Intonačné prostriedky (prozodické vlastnosti rečí)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 06.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 407 slov
Počet zobrazení: 11 005
Tlačení: 657
Uložení: 619
Intonačné prostriedky (prozodické vlastnosti rečí)
 
A   Časová modulácia reči  - kvantita (dĺžka)
- pauza (prestávka)
- tempo (rýchlosť)
- rytmus
 
B   Silová modulácia reči  - prízvuk 
- dôraz
emfáza (citový, expresívny dôraz)
-  intenzita hlasu (sila hlasu)
 
C   Tónová modulácia rečí - melódia
- hlasový register (výška hlasu)
 
A časová modulácia reči
 
- Kvalita hlások
- pri kvalite je dôležité vedieť, že čas, potrebný na vyslovenie dlhej samohlásky alebo dvojhlásky, je dvakrát dlhší ako čas, potrebný na vyslovenie krátkej samohlásky.
- na striedaní dlhých a krátkych slabík je založený aj časomerný veršový systém.

- Pauza (prestávka)
- pri členení prejavu na úseky ide o využitie prestávok v súvislom prúde reči,
- v reči rozlišujeme pauzy: fyziologické a významové (logické)
· Fyziologické pauzy – slúžia na nadýchnutie vzduchu do pľúc (slová a vety vyslovujeme výdychovým prúdom vzduchu z pľúc
· Významové (logické) pauzy – používajú sa na členenie reči na vetné úseky, členenie súvetí na vety, oddeľovanie slov, ktoré nepatria do vetnej štruktúry (vsuvky, oslovenia, citoslovcia, častice); tieto pauzy sa graficky naznačujú interpunkčnými znamienkami.
V prejavoch pôsobia rušivo

- Tempo (rýchlosť reči)
- súvislý prejav musí byť primeraný obsah a prostrediu, preto sa o dôležitých veciach hovorí pomalšie a pokojnejším tónom.
- realizácia tempa pritom ovplyvňuje aj využívanie ostatných zložiek intonácie, najmä pauzy, dôrazu, farby a intenzity hlasu.

- Rytmus
- vzniká striedaním prízvučných a neprízvučných slabík v slove
- na nepárnej slabike je vedľajší prízvuk
 
B Silová modulácia reči

- Prízvuk (akcent)
- je zvýraznenie intenzity jednej slabiky v slove. Rozlišujeme tzv. hlavný a vedľajší prízvuk

- Hlavný prízvuk – je v slovenčine pevný, a to na prvej slabike slova. Tento jav nazývame slovným prízvukom
- Vedľajší prízvuk – vyskytuje sa v dlhších ako trojslabičných slovách. Na striedaní prízvučných a neprízvučných slabík sú založené aj niektoré veršové systémy (napr. sylabotonický)

- Dôraz (vetný prízvuk)
- je výrazné intonačné vyzdvihnutie slova vo vete – akcent jadra výpovede
- v slovenčine je dôraz najmä na prvej, prízvučnej slabike zdôrazneného slova
- na zdôraznenie sa často používajú častice alebo zámená

- Emfáza (citový, expresívny dôraz)
- je zdôraznenie istej časti jazykového prejavu, pri ktorom sa uplatňuje citový prvok.
- spoluhlásky a samohlásky sa pri emfáze nápadne predlžujú, mení sa farba hlasu napr. Výýýborne! (často sa emfázou vyjadruje opačný význam)

- Intenzita hlasu (sila hlasu)
- spolu s tempom reči vytvára dynamiku rečového prejavu
 
C Tónová modulácia reči

- Melódia
- zrozumiteľnosť súvislého prejavu závisí aj od správnej melódie vety alebo súvetia
- v slovenčine rozoznávame 3 druhy melódie:
  a) uspokojivá končiaca melódia
  b) neuspokojivá končiaca melódia
  c) neuspokojivá nekončiaca melódia

- Hlasový register (výška hlasu)
- vzniká nasadením hlasu do istej výšky, väčšinou ide o prirodzený a neuvedomelý spôsob reči
- vyspelý používateľ reči však vie, že pri vzrušenom prejave výška hlasu prudko stúpa
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020