:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Slovenský romantizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča babuska (21)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2304 slov
Počet zobrazení: 3868
Tlačení: 183
Uložení: 184

Slovenský romantizmus

· Priblížte charakter a osobitosti slovenskej romantickej literatúry (poézie).
· Vysvetlite, ako sa v tomto období vyriešila otázka spisovného jazyka.
· Zhodnoťte význam osobnosti Ľ. Štúra.
· Romantizmus v slovenskej literatúre (polovica 19. storočia – 3. fáza národného obrodenia)
ZNAKY:
· platia znaky európskeho romantizmu
· odklon od individualizmu – snaha o kolektivizmus
· idea národnej slobody a revolty
· téma: láska k vlasti
· sylabický veršový systém
· synkretizmus
· oslabenie titanizmu
· vyzdvihovanie ľudovej slovesnosti → slov. príroda, zvyky a tradície ľudu, ľudový hrdina a jazyk, o žánre – balady, básne, epické básne, básnické skladby
· Poézia
- Samo Chalupka – Mor ho! (hrdinská epická báseň)
- Janko Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (balada)
- Andrej Sládkovič – Marína (básnická skladba), Detvan (lyricko – epická skladba)
- Ján Botto – Smrť Jánošíkova (lyricko – epická básnická skladba)
charakteristika sylabického veršového systému
 
· Charakter slovenskej romantickej literatúry
· nová literatúra je spojená s vystúpením generácie, ktorá zároveň túto literatúru priblížila obyčajnému ľudu /zdôrazňovanie ľudovej slovesnosti /
· znaky :
· a/ zdôrazňovanie citu, ale nie osobného, ale lásky k Slovensku / najmä cez obrazy rodného kraja /
· b/ osobné zážitky a ich spätosť s ľudovým prostredím / zdôrazňovanie ľudovej slovesnosti
· c/ rozpor medzi ideálmi a skutočnosťou, spojený s tragickými momentami minulosti Slovákov/pribúdajú baladické motívy/
· d/ v centre pozornosti je jednoduchý ľud / poddaní, resp.por.1848, keď bolo zrušené poddanstvo, roľníci /
· e/ slovanské myšlienky /myšlienka  federatívneho zväzku Slovanov/  spojené s presadzovaním národnému programu Slovákov /pod vplyvom európskych revolúcií, najmä v Poľsku/
 
· Spoločenské podmienky
-  kríza feudalizmu (živelné vzbury)
-  národnooslobodzovacie aktivity
  - Uhorsko: Lajoš Košúth - silná maďarizácia
- opora Slovákov – Rakúsko (Viedeň)
-  nástup novej generácir + jej politická aktivita
-spoločnosť: Spoločnosť Česko-Slovenská (Štúr, Chalupka)
-rozkvet: Ľ. Štúr
-1836 → vychádzka na Devín
-1837 →zakázali spoločnosť
→ presun na Evanjelické lýceum v Bratislave, na katedru reči a literatúry Česko-Slovanskej
  (na katedre stál Ľ. Štúr)
→ Ľ.Štúr odvolaný (politická aktivita) -› protestný pochod do Levoče (J.Matuška „Nad Tatrou..“)
-1848 vyvrcholenie – revolučný rok
→ aj Slováci túžia vydobiť si svoje kultúrne a politické práva, ale neúspech
→ koniec  slovanskému romantizmu aj SNO
→ tzv. hluché obdobie v slovanskej literatúre
- absolutizmus Habsburgskej monarchie (neobmedzená vláda)
- zánik novín aj časopisov
- v 60. rokoch uvoľnenie ( založenie Matice Slovenskej a 3 slovenských gymnázií)
 
· Otázka spisovnej slovenčiny
-  bernolákovčina nevyhovovala, čiže potrebovali nový spisovný jazyk
-  potreba spisovného jazyka, ktorý by národ zjednotil a nie rozdeľoval
-  štúrovci za základ vybrali kultúrnu stredoslovenčinu, ktorá sa vyvíjala izolovane, s čím súhlasil aj Ján Hollý / na rozdiel od Jána Kollára, ktorý sa dôsledne pridržiaval češtiny/
-  kodifikovaná nová slovenčina: na Hurbanovej fare v Hlbokom 1843–fonetický princíp: 1 fonéma = 1 graféma i
-  kodifikačný spis: Náuka reči slovenskej (gramatika národného spisovného jazyka, autor: Štúr)
-  verejne vyhlásená na zasadnutí spolku Tatrín /1844/
-  začali vychádzať noviny : Slovenskje národnje novini /1845/ - redigoval Ľ. Štúr
-  časopis : Slovenskje pohľadi /1846/ - redigoval J.M.Hurban
 
· Literárny program:
A)  hovorový jazyk
B) nový prozodický systém : sylabizmus (ľudová pieseň)
C) témy – dejiny Slovákov v rámci Uhorska
  -kritika v spoločnosti
  -čierno (páni) – biela (poddaní) charakteristika postáv
D)  obľúbený hrdina
-zbojník – symbol : spravodlivosti, slobody, vzbury (odpor)
E) symboly
-Tatry – Slovensko, orol – sloboda, voľnosť, sila
F) základný problém: SLOBODA
G)  literárny druh: lyrika
  -žáner: pieseň, báseň, balada
 
· SYLABICKÝ PROZODICKÝ SYSTÉM (používali ho štúrovci, z gr. slova syllabe - slabika)
· v slovenskej poézii ide o najstarší veršový systém
· používal sa už v 16. a 17. storočí
· najčastejšie sa používal v básňach a v duchovných a svetských piesňach
· tvoril aj rytmický základ ľudových piesní (ústna ľudová slovesnosť)
· výrazne sa rozšíril v slovenskej romantickej poézii – ide o tvorbu básnikov Štúrovej školy (S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kráľ, ...)
· často sa nazýva aj Štúrovský veršový systém
· Základné znaky:
o  je založený na výskyte rovnakého počtu slabík vo verši (rovnoslabičnosť) – izosylabizmus
o  verš je vždy rozdelený na dve časti intonačnou prestávkou
•  uvedenú intonačnú prestávku nazývame dieréza – veršový predel
o  príklad veršového predelu: „Horí ohník, horí // na Kráľovej holi.“
o  verše spája združený rým – aa/bb
o  v uvedenom systéme platí rytmicko – syntaktický paralelizmus – zhoda veršového a vetného členenia (1 verš = 1 veta) – nie sú tam veršové presahy
o  verše sa spájajú do dvojverší štvorveršia →znak ľudových piesní
o  najčastejšie sa vyskytujúcim veršom bol dvanásťslabičný a osemslabičný verš
o  pomerne časté boli aj kombinované verše – napr. osemslabičný verš sa kombinoval so šesťslabičným veršom – v tomto prípade sa ale menil rým na prerývaný – abcb
 
· Ľudovít Štúr
-  dušou celého hnutia
-  veľká osobnosť, zaslúži si obdiv
-  žil v r. 1815-1856
-  pochádzal z dedinky Uhrovec, učitelská rodina
-  odišiel do BA na evanj. Lýceum
-  medzitým študoval filozofiu v Hale, ovplyvnený Heggelom a Herderom
-  po revolúcii sa uzavrel, žil v Modre, sklamaný, staral sa o bratove deti
-  pri polovačke sa postrelil, zomrel
Význam Ľ.Š.
-  organizátor, duša hnutia
-  bol politikom, poslanec v Uhorskom sneme, za mesto Zvolen
-  presadzoval zrušenie poddanstva
-  jazykovedec, písal češtinou (evanjelik) , dva jazyky chápal ako nenormálny jav – úsilie o jazykové zjednotenie, zjednotenie dvoch krídiel (katolícke a evanjelické)
-  o uzákonení spis. Slovenčiny sa rozhodlo 1843 na Hurbanovej fare v Hlbokom – Štúr, Hurban, Hodža
-  za základ  Turčianske nárečie z okolia Martina – centrálne postavené a najčistejšie
-  verejne bola vyhlásená na zasadnutí spolu Tatrín, prvé dielo – Druhý ročník Almanachu Nitra
 
-  kodifikačné diela – Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí
· odôvodnil potrebu používania jedného spisovného jazyka
· pravidlo, píš ako počuješ

 Náuka reči slovenskej
-  štúrovčina sa stala celonárodným jazykom
-  ako novinár : vydáva Slovenskje národnje novini
· prvé slovenské noviny
· lit. príloha Orol Tatránsky
Štúr ako básnik
-  veľmi sa nepresadil ako básnik, nemal talent
-  zbierka Spevy a piesne , vydal ju ešte pred uzákonením slovenčiny, v češtine
•  Spevy – 1. Časť, hist. Spevy, básne o význ. udalostiach alebo postavách, lyricko-epické, nadosobné
•  Piesne- osobná subjektívna lyrika, o smrti otca, čosi o citovom živote
•  2 ženy – Adela Ostrolúcka a Mária Pospíšilová – keď sa vracal s Haly sa s ňou stretol, venoval jej pieseň Rozžehnání – rozlúčka s Máriou
 
· V ukážke je úryvok básne Mor ho! od S. Chalupku. Ide o lyrickú alebo epickú báseň? Svoje tvrdenie zdôvodnite.
· Báseň je vytvorená na princípe kontrastu. Akého? Doložte svoje tvrdenia citátom.
· Pomenujte podčiarknutý básnický prostriedok.  Duní Dunaj a luna za lunou sa valí > aliterácia
· Sformulujte hlavnú myšlienku.
 
autor: SAMO CHALUPKA
-  Pochádzal z Hornej Lehoty. Ján Chalupka – starší brat.
-  Priekopníkom romantickej poézie v slovenskej literatúre, najstarší zo Štúrovcov. Ako jediný sa v roku 1830 zúčastnil na poľskom povstaní.
-   Jeho poézia odráža hlboké vlastenecké cítenie a nadšenie pre boj za národnú slobodu. Skoro vo všetkých jeho básňach vystupuje hrdinská postava bojovníka za slobodu a spravodlivosť. Jánošíkovi dal ráz hrdinu
-  Neveľká tvorba, veľká myšlienka
-  Písal balady, romance, piesne a hrdinské spevy.
-  Formálne aj obsahovo vychádzal z ľudovej slovesnosti (bola inšpiráciou obsahovou formou). 
-  Sloboda- základné motívy tvorby, zbojníci, Jánošík.
-   Uplatnil sylabický romantický verš (rovnaký počet slabík vo verši).
-   Mnohé básne boli tak blízke ľuďom, že zľudoveli (vystihol ducha ľudovej slovesnosti).
-  Vydal len 25 básní, zbierku nazval Spevy, vyšla v 1862, dovtedy boli publikované len v časopise.
Spevy - 3 druhy námetov:  -
· 1.  básne s Jánošíkovskou, zbojníckou tématikou (Kráľoholská, Likavský väzeň);
· 2. protiturecká tématika(Turčín Poničan, Branko);
· 3. historické básne.
Epitaf(Branko) : ”Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som to jediná moja vina a okrem tej žiadna iná.”
 
dielo: MOR HO!
druh: lyrika
žáner: lyricko-epická hrdinská báseň – hrdina je kolekrívny
námet: našiel v Šafárikových Dejinách slovanskej reči a literatúry –tu spomína slovanský kmeň Lemiakov, ktorý sa niekedy v 4. storočí postavil na odpor rímskemu cisárovi Konštantínovi a vrhol sa na neho s výkrikom: “Mar ha, mar ha!”. Chalupka vzťahuje tento údaj na Slovákov a ich bojový výkrik pokladá za slovenské “Mor ho!”
Idea: vyjadrenie hlbokého vlasteneckého cítenia (nie verné zobrazenie histórie)
OSNOVA:
1)  dej sa odohráva pri Devíne
2)  rímske vojsko
3)  stretnutie Rimania (veľa) ↔ Slováci (malá skupina)
-sú hrdí na svoju vlasť
   -nebojácni a nezlomní
-pracovití, mierumilovní
-chceli slobodu a rovnoprávnosť
4)  Slováci: ponuka mieru
Rimania: pyšní na svoju ríšu - dobyvačnosť (podmanenie si iných národov)
5)  Rimania : boj
6)  Opis bitky (čiernobiela charakteristika)
-slováci bojujú odvážne proti presile hoci vedia, že im hrozí smrť
7)  Záver : výzva
„ A ty mor! – hoj mor ho! Detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu,
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom,
mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.“
DEJ:
· veľmi stručný, príbeh sa odohráva na rovinách pri Dunaji po Devínom (dva významné symboly Slovenska). Rímsky cisár sa tu utáborí so svojím vojskom s cieľom podmaniť si Slovanov. Skupina slovenských junákov prichádza k cisárovi s posolstvom mieru. Cisár odmieta ich pozdrav a vyhlási , že si zotročí celý národ. Vtedy sa slovenskí junáci vrhnú na Rimanov s výkrikom Mor ho! Všetci členovia družiny, lyrický opis slovenskej krajiny a charakteristika Slovákov.
 
-  kompozičným postupom je kontrast : Slovenská družina ↔ rímsky cár
-  malá skupinka Slovákov reprezentuje národ, rímsky cár Maďarov
-  túžba po miery, slobode, rovnoprávnosti reprezentovaná Slovákmi ↔ zotročovanie, výbojnosť reprezenované rímskym vojskom
-  využíval hyperboly (zveličovanie), metafory, epitetá
Hlavná myšlienka :
· sloboda alebo smrť
· báseň s istou dávkou romantického pátosu plná napätia
· odsúdil pokusy o podmaňovanie malých národov
· oslávil odvahu slovanských junákov, veril v silu ľudu
· zdôraznil myšlienku rovnosti človeka s človekom, národa s národom
 
- Ukážka obsahuje úryvok z balady Zakliata panna vo Váhu a divný Janko. Využite text ukážky a vytvorte charakteristiku postavy divného Janka.
- Je divný Janko postavou typickou pre slovenský romantizmus?
- Akú funkciu zohráva v texte obraz prírody?
 
autor: JANKO KRÁĽ
-  Najrevolučnejší a najosobnejší
-  Pochádza z Liptova, so Štúrovcami sa stretol v Bratislave. Patril k 19(22) statočným, čo šli do Levoče keď zosadili Štúra
-  člen Štúrovej školy, patrí do slovenskej romantickej literatúry.
-  ako jeden z mála písal subjektívnu lyriku (byronovský typ - poézia pesimistická, smutná, svetabôľ), ktorú Ľ. Štúr neuznával a požadoval písanie básni s národnou tématikou)
 
dielo: ZAKLIATA PANNA VO VÁHU A DIVNÝ JANKO
Žáner: balada
Prozodický systém: sylabizmus
Básnický prostriedok: kumulovanie slovies – zdrobneniny
 
- napísané v štúrovskej slovenćine
- Kompozícia: 3 časti
1.ČASŤ – subjektivizovaná časť -13 slabičný verš(nie je baladou štylizovanie v 1.os, vlastné, osobné pocity)
Rým: aa bb cc
charakteristika Janka:  iný ako ostatní ľudia, nemá nikoho rád
  smutný – čierne oblečenie, smelý odvážny, osamelý
  nepochopený – typický romantický hrdina
Rozpor: ideál ↔ realita (základný romantický rozpor)
Pesimizmus: ideál sa nikdy nenaplní
Prírodno-psychologický paralelizmus – keď sa obraz prírody zhoduje s psychickým rozpoložením postavy
2.ČASŤ – text balady ľudového typu -7 slabičný a 6-slabičný verš  (3. os ľudia, veľa gradácie, stupňovanie déj-, rozhodne sa odkliať pannu
-  ľudová povera o zakliatej panne vo Váhu
  - Janko sa rozhodne pannu zachrániť (výnimočný čin – znak romantizmu)
  - panna: symbol národnej slobody
3.ČASŤ – Obraz mŕtveho Janka na brehu Váhu -13 slabičný verš (epilóg návratom k prvej časti.)
Rým: aa bb cc
Janko zomiera, sen sa nenaplnil → tragický rozpor → smrť hl. hrdinu, ktorý sa obetoval = TITANIZMUS
 
charakteristika Janka - je typickým romantickým hrdinom
o  čierne oblečenie
o  samotár, burič, rebel
o  túži po plnosti života
o odlišuje sa od ostatných ľudí v dedina a hlavne sa cíti byť nepochopený
o  v snahe uskutočniť svoj sen hynie
o  odráža konflikt sen <->realita
o  je v ňom aktivita – zápasí s prekážkami
o  nechce žiť bežným spôsobom života
o  je schopný obetovať svoj život za zmenu( za národ) – odráža túžbu Štúrovcov
-  Postava divného Janka poskytla prezývku Jankovi Kráľovi. Aj preto mnohí nachádzali v divnom Jankovi niektoré vlastnosti samotného autora. Základným pocitom je smútok, ktorému sa pokúsi ujsť dokázaním smelého činu, ktorý sa mu ale nepodarí a on zomiera.
 
· V. spev zobrazuje uväzneného Jánošíka. O čom uvažuje Jánošík vo väzení?
· V čom sa autorov obraz Jánošíka líši od jeho tradičného zobrazenia v slovenskej romantickej literatúre, príp. v ľudovej slovesnosti?
· Je Bottov Jánošík typickou romantickou postavou?
· Ktorý typický romantický prvok nájdeme v ukážke? Doložte citátom.
· Na uvedených veršoch vysvetlite základné princípy sylabického veršového systému.
Horí ohník, horí na Kráľovej holi.
Ktože ho nakládol? — dvanásti sokoli.
Dvanásti sokoli, sokolovia bieli,
akých ľudské oči viacej nevideli!

 
autor: JÁN BOTTO
-  najmladší člen Štúrovej školy, patrí do slovenskej romantickej literatúry,
-  písal poéziu, používal inotaj
 
dielo: SMRŤ JÁNOŠÍKOVA
-téma:
A/ jánošíkovská/ Jánošík a jeho tragický osud- chytenie, uväznenie a smrť – symbolizuje osud slovenskej generácie po roku 1848,t.j. dielo je inotajom / alegóriou
B/ nie historická, ale inšpirovaná ľudovými tradíciami
-použil inotaj/alegóriu (skrytý význam) na osude Jánošíka → osud Štúrovskej generácie po rok 1848
 
-žáner: skladba – lyricko-epický charakter, lyricko –úvahy o slobode, epický - dej
-dejová línia je slabá (prerušovaná reflexiami a úvahami o slobode a opismi prírody)
Kompozícia: úvod + 9 spevov
1.SPEV: Jánošíkova družina (opis) – hlavné znaky: sloboda, spravodlivosť
Záver: Jánošík je chytený.
2.SPEV: zlapanie Jánošíka (podľa povesti) a jeho obžaloba zo zbojstva → Jánošík sa bráni obvineniu
3.SPEV: Jánošík je vo väzení, lúči sa s ním jeho milá
4.SPEV: Sen o slobode
5.SPEV: protiklad – základný kompozičný prostriedok (kontrast) – začína sa deň, ale pre Jánošíka noc (smrť)
6.SPEV: Jánošík ide na smrť, ale myšlienka slobody je ŽIVÁ
7.SPEV: Jánošíkova smrť.
8.SPEV: Smútok a pasivita Slovákov (po roku 1848)
9.SPEV: nádej    „Zaznie pieseň oslávenia,
rozlejú sa zemou zore,
svet zlý padne na kolená,
a národ náš vstane hore.“
- Kompozičný prostriedok: kontrast /napr. noc - deň, horiaca a zhasínajúca vatra, voľnosť v prírode a väznenie v temnici, skutočnosť a sen a pod./
- Hlavná postava : Jánošík:  A/ predstaviteľ boja proti pánom/feudálom /prvý a druhý spev/
  B/ postava z rozprávok a povestí  ľudu / ÚĽS /,/prvý a druhý spev/
  C/ romantický hrdina s idealizovanými vlastnosťami/ štvrtý spev/
  D/ bojovník za práva slovenského národa /piaty spev/
  E  alegorická bytosť /deviaty spev/
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9.5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Romantizmus v slovenskej literatúre - Motív vzbury Referát 1830 slov 7.7
Slovenčina Romantizmus Ťahák 1576 slov 5.8
Slovenčina Svetový romantizmus Maturita 1811 slov 7.8
Slovenčina Romantizmus v európskej literatúre Referát 991 slov 4.3
Slovenčina Romantizmus + autori a diela Referát 3096 slov 7.5
Slovenčina Romantizmus – hlavné znaky Referát 2525 slov 7.8
Slovenčina Romantizmus Poznámky 3901 slov 6.3
Slovenčina Európsky romantizmus Referát 668 slov 0
Slovenčina Slovenský romantizmus Referát 1351 slov 0
Slovenčina Svetový romantizmus Maturita 2565 slov 0
Slovenčina Slovenský romantizmus Maturita 1397 slov 5.8
Slovenčina Európsky a slovenský romantizmus Maturita 2299 slov 6.6
Slovenčina Romantizmus Referát 702 slov 5.2
Slovenčina Romantizmus vo svetovej literatúre Referát 1929 slov 10
Slovenčina Romantizmus Referát 384 slov 5.7
Viac podobných prác (30) »
0.096