Administratívny štýl a jeho útvary

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 262 slov
Počet zobrazení: 19 302
Tlačení: 827
Uložení: 851
Administratívny štýl – je štýl verejného prejavu je písomný a jeho hlavnými znakmi sú:
- Vecnosť
- Stručnosť
- Presnosť
- Prehľadnosť
- Ustálená forma

Administratívne útvary
sú osobný posudok životopis, žiadosť.
Okrem vecnosti, presnosti a výstižnosti informácie a opisu obsahujú aj prvky hodnotenia.
Z formálnej stránky musia byť prehľadné, úhľadné a čitateľné.

OSOBNÝ POSUDOK

- je druh administratívnej charakteristiky, hodnotenia osoby.
- musí byť objektívny, komplexný, zodpovedne vypracovaný
- existujú aj odborné posudky: recenzný, oponentský, znalecký atd
- tvorí prechod k výkladovým útvarom.
Niektoré inštitúcie vydali na vypracovanie osobného posudku tlačivá, ktoré treba vyplniť podľa predpísanej osnovy.

Býva zvyčajne takáto:
1. ako dlho poznáme menovaného
2. pracovné zaradenie, hodnotenie priebehu zamestnania a pracovných výsledkov
3. záujmová činnosť
4. vzťah k ľudom
5. dôvod vypracovania posudku
6. dátum, podpisy, pečiatka

ŽIVOTOPIS
V životopise ide vlastne o rozšírenie informačno – opisných častí, nie je správna skromnosť, ani prehnané vychvaľovanie sa. Životopis obsahuje záhlavie (meno podávateľa, zamestnanie, adresa), pod ním na osobitnom riadku nadpis životopis. V ďalších častiach sa stručne rozvádza vecný obsah životopisu.
Osnova životopisu.
- Dátum a miesto narodenia. Ostatné miesta stáleho pobytu. Meno, povolanie rodičov a súrodencov
- Priebeh vzdelania
- Osobitné schopnosti( jazykové, umelecké), záujmy, záľuby, zdravotné a iné problémy a podobne
- Záver: perspektívny cieľ (čo chcem ďalej dosiahnuť)
- Dátum a vlastnoručný podpis

ŽIADOSŤ
- má rovnakú formu ako úradné listy
- vecnú, kompozičnú a jazykovú stránku dopĺňa okrem informácie aj odôvodnenie – prečo sa žiada

Zápisnica
- administratívny útvar
- svedectvo o činnosti organizácie
Priebeh schôdze môžeme zaznamenať formou:
- Zápisnice – body zápisnice sú: dátum, miesto konania, program schôdze, stručný zápis, dátum, podpis zapisovateľa
- Zápisu – stručnejší ako zápisnica
- Protokolu – doslovne zachytáva celý priebeh rokovania
Zdroj: kissme
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020