Zóny pre každého študenta

Synonymá, antonymá, homonymá a viacvýznamové slová

Synonymá, antonymá, homonymá a viacvýznamové slová

Synonymá

▪ sú rovnoznačné slová, ktorá majú rôznu formu, ale rovnaký alebo podobný  význam
▪ napr. utekať – bežať
▪ úplné synonymá – ak majú slová totožný význam (jazykoveda – lingvistika)
▪ čiastočné synonymá - ak majú slová podobný význam (je medzi nimi významový odtienok)
  - napr. plakať - nariekať
▪ tvoria tzv. synonymické rady napr. fňukať – plakať – nariekať
▪ využitie: zbavujú jazykový prejav jednotvárnosti, častého opakovania slov 

Antonymá

▪ sú protikladové slová, dvojice slov s opačným významom
▪ napr. kupovať – predávať
▪ využitie: hlavne v rečníckom, umeleckom a publicistickom štýle na zdôraznenie protikladu 

Homonymá

▪ rovnozvučné slová, ktorých rovnaká zvuková podoba vznikla náhodne, bez akejkoľvek vonkajšej alebo
vnútornej súvislosti
▪ napr. úhor – neobrábaná pôda ó ryba 

Viacvýznamové slová

▪ pomenúvajú viacero rôznych skutočností, majú viacero významov, pričom tieto významy sa podobajú, nejako
  navzájom súvisia 
▪ mnohoznačnosť slov = polysémia
▪ rozlišujeme pri nich: základný, prvotný význam – napr. matka ako žena vo vzťahu k svojmu dieťaťu

odvodený, druhotný význam – matka ako včelia kráľovná; matka príroda 

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/5817-synonyma-antonyma-homonyma-a-viacvyznamove-slova/