Zóny pre každého študenta

Pretváranie slov

Pretváranie slov
Pri pretváraní slov sa vyjadruje ten istý lexikálny význam slova iným spôsobom. Pretváranie slov skúma jazykovedná disciplína slovotvorba.
 
Spôsoby pretvárania slov:
1) univerbizácia
2) multiverbizácia
3) skracovanie slov
 
Univerbizácia je také pretváranie slova, ktorým z viacslovného pomenovania vznikne jednoslovné pomenovanie. Univerbizácia ekonomizuje text v bežnej komunikácií. Je opakom multiverbizácie. (triedny učiteľ - triedny)
 
Univerbizácia robí text bežnej komunikácie stručnejším a dynamickejším. Často sa nachádza aj v pásme reči postáv v umeleckej literatúre. Je veľmi frekventovaným javom hovorového štýlu. Signalizuje neoficiálne, zväčša ústne prejavy.
 
Multiverbizácia je také pretváranie slova, pri ktorom sa viacerými slovami pomenúva činnosť, pôvodne nazvanú jednoslovným pomenovaním. Je opakom univerbizácie.
 (opraviť - vykonať opravu)
 
Multiverbizáciu využívame v odbornej, publicistickej a hlavne administratívnej komunikačnej sfére. Signalizuje oficiálny, hlavne písaný text.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/6845-pretvaranie-slov/