Priamočiare šírenie svetla

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: Siu-liu
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 543 slov
Počet zobrazení: 10 063
Tlačení: 1 000
Uložení: 970
POKUS 20: Priamočiare šírenie svetla
POMÔCKY: zdroj svetla, kondenzor, optická lavica, nástavec zdroja s kruhovou clonou, clona s kruhovým otvorom O 10mm, 2 držiaky, matnica
PRINCÍP: Svetlo je elektromagnetické vlnenie, ktoré sa šíri všetkými smermi ako priečna elektromagnetická vlna. má elektrickú aj magnetickú zložky ktoré sú na seba kolmé, pri kolmom dopade sa časť svetla odrazí. Svetlo sa šíri priamočiaro v rovnakom optickom prostredí.
POSTUP: 1. Zdroj svetla sme upevnili na ľavý okraj optickej lavice
2. Na zdroj svetla sme nasunuli tubus kondenzoru, aby bol 15mm vysunutý.
3. Do kondenzoru sme vložili nástavec s kruhovou clonou.
4. Na opačný koniec lavice sme umiestnili matnicu s držiakom.
5. Medzi zdrojom svetla a matnicu sme umiestnili držiak s clonou s kruhovým otvorom.
6. Pozorujeme.

POZOROVANIE:
Pozorovali sme svetelnú stopu na matnici, ktorá pri otáčaní zdroja menila polohu, lenže v istom okamihu zmizla a to preto, že zdroj bol natočený tak, že svetlo cez kruhový otvor neprešlo.

ZÁVER: Overili sme, že svetlo sa šíri priamočiaro a v rovnorodom optickom prostredí. Pretože svetlo po prechode cez clonu s kruhovým otvorom dopadne kolmo na matnicu a v okamihu keď sme natočili zdroj svetla tak, že svetelná stopa zmizla sme dokázali, že svetlo sa šíri priamočiaro.

POKUS 49: Zdanlivý lom predmetu ponoreného do kvapaliny
POMÔCKY . kyveta, tužka, H2O
PRINCÍP:Pri dopade dvoch rozličných prostredí v našom prípade voda vzduch nastáva odraz a lom svetla. časť svetla je však pohltená. pri prechode z redšieho prostredia do hustejšieho nástáva lom ku kolmici.
POSTUP: 1. Do kyvety sme položili tužku a pomaly sme prilievali H2O
2. Pozorovali sme tužku vrátane ponorenej časti v smere tužky šikmo k voľnému povrchu kvapaliny.
3. Pozorujeme.

POZOROVANIE: Pozorovali sme zdanlivý lom ceruzky.
ZÁVER: Overili sme lom ceruzky, ktorý vidno na hladine. ponorená časť ceruzky sa nám javila ako zlomena, tento jav bol spôsobený prechodom svetla z redšieho prostredia do hustejšieho. A to je dôkaz toho, že svetlo sa prechodom z jedného prostredia do druhého láme. Ceruzka totiš v skutočnosti zlomená nebola, čo sme overili pohladom z boku na stenu nádoby. Dokázali sme vlnovú vlastnosť svetla lom.

POKUS 51: Lom jednofarebné ho lúča pri prechode zo vzduchu do skla

POMÔCKY: zdroj svetla s držiakom, kondenzor, nástavec s jednou štrbinou, optická lavica, 3 držiaky, stolík, kruhová uhlová stupnica, sklenený polvalec, držiak filtrov, farebný filter
PRINCÍP: Pri prechode svetla z redšieho prostredia do hustejšieho prostredia pozorujeme jav – lom ku kolmici. Pre lom platí Shnelov zákon pričom n1 a n2 sú indexy lomu prostredia, ktoré vyjadrujú koľkokrát je rýchlosť v jednom prostredí väčšia ako v druhom.
POSTUP: 1. Na optickú lavicu sme zľava doprava nasunuli zdroj svetla s nástavcom s jednou štrbinou, farebný filter, v držiaku a v pravo od neho stolík v držiakoch, na ktorý sme položili kruhovú uhlovú stupnicu oblým okrajom ku zdroju.
2. Sklenený polvalec sme umiestnili matnou stranou na stupnici tak aby jeho rovná plocha spájala body 90° - 90° a oblá časť smerovala od zdroja.

POZOROVANIE: Pozorovali sme lom jednofarebného lúča, ktorý sa prechodom cez farebnú clonu láme.
ZÁVER: Overili sme lom svetla, pretože svetlo sa po prechode z redšieho prostredia do hustejšieho láme. Nastáva lom ku kolmici, čiže α>β uhol dopadu je vždy väčší ako uhol lomu. ak sme zväčšili uhol dopadu zväčšoval sa aj uhol lomu.

POKUS 52: Lom svetla pri prechode zo vzduchu do H2O
POMÔCKY: zdroj svetla, kondenzor, nástavec zdroja s jednou štrbinou, optická lavica, kyveta, roztok fluoresceinu , matnica
PRINCÍP: Ak svetlo prechádza z redšieho prostredia do hustejšieho v našom prípade zo vzduchu do vody , nastáva lom ku kolmici, pre ktorý platí shnelov zákon
kde n1 a n2 je index lomu
POSTUP: 1. Kyvetu s roztokom fluoresceinu sme postavili do žliabku optickej lavice.
2.Do kyvety sme umiestnili uhlopriečne matnicu.
3. Vľavo od kyvety sme upevnili zdroj svetla, na ktorý sme umiestnili nástavec s jednou vodorovnou štrbinou.
4. Žiarovku zdroja sme otočili okolo jej osi, tak aby bol lúč čo najužší.
5. zdroj svetla sme nasmerovali tak, aby sa svetelný lúč šíril šikmo na voľný povrch kvapaliny.
6. Zapli sme zdroj svetla.
7. Na matnici sme pozorovali lom svetla.
8. Pozorujeme

ZÁVER: Overili sme lom ku kolmiciSvetlo sa po prechode z redšieho prostredia do hustejšieho láme, čiže nastáva lom ku kolmici. dokázali sme aj to, že uhol dopadu α je väčší ako uhol lomu β.

POKUS 57: Úplný odraz a medzný uhol
POMÔCKY: optická lavica, zdroj svetla s držiakom, kondenzor, nástavec zdroja s jednou štrbinou, 2 držiaky, stolík, kruhová uhlová stupnica, sklenený polvalec
PRINCÍP: Taký uhol dopadu ktorému zodpovedá uhol lomu 90° nazývame medzný uhol . Pre iný uhol dopadu, väčší ako medzný uhol už nedochádza k lomu, lae svetlo sa len odráža, preto hovoríme, že nastáva úplný odraz . Ak svetlo dopadá pod medzným uhlom potom platí .
POSTUP: 1. Na optickú lavicu vľavo sme umiestnili zdroj svetla s povysunutým kondenzorom a nástavcom s jednou štrbinou.
2. Vpravo od zdroja umiestnime stolík na dvoch držiakoch, na ktorý sme položili kruhovú uhlovú stupnicu a sklenený polvalec.
3. Os0°- 0° stupnice bola rovnobežná s osou lavice.
4. Rovná stena polvalca ležala na osi 90°- 90°o oblá časť je otočená smerom k zdroju.
5. Pozorujeme.

POZOROVANIE: Pozorujeme úplný odraz spôsobený odrazom svetla pod 0°uhlom.
ZÁVER: Overili sme úplný odraz a náležitý medzný uhol

ÚLOHA88: Pozorovanie predmetov optickým hranolom
POMÔCKY: optická lavica, zdroj svetla s držiakom, kondenzor, nástavec zdroja s jednou štrbinou, 2 držiaky, stolík, hranol
PRINCÍP: Optický hranol je sústava, na ktorej môžeme dosiahnuť rozklad svetla Je to sprievodný jav lomu. dochádza k nemu na rôznych rozhraniach. Na hranole sa biele svetlo rozkladá na sedem monochromatických zložiek atak vzniká spektrum. Disperzia svetla je závislosť fázovej rýchlosti v danom prostredí a frekvencii svetla. Biele svetlo sa prechodom cez rozhranie prostredia láme. Pri lome sa rozložení na sústavu farebných pruhov, to znamená že pri lome nastáva aj rozklad svetla.
POSTUP: 1. Hranol sme držali rukou a lúč sme nechali dopadať na najdlhšiu stenu hranola pod veľkým uhlom 60°a viac.
2. Okom sme pozorovali šikmú stenu predmetu opäť pod čo najväčším uhlom.
3. Pozorujem hranol.
4. Vľavo od stolíka sme v držiakoch upevnili zdroj s povysunutým kondenzorom a nástavcom s jednou štrbinou.
5. Hranol ležal na stole ďalej od zdroja tak, že šikmá plocha je rovnobežná s vodorovnou hranou dosky stola.
6. Do skosenej hrany uhla sa dívame pod uhlom 45°.
7 Po zapnutí zdroja sme viedli lúč tak aby prenikal šikmo do najdlhšej steny.
8 Pozorujeme.

POZOROVANIE: Vidíme celé spektrum farieb
ZÁVER: Po dopade svetla sna hranol sme pozorovali farebné spektrum od červenej zložky až po fialovú. dokázali sme, že svetlo sa po prechode hranolom rozkladá na 7monochromatických zložiek. najväčší lom má fialová a najmenší lom má červená zložka. Dokázali sme že svetlo sa po prechode hranolom rozkladá aj láme.

ÚLOHA 90: Rozklad bieleho svetla optickým hranolom – spojité spektrum

POMÔCKY: optická lavica, zdroj svetla s držiakom, kondenzor, nástavec s jednou štrbinou, 5 držiakov, spojka 15cm, spojka 10cm, stolík, lichobežníkový hranol, tienidlo
PRINCÍP: Biele svetlo sa po prechode cez rozhranie prostredí láme. pri lome sa rozložilo na 7monochromatických zložiek, ktoré spolu tvoria viditeľné svetlo. keď dochádza k lomu pozorujeme farebné spektrum. Červená zložka sa láme najmenej a fialová najviac.
POSTUP: 1. Zdroj svetla s povysunutým kondenzorom a clonou s jednou štrbinou sme nasunuli a stupnicu k značke 10cm
2. Stred spojky (15cm) sme umiestnili pri značke 40cm.
3.Vpravo tesne pri šošovke sme umiestnili stolík s držiakom.
4. Hranol sme umiestnili jeho najdlhšou hranou na pravom okraji stolíka.
5. Tienidlo d držiakom sme dali mimo lavice vpravo dozadu.
6. Zapli sme zdroj svetla a nastavili sme chod lúčov do skosenej steny hranola.
7. Na tienidle sme zachytili lomený lúč.
8.pred tienidlo sme umiestnili spojku (10cm) tak, aby ohnisko spojky bolo na tienidle.
9.Pozorujeme.

POZOROVANIE: Svetlo, ktoré prešlo optickým hranolom sa nelámalo.
ZÁVER: Dokázali sme, že biele svetlo sa prechodom cez optický hranol láme. pozorovali sme, že najmenej sa odchýlila červená zložka a najviac sa odchýlila fialová zložka. najmenší uhol lomu mala fialová zložka a najväčší mala červená zložka. Dokázali sme, že prechodom bieleho svetla cez optický hranol vzniká spojité spektrum.

ÚLOHA 94: Farba telesa pri rôznom osvetlení.
POMÔCKY: optická lavica, zdroj svetla s držiakom, kondenzor, nástavec s jednou štrbinou, 4držiaky, stolík, spojka 15cm,lichobežníkový hranol, tienidlo, prúžky farebného papiera
PRINCÍP: farba telesa záleží od toho akú časť bieleho svetla teleso pohltí , alebo akú časť spektra odrazí. Farba predmetu je daná farbou odrazeného svetla. biele telesá odrážajú všetky zložky spektra, a čierne telesá pohltia všetky zložky spektra.
POSTUP:1. Nasunuli sme zľava do prava optickú lavicu , zdroj svetla s povysunutým kondenzorom a nástavcom s jednou štrbinou.
2. Potom sme nasunuli držiak o spojkou a stolík v držiakoch.
3. Na praví okraj stolíka sme umiestnili hranol skosenou stenou k zdroju
4. Pripravili sme tienidlo v držiaku.
5. Zapli sme zdroj svetla a upravili sne prechod svetla hranolom tak, aby na tienidle vzniklo spektrum.
6. Prúžkom bieleho papiera sme pohybovali po tienidle tak, aby na prúžok postupne dopadali jednotlivé farby svetla.
7.Pozorovali sme farbu papiera.
8.To isté sme vykonali s prúžkom mastného čierneho papiera.

POZOROVANIE: Pozorujeme s škvrnu rôznymi farbami.
ZÁVER: Zistili sme, že ak sme prúžkom bieleho svetla pohybujeme papier ma vždy takú farbu akej farby naň lúče dopadali. dokázali sme že biele telesá odrážajú celé spektrum. Červené telesá odrážajú červenú zložku, ostatné zložky pohltia. Čierne telesá celé farebné spektrum pohltia, preto sa javia ako čierne.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.040 s.
Zavrieť reklamu