Slovenská medzivojnová poézia (Lukáč, Smrek, Novomeský, Dilong)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 001 slov
Počet zobrazení: 10 040
Tlačení: 300
Uložení: 304

Slovenská medzivojnová poézia

· Uveďte hlavné vývinové tendencie slovenskej medzivojnovej poézie.
· Zaraďte básnikov E. B. Lukáča, J. Smreka, L. Novomeského a R. Dilonga do literárneho kontextu a vysvetlite ich rozdielny postoj k svetu, k láske, k životu a jeho hodnotám.
· Na základe vlastného výberu priblížte niektoré básnické texty uvedených autorov.
 
- vzniká predovšetkým v medzivojnovom období, ktoré sa pre Slovákov vyznačovalo spolužitím s národom  Čechov v spoločnej Česko-Slovenskej republike.

Vyhlásená bola 28. 10. 1918 a priniesla so sebou mnohé  pozitíva:

- slovenčina je úradný jazyk koniec maďarizácie a útlaku
- vzdelávacie a kultúrne ustanovizne Matica Slovenská, Univerzita Komenského (1919), SND (1920)
- časopisy, spolky, kultúrny život Slovenské pohľady, presun centra z Martina do Bratislavy

- Prvá ČSR však musela riešiť i mnohé problémy:
- hospodárska kríza → nezamestnanosť a vysťahovalectvo
- centralizmus → Česko: priemysel, politika; Slovensko: hladové doliny
- národnostná otázka neexistencia československého národa → autonomistické snahy (HSĽS, SNS)
- nástup fašizmu radikalizácia HSĽS, Mníchovská dohoda, vyhlásenie autonómie (1938)

14. marca 1939 vzniká Slovenský štát – ČSR zaniká, Čechy a Morava sú pripojené k Tretej (Veľkonemeckej) ríši.
 
- viac smerov, veľa predstaviteľov, viac generácií
- staršia –  napr.  P.O. Hviezdoslav
- stredná – napr.  J. Jesenský
- mladá

- Emil Boleslav Lukáč   ® symbolizmus, neosymbolizmus
- Ján Smrek ® vitalizmus, avanturizmus
- Laco Novomeský ® ľavicová avantgarda
- Rudolf Dilong  ® katolícka moderna

1.  Emil Boleslav Lukáč

- lit. meno Boleslav ® tragický životný pocit
- po skončení 1.sv. vojny odchádza do Paríža

- Paríž v r. 1918 – rozkvet

· zoznámil sa so symbolizmom
· svetovou lit. modrenou

- pobytu vo Franc. venoval zbierku DUNAJ A SEJNA

Jeho poézia, označovaná tiež ako poézia neosymbolizmu, sa vyznačuje charakteristickými znakmi:
· dolorizmus (tal. doloroso = bolestne, smutne) poézia smútku, pesimizmu a bolesti
· meditatívnosť hĺbková poézia, pátra po jadre veci
· častý paradox ideál (harmónia) ↔realita (pesimizmus)
•  symbolizmus 19. st. Francúzsko, dôraz na zmyslové vnímanie
· výrazový prostriedok symbol(nepriame pomenovanie)
· hudobnosť, obraznosť veršov, asociácie, voľný verš
 
Thedium urbis (Hnus mesta) /Dunaj a Sejna/
 
· je básnická zbierka porovnávajúca dva svety ® básn. prostriedok ® kontrast
· domov, dedina, Hodruša (rodná dedina)®symbol Dunaj ® pozitívne znaky (istota, mier,láska)
· cudzina, mesto, Paríž (študijný pobyt)   ®symbol Seina  ® negatívne znaky (zlo, samota)
 
· Báseň Taedium urbis (Hnus z mesta) vo forme sonetu poukazuje na nástrahy, ktoré číhajú v mestách (hriech, nepriateľstvo, sprznenie) v kontraste s pokojom domoviny. Autor však trpí, pretože jeho domov „mlčí“.
· sonet – Francescio Petrarca – Sonety pre Lauru
•  4+  4+  3+3
•  téza + antitéza +   syntéza
o   téza ® odpor, negatívny vzťah k cudzine
o   antitéza ® pozitívny vzťah k dedine
o   syntéza ® všade dobre, doma najlepšie
 
Paradoxon /O láske neláskavej/
 
· báseň plná paradoxov
· názov zbierky ® oxymoron
· u Boleslava láska znamená ® zrútenie predstáv o milovanom človeku
® odmieta bezproblémovú lásku, požaduje od svojej milej chladnosť
® utrpenie – od lásky k nenávisti je blízko
® chlad, nesúlad, nenaplnenie ® súvis so životnými pocitmi autora
 

2.  Ján Smrek

- Ján Čietek
- vydával časopis Elán
- redaktor Slovenského denníka a Národných novín
 
Dnes milujem svoj deň /Odsúdený k večnej žízni/
 
· zbierka písaná symbolizmom a pesimizmom – výnimkou je báseň Dnes milujem...
· v básni ® vitalizmus ® z latin. vita – život
· téma ® láska (k životu, k žene, k jedlu,...) , žena, krása
· zmyslové vnímanie ® sensualizmus
· optimistický charakter básní
· prísľub nového dňa – očakávanie
· ráno – symbol začiatku
· 3. sloha > avanturizmus
· túžba po niečom zvláštnom, dobrodružstvo
· používanie cudzích, exotických slov
· 4. sloha > očakáva či zdolá životné prekážky
· Trója – znak symbolizmu
 
Cválajúce dni
· je polytematická básnická zbierka vyjadrujúca pocity mladej generácie (divokí jazdci – dychtiví, netrpezlivý, ochotní riskovať)
· využíva spontánnu lyrickú improvizáciu, ktorá viedla k nepravidelnosti formy a hravosti
· ženú sa vpred za každú cenu, ísť si za svojím cieľom, byť sám sebou
  

3.  Ladislav Novomeský

· ľavicová avantgarda
 proletárska poézia, sociálna tematika, vydávali časopis DAV
· najviac ovplyvnený :
•  ľavicovou politikou ® obsah diel
•  modernou avantgardou ® forma diel
 
o   poznámka: v 19.stor. – ťažká soc. a ekonom. situácia
•  vznikajú prvé ľavicové strany   ® ubrať bohatým a dať chudobným
•  reakcia ® vznik pravicových strán /konzervatívnych/ ® žiadne zmeny
•  vznik liberálnych strán ® ani meniť a ani konzervovať
®najviac práv človeku
· hlavný znak jeho tvorby ® písal v pásme
•  pásmo   ® žáner modernej poézie
® väčší rozsah a polytematickosť
® verný obraz myšlienkové pochodu človeka
® zaviedol ho G. Apolinaire > výsledok
· prelínanie štylistických rovín, tém
· spájanie časovo a priestorovo nesúvisiacich motívov a reálií
· prelínanie lyrických a epických prvkov
® nie je interpunkcia, voľný verš
® voľné radenie asociácií
 
Báseň /Nedeľa/
· porovnáva silných a slabých sveta, autobiografický rozmer (vie, že sám nezmení svet)
· platí všetko o pásme
· pozitívna – pozitívny vzťah k životu
· český prúd – poetizmus
o  literárny smer, ktorý vznikol v Česko-Slovensku
o  bez politiky, optimistický pohľad na svet
o  hlavnými témami sa stali pocity štastia a radosti, emotívna stránka bola pre poetizmus veľmi dôležitá.
· poézia má byť chvíľou sviatočnou v živote človeka
· chcel zmeniť svet ® nepodarilo sa mu to
•  aj napriek tomu miloval život ® vitalizmus
 
Nedeľa /Nedeľa/
· polytematická báseň (pásmo), zobrazuje nedeľu ako civilný sviatok
· sviatočná poézia, neopakovateľná, výnimočná
· poézia má byť chvíľou sviatočnou v živote človeka
 

4.  Rudolf Dilong

 
· stal sa františkánskym mníchom
· katolícka modrena
o  nie generačná
o  nie hnutie
o  básnici ® katolíci (lyrika)
o  charakter básní > reflexívna (úvahy o Bohu), náboženská
o  nové  prostriedky – symbolizmus, poetizmus, surrealizmus
obsah  forma
 
· Dilong – vedúca osobnosť
· hlavné znaky tvorby
o   zdôrazňovanie viery v Boha
o   vplyv symbolizmu
o   ťažký životný pocit
o   symboly z Biblie
o   motívy ® dominuje viera
o   viera v TRANSCENDENTÁNNOSŤ
 
Za múrom kláštora /Honolulu, pieseň labute/
 
o   2.sloha > pochybnosť v posmrtný život
o   izba podobná väzeniu > ASTETICKÝ spôsob života
o   potláčanie telesného života
 
RÝM - je zvuková zhoda slabík na konci verša. 
Rým môže byť: 
striedavý - abab
združený - aabb
postupný - abcd
prerývaný - abcb
obkročmý - abba
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Slovenská medzivojnová poézia (Lukáč, Smrek, Novomeský, Dilong)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016