História počítačov

Vývoj počítačov
- 16. storočie – Wilhelm Schickard – stroj s páčkami a očíslovanými ozubenými kolieskami. Keď sa otáčalo cez deviatku, zachytilo susedné koliesko patriace vyššiemu rádu. Dokázal sčítať aj odčítať, po malej úprave aj deliť.
- na podobnom stroji pracoval aj Blaise Pascal a prvý stroj, ktorý dokázal sčítať, odčítať, násobiť aj deliť ( 4 základné operácie ) zostrojil Gottfried Wilhelm Leibnitz v 17. storočí
- na prelome 19. a 20. storočia sa už vyrábali precízne strojčeky, rozmery týchto kalkulačiek sa podstatne zmenšili
- 1889 – Hermann Hollerith – na zmechanizovanie rutinnej práce použil dierne štítky, na ktoré dostal patent. Tie sa stali prvým použiteľným nosičom dát. Dokázal z nich čítať a zapisovať údaje a triediť ich podľa zadaného kľúča.
- pred druhou svetovou vojnou sa objavili aj počítače pracujúce s dvojkovou sústavou ( tvz. reléové počítače ) s vojenským krycím názvom MARK I, II, III.
- cez vojnu sa (vďaka potrebe výpočtu dráh balistických striel) vynašiel prvý elektrónkový počítač, ktorý dostal názov ENIAC a zaberal celé haly. Pozostával z obrovského množstva elektróniek, relé a odporov. Pokazil sa približne každých 7 minút.
- po zostrojení ENIAC-u nasledoval John von Neumannov EDVAC, ktorý sa od ENIAC-u líšil tým, že program mal uložený vo vnútornej pamäti počítača spolu s dátami. Umožňoval tak ľahkú zmenu v programe a takisto podmienené vetvenie programu (program mohol zahŕňať podmienené skoky dopredu a dozadu, čím sa mohol automaticky prispôsobiť výpočtom). Neumannov projekt priniesol do histórie počítačov ustálené slovné spojenie pre blokovú schému počítača – „von Neumannova chéma“
- neskôr výrobu počítačov prebrala a zastrešila gigantická firma IBM (International Business Machine)
 
Generácie počítačov
- Nultá generácia ( 40. roky) – reléové počítače
- Prvá generácia (1944 - 1956) - stavebný prvok - elektrónky
- Druhá generácia (1956 - 1964) - elektrónky boli nahradené tranzistormi
- Tretia generácia (od roku 1964) - v konštrukcii počítača bol prvýkrát použitý integrovaný obvod, alebo čip (firma IBM)
 
- Éra výpočtových stredísk (1964 - 1980) – o jeden počítač umiestnený vo veľkej miestnosti sa staralo veľa ľudí
- Éra osobných počítačov (od roku 1980) – zmenšené rozmery počítačov umožnili vznik počítačov určených pre jednu osobu
 
Typy počítačov
- PC (personal computer), najväčší výrobca IBM (v roku 1981), procesor Intel alebo kompatibilný (AMD,Cyrix), programy firmy Microsoft a kompatibilné
- APPLE – súper IBM, nezlučiteľný s PC, užívateľský príjemný, drahý, od začiatku výroby grafické rozhranie, využitie – hlavne práca s grafikou.
- Notebook – počítač v „kufríkovom“ vydaní
- Server – výkonnejší počítač alebo skupina počítačov, operačný systém UNIX (multiuser), poskytuje služby ostatným počítačom v sieti
- Pracovná stanica – samostatný výkonný počítač (spracovanie zvuku a obrazu)
- Net PC – bez FDD, CD, pripojenie k sieti, správa – správca siete
- Network Computer – bez FDD, CD, HDD, závislý na počítačovej sieti a serveri. Slúži len na zadávanie vstupov a zobrazovanie výstupu
 
Kompatibilita (zlúčiteľnosť) – je vlastnosť periférnych jednotiek a programov umožňujúca ich použitie aj na iných typoch počítačov
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/informatika/2963-historia-pocitacov/