Svetová medzivojnová literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 528 slov
Počet zobrazení: 3 898
Tlačení: 202
Uložení: 211

Svetová medzivojnová literatúra

· Analyzujte a porovnajte východiská zobrazenia 1. svetovej vojny v tvorbe autorov R. Rollanda, E. Hemingwaya a E. M. Remarquea.
· Autorov zaraďte do jednotlivých národných literatúr a posúďte, do akej miery národná príslušnosť ovplyvnila ich pohľad na vojnu.
 
- SPOLOČENSKÉ PODMIENKY
è 1918-1945
è Téma : 1.svetová vojna –> PARADOX  
 
· zač. 20.stor. (prudký rozvoj ľudstva)
· už v 1914 zač. 1. sv. vojny
 
è literatúra má protivojnový charakter a. ANTIMILITARISTICKÝ
b. PACIFISTICKÝ
è 30. roky : nástup  fašizmus (nacizmus)
komunizmus
è 40. roky : 2. svetová vojna
 
- LITERÁRNE PODMIENKY
- Gertruda Stein nazvala autorov –> stratená generácia 
- Ernest Hemingway – Američan
- Romain Rolland – Francúz
- E. M . Remarque – Nemec (vlastné meno Kramer)
- STRATENÁ GENERÁCIA

1.  stratila ilúzie o živote a napredovaní ľudstva
2.  vrátili sa z vojny a ich životy ostali navždy poznačené

- lit. druh – epika
- lit. žáner – román ( klasický román + moderný román –> experimentovanie )
- rozprávač najčastejšie - vševidiaci

 
1.  Erich Maria Remarque – nemecká lit.
- vlastným menom Erich Maria Kramer (snažil sa utajiť svoju nemeckú príslušnosť)
- emigroval do USA
- silný humanistický, antimilitaristický a antifašistický postoj
- znaky jeho románu –> autobiografický, antimilitar. , psychologický, realistický, naturalistický –> tragické príbehy z vojny stvárňoval v obnaženej podobe
- jeho hrdinovia –> podobný hrdinom stratenej generácie – stavia ich do opozície voći  násiliu
- romány s tematikou I. svetovej vojny: Na západe nič nové, jeho voľné pokračovanie Cesta späť, Traja kamaráti (autobiografický), Čierny obelisk
 
Na západe nič nového
· Aké je motto románu? Parafrázujte ho.
· Je v románe prítomná výrazná dejová línia? Stručne zrekapitulujte dej.
· Ako vojna zmenila hlavného hrdinu a jeho kamarátov? Čo im vojna „dala“ a čo im „vzala“? Dajte do súvislosti s tzv. stratenou generáciou, využite text ukážky.
· Akým spôsobom autor zobrazil vojnové hrôzy?  Popíšte uvedený obrázok.
· S akými typmi rozprávača sa v románe stretávame?
· Sformulujte hlavnú myšlienku románu? Vysvetlite symboliku jeho názvu – využite text ukážky.
Ako sa v románe prejavil vplyv expresionizmu?
- protivojnvý, expresionistický román

· Expresionizmus
- expressus – výrazný, názorný, ostrý (lat.)
- vznikol v Nemecku, vrchol dosiahol v období 1. svetovej vojny
- autori prežili vojnu a v dielach zobrazjú zážitky z nej, verne a pravdivo zachytávajú   život a ľudské charaktery, často podliehali fatalizmu; v dielach je často i nastolovaná otázka života a smrti, postava zažíva hrôzu, pociťuje silný cit a koná pudovo;
zameriavajú sa na vnútorné pochody postáv, človek je osamelý (individualizácia), vedie nerovný zápas o kladné životné hodnoty; pociťujú beznádej, bezmocnosť a neistotu
- štýl diel je jednoduchý, modalita viet je pestrá, často sú to len fragmenty, útržky, nedokončené vety
- Remarque, Mann, Woolfová

- *reaguje na udalosti 1. svetovej vojny, jeden z mála protivojnových románov, ktoré sa odohráva celé na bojisku, román má symbolický názov – na francúzsko-nemeckom fronte bola zákopová vojna, front sa nemenil, noviny uvádzali titulky: Na západe nič nového*...
- všeobecná charakteristika postáv – pocity stratenej generácie (18-19 roč.)

- fyzicky, psychicky zranený
- ideály vs. realita

- ,, Sme opustení ako deti a skúsení ako starí ľudia, sme suroví a povrchní, myslím, že sme stratení.“

- DEZILÚZIA – najskôr prichádzajú o svoje sny, potom o životy

-  rozprávač
- priamy – 1. os. sg. –> autentickosť
- záver – „on“ rozprávanie –> 3. os. sg. min. čas
- informácie o smrti hlavného hrdinu
- filozofia na fronte –> budem zabíjať, aby som nebol zabitý–>primárne potreby
-  základná hodnota –> kamarátstvo

-  charakteristika hlavnej postavy

-  Paul Baumer ( čít. Bojmer ) –> symbolizuje celú generáciu
- motto: „Táto kniha nechce byť ani obžalobou, ani vyznanie. Chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo o generácii, ktorú zničila vojna, i keď unikla jej granátom.“
- mladý gymnazista, maturant, dobrovolne sa prihlási na vojnu pod vplyvom učiteľa
-  dej sa začína retrospektívne – spomienky na minulosť, gympel, domov,...

DEJ :
- rozprávačom je Paul Bäumer, 19-ročný študent gymnázia rozpráva o sebe, svojich 7 spolužiakoch a ďalších vojakoch 
- román sa skladá z krátkych kapitol, ktoré ako mozaika vytvárajú obraz vojny
- sugestívnosť textu autor dosiahol lexikou (jazykom) a syntaktickými prostriedkami  → krátke vety, zvolacie a opytovacie vety
- Mladí gymnazisti odišli zo školských lavíc na front 1. sv. vojny pod vplyvom triedneho profesora Kantorka. Zažili tvrdý výcvik a potom boli nasadení na front. Keď zistili, že musia zabiť, keď chcú prežiť, spoznali vojnovú filozofiu a pravdu. V románe postupne kamaráti zomierajú jeden za druhým a posledný zomiera Paul Bäumer – zomiera absurdne v čase oddychu, keď si kreslí obrázok a vojenský rozhlas hlási správu: „Na západe nič nového“ –  október 1918. V románe je opísaná vojna chlap proti chlapovi, bojovalo tam množstvo vojakov. Je zobrazený pomalý postup vojska a po bitke aj pomalý ústup. V románe sú zaujímavé niektoré príbehy, napr. Paul Bäumer zabil francúzskeho vojaka vo chvíli, keď si uvedomil, že ak to neurobí on, tak zabije Francúz jeho. Má však výčitky svedomia a prezerá si jeho preukaz, predstavuje si, ako dlho ešte bude chodiť pošta jeho manželke. Má úmysel pomôcť jeho rodine. Ďalší príbeh je stretnutie nemeckých vojakov s francúzskymi dievčatami – idú k nim na návštevu, vezmú im jedlo a snívajú o tom, čo s dievčatami prežijú. Zisťujú, že sa v tejto situácii ešte správať nevedia. Paul Bäumer je vďačný životu aj za toto poznanie. V ďalšom príbehu spoznávame konanie postáv, ktoré silno pociťujú pud sebazáchovy, prejaví sa to pri návšteve nemocnice zriadenej v kostole – kamaráti idú pozrieť operovaného spolužiaka a zistia, že mu amputovali nohu. Jeden zo spolužiakov si chcel vypýtať jeho čižmy s odôvodnením, že mu budú zbytočné a on má veľmi bolestivé otlaky a potrebuje o 1 číslo väčšie, ale ostatní mu v tom zabránili.
- záver románu je konštatovanie: „Paul Bäumer zomrel, no smrť človeka je už taká všedná, že správa z bojiska je len na západe nič nové.“
- záver : Mladý muži hľadali ideály, ale stretli sa len so smrťou.
 
2.  Romanin Rolland – francúzska lit.
- prozaik a dramatik ( drámy, divadelné hry)
- z franc. vidieka, presťahoval sa do Paríža
- profesor hudby
- nositeľ Nobelovej ceny – peniaze venoval ľuďom po 1.sv.vojne
- vo svojom svedomí odmietal vojnu –> bojoval proti nej láskou, vierou, rozumom
 
Peter a Lucia
· Charakterizujte hlavné postavy tejto novely.
· Autor vykresľuje ľúbostný príbeh lásky, ktorá sa zrodila „pod krídlami smrti“. Vysvetlite toto obrazné pomenovanie.
· Ako autor v texte využil kontrast? Dajte do súvislosti s myšlienkovým plánom diela.
Porovnajte autorov štýl s Remarqueovým v románe Na západe nič nové.
 
- psychologická novela
- reaguje na rozpad spoloč. mravných ideálov
- inšpiráciou diela bolo bombardovanie Paríža na Veľký piatok na konci I. svetovej vojny, kde boli aj Rollandovi priatelia
- podľa Rollanda je príčinou vojny sebectvo- „vyprahnutosť srdca“
- vytvorený na kontraste láska – smrť - život → „Láska sa zrodila pod krídlami smrti.“
- láska vs. nezmyselná vojna a krvavé obete
- autor pri rozprávaní o láske využíva veľmi jemný a citlivý jazyk
- keď hovorí o vojne, využíva veľmi expresívne až vulgárne slová, napr. „prasnica požierajúca svoje mláďatá“, ľudia sú „hmýriace sa larvy“
- presné časové rozpätie 2 mesiacov → od stredy večera 30.1.1918 do 29.3.1918
- hlavé postavy sú mladí ľudia Peter Aubert a Lucia, príbeh sa odohráva v Paríži

- Peter
- 18. ročný chlapec, pochádza z meštiackej rodiny, vie, že o pol roka musí ísť na front ako jeho brat Filip a stať sa ďalšou obeťou zabíjania
- otec je úradník, ktorý nemá vlastný názor, matka je dobrá kresťanka
- vrstvu, z ktorej Peter pochádza- bohaté meštianstvo – autor považuje za tých, čo majú vyprahnuté srdce, táto vrstva musí zaniknúť

- Lucia
- jej matka sa zaľúbila do učiteľa z gazdovského rodu, rodina ho nechcela prijať za zaťa, matka sa proti vôli rodičov vydala a rodina s ňou prerušila akékoľvek styky
- jej otec ťažko ochorel, matka musela ťažko pracovať vo fabrike na muníciu
- po otcovej smrti si jej matka našla priateľa, Lucia jej nevie odpustiť, že chce žiť vlastným životom, zarába si obkresľovaním obrázkov, pretože pre nedostatok financií nemôže študovať, obrázky predáva v malých obchodoch, nikdy nedodržuje farby na predlohe
-  jej matka čaká dieťa a tak jej Lucia finančne vypomáha
- medzi Petrom a Luciou vznikne láska, trvá ale veľmi krátko, pretože zomierajú počas
bombardovania pod troskami kostola- zrúti sa na nich stĺp
 
3.  E. Hemingway – americká lit.
 
· Charakterizujte hlavné postavy a stručne priblížte dejový plán románu.
· Vysvetlite symboliku jeho názvu.
Autor vo svojich textoch využíva princíp ľadovca. Vysvetlite, čo to znamená.
 
- 1954 - Nobelova cena za literatúru (novela Starec a )
- vo vojne pôsobil ako dobrovoľník
- novinár –> publicistický štýl prenášal aj do svojich diel
- ako dobrovoľník  zúčastnil aj občianskej vojny v Španielsku , Taliansku
- naj. diala : Starec a more, Zbohom zbraniam, Komu zvonia do hrobu
 
- znaky Hemingwayovej tvorby
-  publicistický štýl
-  preferoval slovesá – dynamický dej
-  stručnosť, výstižnosť, nacionálnosť
-  protivojnový charakter románov
-  úvahy, opisy, symboly, dramatické dialógy
-  autobiografické témy a motývy
-  postavy z reálneho života, vykresľuje muźské charaktery (drsnosť, alkohol,...)
-  PRINCÍP ĽADOVCA –>1/8 na povrchu zvyšok ukrytý pod hladinou –> podstata textu je skrytá v zdanlivo povrchných dialógoch
 

DEJ + CHARAKTERISTIKA :

- Hemingway zobrazil vlastnú skúsenosť z talianskeho frontu v poslednom roku prvej svetovej vojny.
- Mladý Američan Frederik Henry prichádza ako dobrovoľník do Európy s ideálom spravodlivého boja.
- Po skúsenostiach z frontu a ťažkom zranení dozrieva k presvedčeniu o neľudskosti vojny.
- Autor opisuje jeho príhody na talianskom fronte i jeho citový vzťah k zdravotnej sestre Angličanke Catherine. Ich láska bola úprimná, no pre vojnové udalosti plná utrpenia a skončila sa nešťastne.
- Frederik je ranený, neskôr prenasledovaný a keď mu hrozí zatknutie a smrť utekajú spolu s Catherine cez pohraničné jazero do Švajčiarska.
o  Takto dal „zbohom zbraniam“, aby dokázal, že nechce mať s vojnou nič spoločné.
- No ani vo Švajčiarsku nenájdu šťastie. Dochádza tu k tragickému zvratu rozvíjajúcej sa lásky. Catherine mu porodí mŕtveho syna a krátko po pôrode zomiera aj ona.
- Hemingway ukázal ako vojna nič nešetrila a neľútostne siahala i na ľúbostné vzťahy mladých.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022