Porovnanie Detvan vs Hájnikova žena

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 455 slov
Počet zobrazení: 5 682
Tlačení: 308
Uložení: 328

POROVNANIE ANDREJ SLÁDKOVIČ: DETVAN

P.O.HVIEZDOSLAV: HÁJNIKOVA ŽENA

· Andrej Sládkovič v básnickej skladbe Detvan a P. O. Hviezdoslav  v skladbe Hájnikova žena ospievali  krásu a morálnu čistotu slovenského ľudu. Zaraďte oboch autorov do kontextu slovenskej literatúry.
· Porovnajte prístup oboch autorov k uvedenej téme - sledujte konflikt v uvedených dielach, spôsob jeho riešenia, spôsob zobrazenia postáv a použitý prozodický systém.
 
Hoci Sládkovič a Hviezdoslav tvorili v rôznych literárnych obdobiach – Sládkovič je romantický básnik a Hviezdoslav je realistický básnik – ich diela majú veľa spoločného. Základným spojivom je láska k slovenskému ľudu, úcta k jeho práci a blízky vzťah k prírode.
ANDREJ SLÁDKOVIČ
Patrí do slovenského romantizmu, čo znamená, že: jeho témou bol Slovenský ľud
  používal sylabický systém (10 slabičník)
  štúrovský jazyk
 ústna ľudová slovesnosť (odohráva sa pod Poľanou)
 
· Ako sa v básnickej skladbe prelínajú lyrické a epické básnické prvky?
· Charakterizujte hlavné postavy a prístup autora k ich zobrazeniu.
· Sú strofy 1 a 2 lyrické alebo epické? Zdôvodnite svoje tvrdenie.
· Sformulujte hlavnú myšlienku strof 61 a 250.
 
DETVAN
-  lyricko - epická skladba 
-  hlavná postava Martin Hudcovie
-  Útvar: lyricko-epická skladba, žánrový idylický epos
-  Idea: morálna čistota a krása slovenského ľudu a krása slovenskej prírody
-  Celá skladba je zasadená akoby do 15. Storočia, za čias vlády Mateja Korvína,
-  charaktery postáv sú charaktery svojich súčasníkov.
-  Vyslovil svoje názory na slovenský ľud, jeho život, vieru v budúcnosť a zároveň ospieval krásu slovenskej prírody a vyzdvihol krásu čistého ľudového charakteru.
-  Ako v Maríne prevláda subjektívna lyrika, v Detvanovi prevláda nadosobná problematika, skôr život ľudu,
-  dominujú lyrické zložky – príroda alebo reflexívna – vlastnosti Slovákov a jeho perspektívy
-  Epická zložka: dejová línia je nevýrazná, je to súbor niekoľkých dejových epizód, ktoré sa stretajú s lyrickými opismi kraja a úvahami o vlastnostiach slovenského ľudu
hlavná myšlienka: láska a obdiv slovenského národu, láska k slovenskej prírode
  → cez dve hlavné postavy : Martin a Elena
 
-  Dej skladby Detvan je umiestnený do čias kráľa Mateja Korvína (15. storočie) a miestom deja je Detva. Básnikovi nešlo o odkrývanie minulosti, ale o pohľad do súčasnosti a o jej hodnotenie – historizmus je rámcový. Dej skladby je jednoduchý a niet v nej veľkých konfliktov. Ústredný konflikt tvorí Martinov čin - zabitie sokola kráľa Matiáša a jeho smelá cesta za priznaním. Spisovateľ vyriešil tento konflikt zmierlivo - kráľovi sa zapáčila Martinova smelosť, prijme ho do svojich služieb. Sládkovič nám v Martinovi predstavil typ uvedomelého a hrdého vlastenca - je schopný vstúpi do služieb kráľa, ale len s podmienkou, ak si bude môcť ponechať to, čo tvorí jeho ľudový a národný svojráz.
-  hlavný znak diela: IDEALIZÁCIA
-  kompozícia –  báseň vrstovníkom
5 spevov
-  Postavy: Martin Hudcovie, švárna Elena, kráľ Matiáš (Matej Korvín)
· Martin:
-  Je oslavou krás podpolianskej prírody, sú tu aj úvahy o slovenskom ľude, narodenie Martina uprostred prírody, dala mu do vienka silu a odvahu, zmysel pre spravodlivosť, odpor k násiliu, bohatstvo citov.
-  Autor nás zoznamuje s Martinom, detvianskym mládencom. Martina sleduje nerovný boj medzi sokolom , ktorý napadol slabého, bezbranného zajaca. Prejaví sa zmysel pre spravodlivosť a zabije sokola.
· Družina :
-  sú tu úvahy o ľudovom umení o viere v budúcnosť slovenského ľudu.
-   Začína opisom Poľany, Martina stretávame na salaši pri vatre, v kruhu vrstovníkov, valachov, pri speve a hudbe. Tu sa dozvie, že sokol ktorého zabil patrí kráľovi Matiášovi. Pri návrate zo salaša vyslobodí z rúk zbojníkov svoju milú Elenu a jedného zbojníka pritom zabije.
-  Nachádzajú sa tu aj neepické časti.
-  Najsilnejšie úvahové zložky o slov. ľude, schopnostiach, šikovnosti, o tancoch, spevoch
-  Napomína Slovákov aby si nevšímali cudzie a aby sa nevracali k ťažkej minulosti aby riešili prítomnosť a budúcnosť, mať dôveru
· Slatinský jarmok :
-  Najepickejší
-  Obrazom kráľa Matiáša, kt. prichádza do Slatiny, trocha ho idealizuje ako ľudomila
-  Na jarmok prichádza kráľ Matiáš aby videl ako jeho ľud žije. Martin sa mu ide ospravedlniť, že mu zabil sokola.
-  S kráľom sa nerozpráva ponížene, takmer ako rovný s rovným. Kráľovi sa páči jeho smelosť a statočnosť. Keď vyjde najavo, že zabil aj obávaného zbojníka, kráľ ho odmení kantárom (ohlávka so zubadlami) aj koňom.
· Vohľady :
-  Najlyrickejší
-  Rámec spevu tvorí sobotný večer, Elena čaká na Martina
-  je obrazom Eleny a jej vernej lásky k Martinovi. Preoblečný kráľ sa jej zalieča, ona ho odmieta. Je očarený jej krásou a hrou na drumbli, preto jej daruje prsteň.
-  Záver veľmi romantický, obraz lásky M+E, vrúcnych citov ale aj obáv z rozlúčenia
· Lapačka :
-  zachytáva veselé, ale I tragické verbovanie na dedine
-  Martina vstupuje do Čierneho pluku kráľa Matiáša. Prisahá vernosť kráľovi.
-   Žiada ho, aby si smel ponechať kroj, fujaru a valašku, pretože zostať bez tradícií znamená preňho zostať bez koreňov.
-  Zdôrazňuje aby mali v úcte slovenské tradície
-  V Martinovi vymaľoval dušu Slovákov
 
· Postavy
-  Nie sú to typické romantické postavy
-  Hlavné postavy Martin a Elena sú obrazom mravnej sily a zárukou národnej budúcnosti. Autor stavia do popredia národnú a sociálnu problematiku.
-  Martinko je netradičná postava, bez vnútorných konfliktov, je skôr zidealizovanou postavou
o jednoduchý detviansky mládenec, spravodlivý, čestný, priamy, hrdý syn  slovenského kraja, nie je ponížený nevoľník
o spätý s prírodou, čestný, statočný
o verný v citoch k Elene i voči kráľovi
o cíti sa byť slobodným človekom
-  Elena je najmenej prepracovaná postava, švárna deva, verná k Martinovi, vyzdvihuje vernosť
o úprimná, verná a oddaná svojmu Martinovi, nežná v citoch, rázna v obrane svojej lásky, tvrdo zavracia bohatého nahovárača
-  Matej je tiež idealizovaná postava, dodal jej čo chcel aby panovníci vo vzťahu k ľudu mali
 
PAVOL ORZSÁGH HVIEZDOSLAV
Patrí do obdobia slovenského realizmu, ktorý sa delí na opisný a kritický. P.O.Hviezdoslav využíval opisný – venoval sa téme zemianstva, ktoré splynulo s nižšou vrstvou (predpoklad P.O.H).
Využíval SYLABOTONIZMUS – veršový systém
 
· Charakterizujte hlavné postavy a prístup autora k ich zobrazeniu.
· Ako autor v tejto básnickej skladbe využil kontrast? Charakterizujte tento básnický prostriedok.
· Akým spôsobom sa v texte skladby prelínajú lyrické a epické prvky?
· Využil Hviezdoslav pri výstavbe skladby klasickú 5-stupňovú kompozíciu? Svoje tvrdenie zdôvodnite.
· Akú funkciu zohráva v skladbe zobrazenie prírody? Využite text ukážky.
 
epická skladba: HÁJNIKOVA ŽENA
· Základný konflikt v diele vyrastá z dobového rozporu medzi šlachtou a ľudom, šľachta žije z mozoľov ľudu a predsa ním pohŕda. Páni si myslia, že keď im patria aj lesy aj polia, že im musia patriť aj ľudia. Preto zhýralec Artuš Villányi ml. siahne na česť mladej Hanky. Hviezdoslav však ukončil skladbu zmierlivo (Starý pán odpustil Hanke vinu a v horárni Čajkovcov opäť je pokoj. Miško zachránil Villányimu st. život.) Zmierlivé ukončenie volil Hviezdoslav preto, lebo jeho túžbou bol ľud čestný, šťastný, schopný prekonávať panské nástrahy. 15 spevov
· DEJ :
o Manželský život mladého horára Miška Čajku so svojou ženou Hankou. Predstavujú ľudový živel, ktorý sa zráža s odumierajúcou šľachtou. Tragický konflikt je osnovaný na pokusoch mladého šlachtica Artuša Villániho, zviesť Hanku Čajkovú, ktorá ho v sebaobrane zabije. Miško vezme vinu na seba, a preto ho zatvoria. Hanka zošalie. Pri súdnom pojednávaní Hanka vtrhne do siene, prizná sa k činu a Miška oslobodia. Hankino pomätenie pominie, keď sa jej narodí dieťa. Kontrast života ľudu (chalupy) a panstva (kaštiela). Autor stojí na strane ľudu a odsudzuje príživníctvo, egoizmus a zhýralosť, pánov, proti ktorým stavia čestnosť, priamosť a statočnosť prostého človeka.
 
- Miško Čajka – čestný, priamy, statočný, smelý, bráni česť svojej ženy
- Hanka – verná, hrdá, odmieta Artuša, bráni si česť, otvorene sa priznáva k činu
- Villáni – bezcharakterný, záhalčivý, zhýralý, pre zábavu neváha použiť násilie
 
kompozícia: záväzná
1) EXPOZÍCIA: predstavenie postáv – Michal Čajka, Hanka Čajková, gróf Villáni Artuš
2) KOLÍZIA: stretnutie Artuša a Hanky
3) KRÍZA: Artuš chce znásilniť Hanku, Hanka ho v sebaobrane zabije. Michal Čajka tak miluje svoju ženu, ze vinu zobral na seba
4) PERIPETIA: Na súd vtrhne Hanka a povie ako to v skutočnosti bolo
5) ZÁVER: narodilo sa im dieťa, Hanke sa vrátil rozum
hlavná myšlienka : kontrast ľud ↔ šľachta  -  kontrast kaštieľov a chalúp → Čajkovci – mravne čistý 
   → úpadok šľachty: Artuš - nemravný , nemorálny 
 
 
POROVNANIE DETVANA A HÁJNIKOVEJ ŽENY :
MARTIN
- titan
- typ romantického hrdinu
- vystupuje z ľudu, aby bojoval proti zlu
- bojuje za svoje ideály
- zástanca utláčaných
- sylabický veršový systém
- lyricko-epické dielo
- Martin a Elena – symbol sily a krásy ľudu, idealizované postavy
· Téma: vízia budúcnosti slov. národa postavená na ľuďoch ako sú M a E
· konflikt je riešený harmonicky – prakticky neexistuje, postavy sú idealizované
· príroda súvisí s dejom, zdôrazňuje dejovú líniu

MIŠO
- postava z reálneho života
- bojuje so skutočnými problémami
- opisuje sa jeho životný osud
- sylabotonický veršový systém
- lyricko–epické dielo
- Miško a Hanka – reálne postavy – Martin sa úderu nebráni, chápe svoje postavenie voči šľachte
· Téma: aktuálne spory medzi zemanom a ľudom, morálny úpadok zemianstva. Budúcnosť národa v spojení ľudu a zemianskej inteligencie.
· konflikt je riešený reálne, skutočné životné situácie
· príroda – liečivý účinok
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029