoré určuje; zhoduje sa s ním v rode, čísle a páde - je vyjadrený prídavným menom: červený kvet, správny výsledok
nezhodný: stojí za slovom, ktoré určuje: láska k dieťaťu, česť otvoriť súťaž
Prísl. určenie - miesta: kde?, kam? 
času: kedy?
spôsobu: ako?
príčiny: prečo?
Doplnok - rozvíja súčasne podstatné meno i sloveso, stojí na konci vety: Brat sa vrátil z dovolenky opálený.
Prístavok - dopĺňa informácie o podstatnom mene; je oddelený čiarkami: Janko Kráľ, slo-venský básnik, sa narodil ...
 
SYNTAGMY (sklady):
-  dvojice plnovýznamových slov, spojených na zákade istých významových vzťahov:
 
1.  vetný sklad (prisudzovací): podmet a prísudok - napr. otec číta, kvet kvitne
2.  určovací sklad: nadradený a podradený vetný člen - číta knihu, starý otec
3.  priraďovací sklad: viacnásobné vetné členy: otec a syn, kvitne a vonia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019