Slohové útvary v kocke

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: janka114
Typ práce: Ťahák
Dátum: 16.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 145 slov
Počet zobrazení: 6 425
Tlačení: 325
Uložení: 327
Slohové útvary v kocke

VÝKLAD

 
OBSAH:
-  náučný, didaktický postup, cieľom je jasné vysvetlenie problému, poučiť o faktoroch
-  používa argumenty (tvrdenia s dôkazmi), uvádzame príklady, porovnávame zhŕňame
-  používame citáty, bibliografické záznamy
-  objektívnosť – nezaujatosť, neutrálnosť ( nepoužívať expresívne slová, nespisovné slová)
 
KOMPOZÍCIA:
-  výkladový slohový postup (náučný štýl)
-  opisný slohový postup
-  nadväznosť a logickosť textu
-  ÚVOD – spomenutie cieľa
-  JADRO – vysvetľovanie problémov
-  ZÁVER – vyvodenie všeobecného záveru, poučky, zhodnotenie, osvetľuje daný problém
 
JAZYK:
-  využitie odbornej terminológie, abstraktné pojmy
slovné druhy: prídavné mená, vypočítavanie – viacnásobný vetný člen, podstatné mená,
  menej slovesá
syntax: - zložité vetné konštrukcie, zložené súvetia, polovetné konštrukcie
- rozličné vsuvky, oddelenie čiarkami, zátvorky, pomlčky
- ustálené väzby – uvažovať o niečom
-  príčastia - ... zostrojený z jednotlivých častí, je ...
-  prechodníky – pôsobiaci, patriaci
-  zvratné pasívum – návrh sa predkladá
-  spájacie výrazy – predpokladá, že
-  vety len oznamovacie, neutrálne slová
 
OBJEKTÍVNOSŤ - (predstavujeme vám pravidlo) 1.os.pl. alebo 3.os.sg. (možno konštatovať)
 
REFERÁT
 
OBSAH:
-  dodržiavanie témy, rozhľadnosť, informovanosť, dôkladné objasnenie a prestavenie témy.
-  argumentovanie, dokazovanie, schopnosť hodnotiť
-  objektívnosť (nepísať v 1.os. !!!)
-  možno povedať dá sa postrehnúť, nachádza sa prvok ...
neutrálne vyjadrovanie osoby
 
KOMPOZÍCIA:
- adresát všeobecný, 3 členné členenie ÚVOD (uvedenie témy)
JADRO
ZÁVER
- hybridný slohový útvar ( ako výklad – opisný slohový postup, výkladový)
- zásada postupnosti – priestorový a časový postup, odvolávanie sa na predchádzajúce a nasledujúce
 
JAZYK:
vety   – s viacnásobným vetným členom
- polovetné konštrukcie s trpným príčastím
- oznamovacie vety
druhy  - prídavné mená, príslovky, synonymá, spisovné slová
SLAVNOSTNÝ PREJAV
 
OBSAH:
-  dodržiavanie témy
-  vlastné hodnotenie aktuálnych javov (originálnosť, citácie, parafrázovanie)
-  využitie okrídlených výrazov, aforizmov, bontónov súvisiacich s témou
 
KOMPOZÍCIA:
-  oslovenie
-  úvod (privítanie prítomných, zdôvodnenie stretnutia, pri akej príležitosti
-  jadro (úvahové, rozprávacie prvky)
-  záver (dovoľte mi, aby som sa s vami rozlúčil so slovami ...)
 
JAZYK:
-  pestrá modalita viet, krátke vety, súvetia
 
ŠTÝL:
-  emocionálne slová
-  subjektívnosť pohľadu (1.os.sg.)
-  originálnosť vo vyjadrovaní, ... frázy
 
UMELECKÝ OPIS
 
OBSAH:
-  dodržiavanie témy
-  opisný slohový postup dodržať
 
JAZYK:
-  vety s viacnásobným vetným členom
-  tvorivé využitie umeleckých jazykových prostriedkov (metafory, personifikácie,
prirovnanie – najviac, epitetá – najviac) – vyjadrenie emocionálnosti (slová s kladným alebo záporným emocionálnym nábojom)
-  použitie príd. mien, prísloviek, synonym
 
ŽIVOTOPIS (CURICULUM VITAE)
 
-  pravdivé, stručné a vecné zachytenie základných údajov života konkrétnej osoby, obsahuje dôležité informácie a základné údaje o najbližších (rodičia, súrodenci, partneri)
-  uvádza dosiahnuté vzdelanie, záujmy a schopnosti
-  objektívnosť (nehodnotíme, bez vlastných úsudkov a názorov)
 
KOMPOZÍCIA
-  základné údaje (meno, dátum, miesto narodenia, trvalé bydlisko, národnosť, štátna príslušnosť, stav)
-  základné údaje o rodičoch (meno, vek, povolanie), súrodencoch (meno, vek, škola)
-  základné údaje o ukončení ZŠ, SŠ, VŠ + záujmy a aktivity (prípadne prax)
-  základné údaje o doterajšom zamestnaní
-  záujem o štúdium / prácu / zamestnanie = konkrétne pomenovať
-  predpoklady pre štúdium / zamestnanie
 
 
BELETRIZOVANÝ ŽIVOTOPIS
 
OBSAH:
-  dodržiavanie témy, epickosť (dejovosť, využitie slovies)
-  faktografia – umelecké zakomponovanie najdôležítejších faktov (najmenej 5) – narodenie, rodiné zázemie, štúdium, záujmy, schopnosti, ambície do budúcnosti
 
KOMPOZÍCIA:
-  opisný slohový postup, prvky rozprávania (menej)
-  ÚVOD – začať narodením, JADRO, ZÁVER
-  Dodržiavanie faktov v časovej následnosti – sled udalostí (podobne ako v životopise, s využitím vlastných názorov a úsudkov)
 
JAZYK:
-  využitie príd.mien, podstatných mien, slovies
-  vety oznamovacie, jednoduché súvetia
-  text – originálne vyjadrovanie –využitie umeleckého štýlu – metafory, personifikácie, prirovnania
 
CHARAKTERISTIKA OSOBY (opisný slohový postup – druh opisu)
 
OBSAH:
-  zachytáva základné a typické znaky osoby (kladné i záporné)
-  enumerácia (výpočet) vlastností osoby vo vzťahu k sebe, k obdobiu, k práci, k ostatným ľuďom, prostredia
-  komplexná charakteristika osoby, t.j. vlastnosti človeka z viacerých uhlov pohľadu, využíva prídavné mená s hodnotiacim významom, podstatné mená, slovesá na vyjadrenie činnosti a konania, zachytáva kladné i záporné stránky
 
KOMPOZÍCIA:
- vychádza z opisu
a, vonkajšia charakteristika = opis postavy, tváre, spôsobov človeka, chôdze, oblečenia
b, vnútorná charakteristika = opis morálnych a povahových vlastností, záujmy
opisujeme aj: rodinné zázemie, prostredie, vzťahy
ZÁVER – môže byť ukončená zamyslením, úvahou (vyjadrením vzťahu
  k charakterizovanej osoby ...)
 
JAZYK:
-  použitie príd.mien, prísloviek, veľa synoným !!! činnostné slovesá (menej)
-  vety s viacnásobným vetným členom
 
ŠTÝL:
- citovo zafarbené slová, synonymá, antonymá
 
CHARAKTERISTIKA
1.  statická (priame vymenúvanie vlastností)
2.  dynamická (prostredníctvom konania a činov)
 
KARIKATÚRA:
- využíva hyperbolu (nadsádzku), zveličovanie určitých vlastností – ak je zadaná, aby sme nikoho
neurazili, využíva humor, satiru
DISKUSNÝ PRÍSPEVOK
 
- úvahový a výkladový sloh. postup, prvky opisného a rozprávacieho
 
OBSAH:
-  dodržanie témy
-  vlastné hodnotenie problémov s využitím aktuálnych poznatkov o danej problematike (subjektívno – objektívny prístup = musíme poznať konkrétne fakty, ktoré hodnotíme)
-  používame argumenty (tvrdenia s dôkazmi, citáty) cieľom je presvedčiť poslucháčov
 
KOMPOZÍCIA:
-  adresnosť – oslovenie(Vážení prítomní... Vážené dámy, vážení pán ...)Vážení páni poslanci...
ÚVODDovoľte mi, aby som sa vyjadril k tomu, čo zaznelo ...
- nadväzuje na predchádzajúci prejav
  - nadviazanie môže byť súhlasné i nesúhlasné
  JADRO, ZÁVER, POĎAKOVANIE ZA SLOVO – Vážené dámy, páni ďakujem vám za
  udelené slovo
 
Obsah môže byť rôzny (príspevok na odbornú tému, literárna téma)
 
JAZYK:
-  využitie rôznych slovných druhov (slovesá)
-  zložené súvetia: príčinno-následkové, dôsledkové)
-  polovetné konštrukcie (vsuvky), odborné termíny, pestrá modalita v úvahovej časti – rečnícke otázky, apelácie na poslucháčov na riešenie určitého problému (spoločné)
„ Vari ste urobili všetko preto, aby sa to tak stalo?“
 
ŠTÝL:
- subjektívna interpretácia faktov 1.os.sg. alebo 1.os.pl. len ak nás niekto poveril na základe petície
  (vystupujeme za skupinu ľudí)
 
Úvaha
 
Útvar výkladového slohového postupu. Autor zaujíma subjektívny postoj k spoločenským problémom, hodnotí problém  zo svojho osobného hľadiska, vedie čitateľa k zamysleniu.
Úvaha – v bežnom živote – o problémoch života
  - v umeleckom diele – myšlienky postáv (vnútorný monológ)
Kompozícia – úvod, jadro, záver.
Rečnícke otázky, metafory, citáty, motto.
 
ROZPRÁVANIE (musí byť pútavé !!!)
 
OBSAH:
-  dodržanie témy, príbeh s pointou
-  zobrazuje udalosť, prostredie, charakter osôb, motívy ich konania a ich reč
 
KOMPOZÍCIA:
-  prvky opisu, výklad, úvaha
-  úvod (vykreslenie prostredia, opis krajiny, osôb)
vnútorná stavba: zápletka, zauzlenie deja (zauzľovanie), vyvrcholenie, nečakaný obrat v deji, rozuzlenie
ÚVOD – úlohou je vzbudiť záujeme čitateľa
JADRO - opis zápletky
- gradácia napätia
- vyvrcholenie (obrat v deji)
ZÁVER – rozuzlenie (záver nemusí byť jednoznačný)
 
Členenie textu na pásmo rozprávača a pásmo postáv:
= rozprávač (autor)  – príbeh opisuje, komentuje, uvádza reč postáv (vševediaci, vševidiaci, oko
  kamery
- sleduje všetky udalosti
 
Formy:   er – rozprávanie (on)
  ich – rozprávanie (ja) – úvahové prvky
 
= pásmo postáv – prejavy a výpovede, ktoré môžu komentovať dej, vnášajú subjektívne pocity (vnútorný monológ)

= DIALÓG   – priama reč : formy: U ...: „P ...“
  „P ... ?!“ u ...     odlíšiť graficky veľké a malé písmená
  „P ... ?!“ u ... „p ...“
 
- nepriama reč: Jano povedal, že príde.
- polopriama reč
 
JAZYK:
-  použitie častíc, citosloviec
-  krátke vety, opakovanie, nedokončené vety (Jula naozaj chcela ...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.139