Náučný štýl a jeho slohové útvary

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 323 slov
Počet zobrazení: 19 036
Tlačení: 944
Uložení: 987
Náučný štýl

Náučný štýl
▪ texty majú zvyčajne písomnú formu
využíva: ▪ zložitú stavbu vety
    ▪ termíny
 ▪ neologizmy
    ▪ internacionalizmy
 ▪ multiverbizáciu
▪ texty sú vecné, presné, jasné; pri ich tvorbe subjektívne štýlotvorné činitele sú potlačené
▪ úloha: sprostredkovať a vysvetliť poznatky
funkcie: ▪ komunikatívna – odborná medzi odbornou a vedeckou verejnosťou
žánre: ▪ výkladové: monografia, dizertácia, štúdia, odborný článok...
 ▪ situačné: referát, koreferát, prednáška, diskusný príspevok...
  ▪ opisné: Recenzia, posudok, kritika, pracovný návod...

a) odborný náučný štýl
  ▪ texty sú určené odborníkom, ktorým slúžia na sprostredkovanie nových poznatkov v danom obore

b) populárno-náučný
  ▪ adresované širokej verejnosti
  ▪ prevládajú domáce termíny, menej internacionálnych termínov
  ▪ neznáme termíny sa vysvetľujú, uvádza sa množstvo príkladov


Postupy logického myslenia
dedukcia - zo všeobecného záveru ideme k jednotlivostiam
indukcia - od jednotlivosti ku všeobecnosti
analógia - pripodobnenie
analýza - rozklad
syntéza - zhrnutie
komparácia - porovnanie
konkretizácia - znázornenie
exemplifikácia - doloženie na príkladoch
aplikácia - uplatnenie v praxi
generalizácia - zovšeobecnenie

Dizertácia
▪ rozsiahla vedecká rozprava
▪ cieľom je na základe výskumu a využitím bohatého dokladového materiálu a vedeckých metód analyzovať zložitý odborný problém
▪ má knižnú podobu a získava sa za ňu vedecká hodnosť
Vedecká štúdia
▪ náučný žáner, ktorý analyzuje iba čiastkový odborný problém
▪ kratšia než dizertácia

Posudok
▪ založený na hodnotení textu (osoby, projektu...)
▪ na rozdiel od recenzie píše ako základ na to, aby sa v prípade kladného hodnotenia mohlo dielo publikovať

Recenzia
▪ odborník na danú oblasť v nej hodnotí uvedené vedecké dielo alebo vedeckú prácu predloženú na obhajobu
▪ je aj publicistickým žánrom – recenzia filmov, výstav, hier...

Prednáška

▪ založená na výkladovom slohovom postupe
▪ hlavnou úlohou je vykladať, vysvetľovať dané fakty a udalosti s využitím názorných pomôcok
 
Referát
▪ uplatňuje sa informačný slohový postup, ale aj opisný a rozprávací
▪ ide o text vopred písomne pripravený, ale prednáša sa ústne

Diskusný príspevok
▪ relatívne samostatný monologický prejav, ktorý vychádza z predneseného referátu, alebo z predchádzajú-
ceho diskusného príspevku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024