Slovenská stredoveká literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 684 slov
Počet zobrazení: 4 917
Tlačení: 221
Uložení: 256

Slovenská stredoveká literatúra

· Vysvetlite podmienky vzniku staroslovienskej kultúry, vzdelanosti a literatúry na Veľkej Morave.

- Zhodnoťte činnosť Konštantína, Metoda a ich žiakov na Veľkej Morave.
- Urobte prehľad najvýznamnejších pamiatok veľkomoravského literárneho okruhu.


 

STREDOVEK

 
1.spoločnosť
 

feudálna  -feudáli (šľachta, vlastníci pôdy)
-vazali (nevoľníci, poddaní)
základy dedičných monarchií

2.náboženstvo

monoteistické – kresťanstvo  (jeden Boh)

3.literatúra
  a)téma
  b)žánre epické
 
 
 
  žánre lyrické 
  žánre 
  dramatické
 

 
náboženské – biblické
EPOS (Tristan a Izolda, Pieseň o Cidovi, Slovo o pluku Igorovom, Pieseň
o Niebelungoch)
LEGENDA – príbehy o svätcoch s dôrazom na zázraky
NÁBOŽENSKÉ PIESNE
 
biblické hry: -adventné (narodenie Ježiša Krista)
-pašiové (úmrtie Ježiša Krista)

4.jazyky
 

latinčina
V závere národné jazyky

 
Charakteristika
 
Kresťanstvo: Boh + Biblia
1. imitácia: štýl, do vš. kníh
2. topika: časť Biblie v nezmenenej podobe
3. idealizácia
4. synkretizácia: miešanie literárnych druhov

Slovenská stredoveká literatúra (9. – 15. storočie)
1. staroslovienska (9. -10. storočie) – Konštantín - Proglas (1. báseň v staroslovienčine) 
- Moravsko - panónske legendy (Kliment - Život sv. Konštantína a Gorazd - Život sv. Metoda)
2.  literatúra písaná latinsky a česky (10 - 15. storočie) – Maurus -Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi

Podmienky vzniku staroslovienskej kultúry, vzdelanosti a literatúry na Veľkej Morave
- Veľkomoravské obdobie: začiatky VM ríše súviseli s príchodom kresťanstva, ktoré šírili franskí kňazi. Bohoslužobným jazykom bola latinčina, nezrozumiteľný jazyk  pre Slovanov.
- VM kniežatá si uvedomovali, že prijatím kresťanstva z nemeckých oblastí sa stane jeho ríša závislejšia na Východofranskej ríši
- Knieža Rastislav požiadal byzantského cisára Michala III., aby poslal vierozvestcov, a tak roku 863 prišli na VM Konštantín a Metod.
 
Činnosť Konštantína, Metoda a ich žiakov na Veľkej Morave
- Poznali slovanské nárečie, ktorým sa hovorilo v Solúne
- Konštantín ešte pred príchodom na VM zostavil písmo – hlaholiku , z malých písmen gréckej abecedy, ktoré upravil pre potreby Slovanov. Zostavil spolu 38 písmen a vymyslel pre ne názvy.
- Staroslovienčina vznikla na základe macedónskeho nárečia
- Priniesli na VM náboženstvo – kresťanstvo.
- Hneď po príchode na VM založili učilište na výchovu kňazov (teológia, hudba, gramatika, hlaholika a liturgia v domácom jazyku)
- Franskí kňazi boli proti Konštantínovi a Metodovi, obvinili ich z bohorúhačstva, a tak roku 867 odišli do Ríma obhajovať starosloviensky jazyk proti tzv. trojjazyčníkom, ktorí hovorili že sa môže kázať iba v troch jazykoch (latinsky, grécky a hebrejsky)
- Pápež Hadrián II. v Ríme schválil Staroslovienčinu a Metoda vymenoval za arcibiskupa.
- Konštantín po vstupe do kláštora prijal meno Cyril. Onedlho však ochorel a zomrel. Jeho žiaci neskôr zjednodušili hlaholiku a podľa veľkých písmen gréckej abecedy zostavili iné písmo, ktoré na počesť Konštantína pomenovali Cyrilika. Vznikla na zač 10. stor. v Bulharsku
- Metod sa vrátil na VM, kde sa vládcom stal Svätopluk, ktorý Konštantína a Metoda nepodporoval
- Na podnet franských kňazov dal Svätopluk Metoda uväzniť, ale po dvoch rokoch ho na pápežov podnet prepustili
- Po Metodovej smrti r.885 pápež zakázal bohoslužbu a jeho žiaci odišli do Čiech a Bulharska.
 
Spoločenské pomery
Konštantín a Metod → výprava do Ríma obhajovať slovanskú bohoslužbu
-vytvorili hlaholiku a priniesli prvý liturgický jazyk. Založili učilište na výchovu kňazov. Pápež Hadrián II. povolil slovenskú liturgiu, schválil staroslovienske preklady bohoslužobných kníh a vymenoval Metoda za arcibiskupa. Konštantín prijal meno Cyril – potom zomrel. Cestou späť na Veľkú Moravu uväznili Metoda na 2 roky vo Franskej ríši → vládca sa stal Svätopluk. Metoda pustia a vracia sa do V.M. ríši. Po jeho smrti pápež zakázal slovanskú bohoslužbu → Svätopluk sa priklonil k latinskej liturgii → žiaci sa museli uchýliť do Bulharska, na Kyjevskú Rus a do Čiech.
 
Konštantín + Metod (863)
1. hlaholika: prvé slovanské písmo
2. staroslovienčina
3. literatúra –pôvodná: PROGLAS, MORAVSKO-PANÓNSKE LEGENDY
  -prekladová
TROJJAZYČNÍCI→ latinčina, gréčtina, hebrejčina → do Ríma, pápež prijal bohoslužbu
 
Prehľad najvýznamnejších pamiatok veľkomoravského literárneho okruhu
 
· Prekladová literatúra – vznikla na území VM. Konštantín a Metod preložili evanjeliá, breviár – modlitebná kniha pre kňazov, misál – omšová kniha, spevníky, Súdny zákonník, žaltár – kniha žalmov. Preložili takmer celú Bibliu – celý starý aj nový zákon
· Pôvodná literatúra – písaná v staroslovienčine, územie VM a Bulharska, nezachovali sa pôvodné texty, poznáme len odpisy mníchov
 
1. PROGLAS
autor:  Konštantín
žáner:  veršovaná skladba (verše sa nerýmujú), 1. slovanská báseň
- určený našim predkom slovienom (tím, ktorý chcú byť spasení), písaný v staroslovienčine
- patrí do stredoveku, príhovor Konštantína veriacim
- Slovo Božie→ Biblia→ znamená pre stredovekého človeka všetko
- prvý krát sa objavila potreba vzdelanosti, okrem náboženstva
- nie je dôležité len vzdelanie, ale aby to vzdelanie bolo v materinskom jazyku
- hymnus, chvála
- Kompozícia: 110 veršov, nemá členenie na strofy
- Forma: 12 – slabičné verše bez rýmu, zreteľný synkretizmus
- využíva anaforu, metaforu, personifikáciu, prirovnanie, oslovenie, básnickú otázku
- taktiež využíva amplifikáciu (širšie vysvetlenie pojmu), kumuláciu (hromadenie výrazov, ale zároveň graduje význam jednotlivých výrazov)
- veršovaný predslov k prekladu sv. Evanjelia
- oslavuje slovanský preklad písma a vyzdvihuje domáci jazyk
- obsahuje biblické citáty
- synkretizmus –> kríženie, prelínanie rôznych prvkov
 
- Je to príhovor Konštantína k Slovanom, pre ktorých preložil Božie slovo do ich rodného jazyka, zdôrazňuje potrebu používania vlastného jazyka každým národom. Oslavuje staroslovienčinu ako jazyk pochádzajúci od Boha, ktorým vysvetľuje Slovo Božie a umožňuje jeho poznanie v Slovanom zrozumiteľnom jazyku. Tvrdí, že radšej by povedal päť slov zrozumiteľných ako hŕbu nezrozumiteľných. Človek má právo byť dôstojnou bytosťou a pomocou národnej slovesnosti sa môže zbaviť nevedomosti. Dušu bez kníh prirovnáva k mŕtvej duši a ústa, ktoré nevedia vypovedať rozumne, necítia sladkosť poznania, činia človeka kamenným. Národy bez kníh považujú za nahé, sú určené na večné muky, pretože nikdy nebudú poznávať.Národy, ktoré prijali knihy, sa zachránia pred večným nepoznaním a zatratením.
 
· Vysvetlite, v čom spočíva význam básne Proglas?
· Aké myšlienky vyjadruje ukážka? Doložte svoje tvrdenie konkrétnymi citátmi.
-  Je to príhovor (otcovský príhovor) Konštantína k Slovanomm pre ktorých preložil Božie slovo do ich rodného jazyka
-  Oslavuje Staroslovienčinu ako jazyk pochádzajúci od Boha, ktorým vysvetľuje Slovo Božie a umožňuje jeho poznanie v Slovanom zrozumiteľnom jazyku
-  Zdôrazňuje význam vzdelania, vedieť čítať a písať
-  Zdôrazňuje potrebu používania vlastného jazyka každým národom.
-  V závere tvdrí, že by povedal päť slov zrozumiteľných ako tisíce nezrozumiteľných
 
2. MORAVSKO – PANÓNSKE LEGENDY
 
legenda – stredoveký prozaický alebo básnický útvar, zobrazujúci život svätcov, dôraz na zázraky
znaky:  - idealizovaná postava svätca
   - askéza: potláčanie príjemných stránok života
- odriekanie sa žiadostí tela
 
- zaoberajú sa Konštantínovým a Metodovým životom
- sú to legendy
- sú to prvé prózy v našej literatúre
- dokumentárny charakter, zároveň aj ukážky umeleckej prózy
- Život Konštantína a Život Metoda na rozdiel od typických legiend obsahujú veľa životopisných faktov
- Konštantína a Metoda neidealizujú ako svätcov, zázraky sú vzácne
- využíva idealizovanú charakteristiku, citáciu, exemplá
- exemplá – krátke prozaické útvary (anekdoty, bájky, krátke poviedky), ktoré objasňovali určitý morálny pojem so zámerom vychovávať veriacich - možno v nich vidieť začiatky umeleckej prózy
- hagiografické texty - životopisy
 

3. ŽIVOT SVÄTÉHO KONŠTANTÍNA
autor:  Konštantínov a Metodov žiak – Kliment
 
- Konštantínova činnosť pred príchodom na Veľkú Moravu
- Konštantínova povaha, štúdium, náboženskú, kultúrnu činnosť
- náboženská kultúrna činnosť  - viera v Boha
   - vzdelanosť
- zrozumiteľný bohoslužobný jazyk
- Konštantín bol prezývaný aj filozof
- väčšina diskusií a polemík má za cieľ obhajovať pravdu v boji proti trojjazyčníkom, sloviensku vzdelanosť a bohoslužobný jazyk
- spor s trojjazyčníkmi v r.867
→v Ríme sa uskutočnilo stretnutie (obhajoba) K+M vs. Trojjazyčníci hebrejčina, gréčtina, latinčina, nechceli štvrtý
jazyk
→Konštantín sa obhájil pomocou Biblie
- málo zázrakov – premena bahnitej vody na čistú
 
Kompozícia:
· v I. kapitole je konštatovanie, že všetky národy dostanú od svätých mužov ?, ktorí ich povedú správnou cestou k spaseniu.
· v II. kapitole sa Konštantínovi sníva sen, že spomedzi krásnych neviest si vyberá Sofiu (múdrosť).
· III. – XIII. kapitola obsahuje opis štúdia v Carihrade, cesta k Arabom a Kazarom a návrat do Carihradu.
· XIV. kapitola obsahuje pozvanie od Rastislava a prosbu o vierozvestcov a Božie vnuknutie Konštantínovi, aby vytvoril hlaholiku.
· XV. kapitola opisuje príchod Konštantína a Metoda na VM, boj proti trojjazyčníkom a cestu ku kniežaťu Koceľovi.
· XVI. kapitola obsahuje obhajobu staroslovienčiny proti trojjazyčníkom.
· XVII. kapitola opisuje pobyt bratov Konštantína a Metoda v Ríme.
· XVIII. kapitola opisuje Konštantínov vstup do kláštora, prijatie rehoľného mena Cyril a napokon zomrel v kláštore.
Legenda je napísaná prózou a vznešeným rétorickým štýlom.
Obsahuje biblické citáty, číselnú symboliku, rečnícke otázky, pirovnania, kontrasty, podobenstvá, dramatické dialógy.
 
· Text ukážky zachytáva významnú kapitolu v živote sv. Konštantína. Ktorú?
· Nájdite v texte niekoľko umeleckých výrazových prostriedkov.
- opisuje prvú cestu do Ríma
-  obhajovanie staroslovienčiny pred trojjazyčníkmi
-  zdôrazňuje rovnosť ľudí
-  citácia (kurzívou) „Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? Alebo či slnce tak isto nesvieti na všetkých?
 
4. ŽIVOT SVÄTÉHO METODA
autor: Gorazd
- klérus: duchovenstvo  (farári) – katolícky, kléro – fašistický
- nie sú hagiografické (životopisné) prvky, zaoberá sa Metodovou činnosťou vo VM ríši
- obraňuje sloviensky bohoslužobný jazyk proti útokom fransko- latinského kléru
- opisuje Metodovu smrť, spoločenskú situáciu na Veľkej Morave
- je oveľa stručnejší ako život sv. Konštantína, jeho celkové zameranie je iné
- je bohatší na životopisné fakty, epickejší, vecnejší, menej legendových čŕt a nie sú tam prvky zázračnosti
- najpodobnejšie sa zaoberá Metodovou činnosťou vo VM ríši, v popredí stojí obrana slovienskeho
- bohoslužobného jazyka a proti útokom franského kléru.
- veľa miest venuje aj Metodovej smrti, pohrebu, vykreslenie spoločenského a politického ovzdušia
 
Kompozícia:
· kapitola obsahuje oslavu Božej dobroty
· v II. kapitole je štylisticky brilantná charakteristika Metoda
· v III. kapitole prichádza Metod do kláštora
· v IV. kapitole prichádza na pomoc bratovi Konštantínovi na jeho misii u Charzarov
· V kapitola obsahuje list Rastislava Michalovi III.
· v VI. kapitole pápež Hadrián posvätí učenie Konštantína a Metoda
· VII. kapitola obsahuje posledné slová Konštantína bratovi Metodovi.
· VIII. kapitola žiadosť Koceľa, aby mu pápež poslal Metoda
· v IX. kapitole sú opísané spory s franskými kňazmi a Metodovo uväznenie.
· v X: kapitole pápež Moravanom opäť posiela Metoda
· XI. kapitola obsahuje Metodove proroctvá
· XV. preklad písma okrem kníh Makabejských
· v XVII. kapitole sa opisuje ustanovenie Gorazda za Metodovho nástupcu. taktiež zachytáva smrť sv. Metoda a jeho pohreb.
 
OTÁZKY:
1. Možno považovať M-P. legendy za typický príklad stredovekej legendy?
-nie, nevykresľujú tam žiadne zázraky, ale ich život
2.  Ktorý spis, kedy, kto, v ktorom diele, prečo práve VM?
-Ján Hollý, 18.stor. – klasicizmus, Svätopluk, chcel poukázať na naše dejiny + významných ľudí 
 
· Aké historické udalosti zachytáva ukážka?
· Ukážky 2 a 3 obsahujú úryvky z Moravsko-panónskych legiend. Možno ich považovať za typické príklady stredovekých legiend? Svoje tvrdenie zdôvodnite.
- posledné dni života sv. Metoda
- vybral si následníka, Gorazda (muž z domácich pomerov)
- nevieme kde je pochovaný
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018