Vetné členy a ich rozdelenie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 373 slov
Počet zobrazení: 12 552
Tlačení: 942
Uložení: 892
Vetné členy

Hlavné vetné členy

A) v dvojčlennej vete
Prísudok
▪ vyjadruje dej, činnosť, vlastnosť alebo stav podmetu
delenie: ▪ slovesný: a) jednoduchý - jeden určitý slovesný tvar – napr. Organizuje výstavu.
b) zložený – neplnovýznamové sloveso + neurčitok plnovýznamového slovesa
 
  ▪ menný: tvorený sponovým slovesom + podstatné meno: On je učiteľ.
+ prídavné meno: Súper je nepríjemný.
   + zámeno: To ste vy?
+ číslovka: Česi sú štyria.
+ príslovka: To je dobre.
Podmet
▪ vyjadruje nositeľa činnosti, stavu alebo vlastnosti
delenie: ▪ vyjadrený
  ▪ zamlčaný
▪ môže byť vyjadrený: ▪ podstatným menom - v N : Kamarát prišiel neskoro.
- v G : Hráčov bolo jedenásť.
- vo forme činného alebo trpného príčastia: Obžalovaný vinu
  odmieta.
▪ prídavným menom: Sýty hladnému neverí.
   ▪ zámenom: Oni sa nemajú začo hanbiť.
▪ číslovkou: Šiesti sme odišli.
▪ slovesným neurčitkom: Myslieť na teba je utrpenie.
   ▪ neplnovýznamové slovné druhy: V je neslabičná predložka.

B) v jednočlennej vete
Vetný základ
delenie: ▪ slovesný -vyjadrený slovesom
  - napr. Hrmí.
▪ menný - vyjadrený iným slovným druhom
- napr. Nádherné! 

Rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy

Predmet
▪ rozvíja predmetové sloveso alebo prídavné meno, na ktoré sa viaže väzbou
delenie: ▪ priamy - v Akuzatíve bez predložky
▪ nepriamy - v Akuzatíve s predložkou a ostatné pády 

Príslovkové určenie
▪ neväzobne rozvíja sloveso, podstatné meno príslovku alebo celú vetu
▪ druhy: ▪ miesta
▪ času
▪ spôsobu
▪ príčiny 
▪ vyjadrený najčastejšie príslovkou, podstatným menom a zámenom

Prívlastok
▪ rozvíja podstatné meno alebo výraz zastupujúci podstatné meno
delenie: ▪ zhodný - zhoduje sa s nadradeným podstatným menom v rode, čísle a páde
  - napr. pekné šaty

▪ nezhodný - nezhoduje sa v rode čísle a páde s nadradeným slovom
- zvyčajne stojí za slovom, ktoré rozvíja 
- napr. krik detí

viacnásobný prívlastok - napr. milá, krásna a inteligentná dáma
postupne rozvitý prívlastok - napr. známy súčasný slovenský prozaik

Viacnásobný prívlastok

Postupne rozvitý prívlastok
▪ rovnorodé vlastnosti
▪ nerovnorodé vlastnosti
▪ píšeme čiarku
▪ nepíšeme čiarku
▪ medzi členy možno doplniť priraďovacie spojky
▪ medzi členy nemožno doplniť priraďovacie spojky
▪ môžeme meniť slovosled
▪ nemôžeme meniť slovosled

Doplnok

▪ vyjadruje sprievodný dej alebo stav k hlavnému deju
▪ jediný vetný člen, ktorý súčasne rozvíja 2 vetné členy vo vete:
a) sloveso + podmet = podmetový doplnok
b) sloveso + predmet = predmetový doplnok
▪ napr. Otec sa vrátil unavený. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013