Prozodické vlastnosti reči

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 265 slov
Počet zobrazení: 37 405
Tlačení: 1 355
Uložení: 1 229
Prozodické vlastnosti reči

Prozodické vlastnosti reči – intonácia
▪ komplexný zvukový jav, ktorý sa skladá z jednotlivých zložiek
▪ delenie:

A) Prozodické javy vznikajúce časovou moduláciou reči
  kvantita hlások – vyslovenie dlhej hlásky alebo dvojhlásky trvá 2-krát dlhšie než vyslovenie krátkej
  pauza (prestávka): fyziologická – slúžia na nadýchnutie
  významová (logická) – používa sa na členenie reči na vetné úseky, súvetí na vety...
  - fyziologické pauzy sa musia zhodovať s významovými, ináč pôsobia rušivo
  - prestávkami sa veta rozčlení na vetné úseky (takty), čo sa nazýva frázovanie
  tempo (rýchlosť) reči - musí byť primerané obsahu a prostrediu
  rytmus – vzniká striedaním prízvučných a neprízvučných slabík v slove

B) Prozodické javy vznikajúce silovou moduláciou reči
  prízvuk - je zvýraznenie intenzity jednej slabiky v slove
- rozlišujeme: ▪ hlavný – je pevný a je na prvej slabike slova
 ▪ vedľajší – v dlhších slovách
  dôraz (vetný prízvuk) - je výrazné intonačné vyzdvihnutie slova vo vete
   - napr. Synku, nevieš nič.
  emfáza - citový, expresívny dôraz
 - zdôraznenie istej časti prejavu, pri ktorom sa uplatňuje citový prvok
  - napr. Výýýborne!

intenzita hlasu - spolu s tempom vytvára dynamiku rečového prejavu

C) Prozodické vlastnosti vznikajúce moduláciou reči
melódia: ▪ uspokojivá končiaca melódia - uplatňuje sa v oznamovacích vetách a dopĺňacích otázkach
  - napr. Kedy pôjdeš do kina?
  ▪ neuspokojivá končiaca melódia - v zisťovacích otázkach
- napr. Pôjdeš do kina?
  ▪ neuspokojivá nekončiaca melódia - naznačuje, že vo výpovedi sa pokračuje
- na konci prvej vety v súvetí
- Chcel som ísť do kina, ale musel som sa učiť.
    hlasový register (výška hlasu) - vzniká nasadením hlasu do istej výšky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013