Umelecký jazykový štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.12.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 250 slov
Počet zobrazení: 15 429
Tlačení: 908
Uložení: 839
Umelecký jazykový štýl
 
Umelecké texty majú najčastejšie písomnú podobu. Všeobecne platí, že sú väčšinou monologické, ale bežne sa v nich stretávame aj s dialogickými časťami. Umelecký text je určený širokej verejnosti (umelecký štýl je štýl verejného styku). Medzi autorom umeleckého textu a jeho prijímateľom (čitateľom) je oficiálny neosobný vzťah. Niektoré texty sa v nás snažia vyvolať city, sprostredkovať nám umelecký zážitok, obohatiť náš život o nové zážitky. V umeleckom texte zohráva veľkú úlohu osobnosť autora. Umelecký jazykový štýl je subjektívny a uplatňuje sa v komunikácii slovesného umenia.

Funkcie umeleckého štýlu:
1. estetická (umelecký prejav pôsobí na city prijímateľa kladne alebo záporne;  konfrontácia krásneho a škaredého, komického a tragického, vznešeného a prízemného atď.),
2. výchovná (umelecký prejav obohacuje vnútro čitateľa, vzbudzuje sympatie alebo antipatiu k postave, posilňuje oceňovanie dobra atď.),
3. náučná (prináša informácie o minulých storočiach, ba i tisícročiach, o nových krajinách, o národoch a ich životnom štýle, napr. vedecko-fantastická literatúra, cestopisy, biografické romány).
 
Základné znaky umeleckého štýlu:
- ako jediný využíva lexiku národného  jazyka v celej šírke;
- používa príznakové slová v celom rozsahu, využíva modalitu vety;
- v texte nemôžeme chápať každé slovo doslovne, využíva metaforu, metonymiu, využíva fantáziu a obrazotvornosť v obsahu diel;
- nevypovedanie plného významu, napr. v poézii, nejednoznačnosť významu, vyžadovanie aktívneho prístupu čitateľa, vťahovanie čitateľa do deja, význam slova záleží od kontextu – oheň znamená vášeň, silný alkohol, temperament, oheň...
- narúša časové a priestorové zákonitosti napr. v sci-fi; rozprávanie príbehu bez konca atď.
 
Niektoré žánre umeleckého štýlu:
- epické – novela, povesť, epos, legenda, báj, bájka, rozprávka, poviedka, román, umelecké rozprávanie, balada;
- lyrické – pieseň, báseň, óda, hymna, elégia (žalospev), sonet;
- dramatické – tragédia, komédia, činohra, fraška.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019