Referát, diskusia, diskusný príspevok, zápisnica

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 269 slov
Počet zobrazení: 12 517
Tlačení: 702
Uložení: 739
Pracovná schôdza - referát, diskusia, diskusný príspevok, zápisnica
 
Pracovná schôdza, porada - slúži na plánovanie a hodnotenie pracovných úloh a na riešenie pracovných problémov; vedie ju vedúci pracovník  (funkcionár); má tieto časti: otvorenie (privítanie), referát, diskusia, schválenie uznesenia, záver.
 
Referát - správa o činnosti
- je hlavnou časťou programu schôdzok, konferencií a zjazdov rôznych firiem, politických, spoločenských, záujmových a športových organizácií; koreferát sa zaoberá čiastkovým problémom hlavného referátu
funkciou, úlohou referátu je hodnotiť činnosť, jeho obsahom je vymenovanie uskutočnených i neuskutočnených podujatí, úspechov i neúspechov; kompozícia je jednoduchá a prehľadná, štylizácia je vecná , oficiálna
-  referát má okrajové prvky rečníckeho útvaru, lebo sa číta pred verejnosťou: oslovenie, výzva do ďalšej práce, poďakovanie... a kladie určité nároky na prednes: správna výslovnosť, mimika, gestikulácia, tempo reči, pauzy, dôraz... 

Diskusia, diskusný príspevok

Po odznení referátov nasleduje diskusia - výmena názorov na problémy, ktoré súvisia s referátom; je to usmerňovaný rozhovor, ktorý má určité pravidlá: vedie ho predseda, vedúci schôdze, ktorý otvorí diskusiu a uvedie problém, usmerňuje ju, nabáda do diskusie, zhrnie, zhodnotí ju, poďakuje diskutujúcim - sám však nediskutuje, len taktne usmerňuje, ak diskutujúci odbočuje od problému
V diskusnom príspevku vyjadrujú účastníci schôdze svoj vlastný názor; má dve časti:
- nadviazanie na referát alebo na predchádzajúci diskusný príspevok (súhlasný alebo nesúhlasný)
- stručné, vecné vyjadrenie vlastného názoru

V úvode po oslovení môžeme použiť nasledujúce formulácie: chcel by som nadviazať na...., možno/nemožno súhlasiť s....., pokladám za správne uviesť....., ako sa už spomínalo v predchádzajúcom príspevku.....,podľa mojej mienky, môjho názoru....., nazdávam sa....., diskusia ukazuje....., je nám známe, jasné, že...
V závere svojho diskusného príspevku môžeme vyzvať prítomných, aby buď podporili naše slová, alebo navrhli iné spôsoby riešenia problémov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019