Zóny pre každého študenta

Vzorové otázky na prijímacie pohovory zo SJL

Vzorové otázky na prijímacie pohovory zo SJL
 
1.  Aký druh rýmu využil autor v nasledujúcich veršoch?
„Pravde žil som, krivdu bil som,
verne národ môj ľúbil som:
to jediná moja vina
a okrem nej žiadna iná.“
a)  striedavý
b)  obkročný
c)  združený
d)  prerývaný
 
2.  Krátky epický žáner, v ktorom vystupujú zvieratá, ktoré hovoria a konajú ako ľudia a na konci ktorého plynie ponaučenie sa nazýva:
a)  balada 
b)  báj 
c)  bájka
d)  poviedka
 
3.  Akým slovotvorným postupom vznikli slová: zverolekár, vodováha, cukrovar, plynovod, nosohltan
a) odvodzovaním
b) skladaním (spájaním)
c) skracovaním
d) odvodzovaním a skladaním
 
4.  Vyber možnosť, v ktorej má slovo priradený správny skloňovací vzor:
  a) s traktoristom -  vzor chlap
  b) z husi – vzor ulica
  c) na poli  - vzor mesto
  d) z tašky  - vzor žena
 
5.  Ktorý vetný člen sa nenachádza vo vete:
 
Na oslavu narodenín prišli všetci.
a)  prívlastok 
b)  predmet
c)  podmet
d)  prísudok
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/6890-vzorove-otazky-na-prijimacie-pohovory-zo-sjl/