Lyrizovaná próza (naturizmus) - Chrobák, Figuli, Ondrejov, Švantner

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 720 slov
Počet zobrazení: 4 596
Tlačení: 256
Uložení: 282

Lyrizovaná próza (naturizmus)

- Zaraďte prózu naturizmu do kontextu slovenskej literatúry, charakterizujte jej znaky, vymenujte hlavných predstaviteľov.

· naturizmus
•  vplyv romantizmu, realizmu, avantgardy
•  návrat človeka k prírode
•  rozvíjal sa od 20. rokov až do konca 2. svetovej vojny
•  autori sa snažili obnoviť citovosť v próze
•  objavila sa zatrpknutosť a nechuť k civilizačným javom moderného sveta a sklamanie z mnohých faktov povojnového života
•  autori –> mravné istoty v dedine, orientovali sa na vnútorný život človeka
•  nechuť k mestskému životu a k civilizácii, riešili príklonom k prírode
•  do slovenskej literatúry vniesli nový obraz dediny a dedinského človeka
•  v popredí sú rozprávkové príbehy a mýtické postavy
•  hrdinovia sa pohybujú vo fantazijnej rovine, príroda sa stáva dejotvorným činiteľom, sú tu prostriedky básnickej tvorby – rozprávanie má expresívny a metaforický ráz, využíva sa tu personifikácia
•  dej je skromný, ide tu o rozprávanie v 1. osobe
•  vnútorný monológ, príroda tu hrá dôležitú úlohu, je zobrazovaná a chápaná ako ľudská bytosť –> hrdinovia sú s ňou úzko spätý
•  autori sa odkláňajú od realizmu, postavy sú čiernobiele, t.j. sú nositeľmi kladných alebo záporných vlastností –>resne je rozlíšené dobro a zlo
•  hlavný hrdinovia sú silné osobnosti, často ich okolie nechápe, pripisuje im nadprirodzené vlastnosti., sú opradený tajomstvom, dej sa odohráva na hranici sna a skutočnosti, čo niekedy pripomína ľudovú rozprávku
•  najčastejším literárnym útvarom je novela 

· predstavitelia naturizmu :
•  Dobroslav Chrobák ® Drak sa vracia
· postava – drak – muž
· žáner – rozprávka
· mýtus ® priateľstvo
•  Margita Figuli ® Tri gaštanové kone
· postava – žena – Magdalena
· žáner – novela (legenda)
· mýtus ® láska ako krížová cesta
•  Ľudo Ondrejov  ® Zbojnícka mladosť
· postava – dieťa – Jerguš Lapin
· žáner – povesť
· mýtus ® zbojníctvo (vzbura, sloboda, spätosť s prírodou)
•  František Švantner ® Nevesta hôľ
· postava – vlkolak
· žáner – román (v pozadí grécke mýty)
· mýtus ® zločin/trest (vina?)
 

1.  Dobroslav Chrobák

· pracoval v rozhlase, neskôr profesor
· hrdina bol dedinský človek ® vyzdvihuje pracovitosť, úprimnosť, čestnosť, ochotu pomôcť
· postavy vykresľuje postupne ® od tajomnosti k reálnosti
· príroda vytvára atmosféru a predpovedá činy postáv
 
· témy : láska muža a ženy, vzťah muža a prírody, morálne problémy
· diela : Kamarát Jašek, Drak sa vracia
 
Drak sa vracia
 
· vrchol tvorby D. Chrobáka
· žáner ® novela/poviedka/ , rozprávka starej mamy – Eva rozpráva vnukom rozprávku
•  vševidiaci, 3. os. sg.
· zobrazuje konflikt medzi jedincom a spoločnosťou
· hlavný problém ® hľadanie stratenej cti a dôvery
· hovorové výrazy, expresívne v. , metafory a prirovnania
· Drak je charakterizovaný vonk. znakmi, Šimon vnútorným monológom
· skladá sa z 12 kapitol a epilógu
· postavy : Drak, Eva a Šimon Jariabek
· hlavná postava ® DRAK ( Martin Lepiš )
•  sirota vychovávaná starým Lepišom
•  nepochádza z dediny (nepatrí k nej)
· vyrastá na okraji dediny vo vyžihárni
•  nemá meno ® protiklad dedina vs. DRAK (čierne oblečenie)
•  všetko zlo dediny je pripisované Drakovi (synonimum zla, prezývka)
· najmú sucho (hlad®smrť)
· Drak je nútený odísť, ale nečakane sa vracia ® začiatok diela (výkrik:,,Horí!“)
o symbolika®s návratom Draka sa vracia zlo
•  návrat sa dotýka najmä
· Evy®bývalá Drakova milá + dieťa ®má zmiešané pocity
· Šimona  ®Evin muž, sedliak, kt. nenávidí Draka – chce Draka zabiť
®zisťuje, že D. sa vrátil “INÝ“ (scéna s lastovičkami)
· 2 konflikty ®
1.  Drak vs. spoločnosť
2.  Eva a 2ja muži
· požiar, ktorý ohrozuje dedinský dobytok
· Drak sa vydáva hľadať česť (podtitul diela), tým, že zachráni dobytok a teda prinesie život a nie smrť
· ide s ním aj Šimon, aby si vyriešil spor o Evu
· na začiatku cesty sa im zjavuje “kríž“ ® krížová cesta = utrpenie
 
· záver ® záchrana stáda =>
a)  Šimon získava lásku svojej ženy
b)  Drak získava česť =>dedina ho víta, ako záchrancu, nazýva ho menom – Martin Lepiš ® prichádza so ženou, dokazuje, že patrí do dediny
· charakter diela   ® miesto ani čas nie je určený
® prevažuje monológ, psychologizácia => nad dejom
 
· DEJ :
•  Kniha začína návratom Draka. Keď bol malý našiel ho hrnčiar Lepiš Madlušovie , ten si ho nechal aby sa o neho staral (bol slepý). Po tom ako prišiel chlapec považovali ho za „nešťastie dediny“. „ Ohne povodne hlad a smútok sprevádzali jeho kroky. “. Priučil sa hrnčiarskemu remeslu. Eva sa zaľúbila do Draka. Chodila za nim, on ju mal rád ale skôr to na mňa pôsobilo ako keby bral čo sa mu ponúka. Bola po ruke bola pekná.. Starého hrnčiara našli mŕtveho v jame na hlinu. Draka obviňoval z jeho smrti. O niekoľko dni neskôr našli aj jeho v jame na hlinu. Bol zranený a Eva sa o neho starala. Potom ako sa uzdravil odišiel bez rozlúčenia Eva mala s nim dieťa starala sa oň jej stará mama. Z jeho odchodu bola zronená a Šimon Jariabek bol opitý. Stretli sa v komôrke (spali spolu) neskôr sa vzali. Nemali veľmi šťastné manželstvo nebrali sa z lásky, ona stále milovala Draka. Teraz keď sa Drak vrátil všetci brali ako samozrejmosť že mu Šimon podpáli dom. S Drakom prišlo aj ďalšie obdobie sucha. Dobytok sa nemal na čom pást. Preto ho bolo treba doniesť do dediny. Lenže nevedeli ako lebo cesta bola príliš zložitá. Drak im povedal že pozná cestu mali ísť okolo Poľských hraníc. Nepáčilo sa im to no nakoniec súhlasili. Nechceli ho nechať samého rozhodli sa že Šimon pôjde s nim. Vydali sa na cestu. S dobytkom (voly) sa dostali do Tichej. Šimon celý čas vyrezával kúdeľ pre Evu(kúdeľ dávali mládenci svojim nastávajúcim ako prejav svojej lásky). Po týždni sa mohli vydať ďalej. Šimon dobehol Draka a videl ho ako si s Poliakmi podáva ruku. Myslel si že im predal voly. Napadol ich ale oni ho premohli. Prebral sa na salaši. Myslel si že je uväznený. Utiekol odtiaľ. Vrátil sa do dediny a podpálil Drakovu chalupu. Neskôr prišiel Drak do dediny aj s dobytkom a na koni si niesol mladú ženu - Zošku. To, že mu Šimon podpálil dom bral ako samozrejmosť ako niečo čo sa dalo čakať. Ani sa za to na neho nehneval. Črieda prešla okolo Šimonovho domu. Eva pochopila, že mala rada Šimona, čo by bel Drakovho príchodu nevedala a pochopila, že Drak ju už neľúbi.

2.  Margita Figuli

· popredná autorka naturizmu
· prispela k jeho rozvoju mýtickými prvkami, osobitý poetický nádych a citovosť
· poézia aj próza, dominujú u nej sociálne motívy a kresťanská morálka
· postavy rozdelené na dobré a zlé
· rozprávačom je postava, dej rámcujú obrazy prírody
· novely, romány : Babylon, Mladosť, Tri gaštanové kone
 
Tri gaštanové kone
· románová novela
· slabá dejová línia
· hl. myšlienka ® príbeh o láske 2 mužov – Petra a Jána Zápotočného k žene Magdaléne
· rozprávač ® “ja“ rozprávanie – Peter
· symboly ® Tri gaštanové kone > čistota, dobro, sila
® 3 > rozprávkovosť
· námet – dedina Orava
· začiatok ® prosba o MRAVNOSŤ <= ústredný motív
· konflikt ® dobro ó zlo  ® víťazí dobro, lebo je to rozprávka
® Peter ó Jano
· charakteristika hlavných postáv:
•  Magdaléna ® jednoduchá dedinská žena, riadila sa vtedajším spoločenským životom
® kladná, pasívna postava
® ľúbi Petra
® Jano ju znásilní a týra ® nútená vziať si ho, nebráni sa osudu
® symbol MRAVNOSTI
•  Peter  ® chudobný
® kupec koní a dreva
® čestný, úprimný, dobrák
® kladný, mravný
•  Jano  ® bohatý
® pašerák koní
® krutý, násilnícky, zlý
® záporná postava, nemravný
 
· Peter ® DOBRO spoloč. znaky:
  aktívne postavy, láska k Magde
· Jano  ® ZLO
· DEJ:
•  Peter sa vybral za Magdou na pytačky, ale chce ju aj Jano. Magda ale miluje Petra. Na “Jána“ si Magda s Petrom všetko povedali a Peter dostane úlohu získať tri gaštanové kone, za čo dostane Magdu za ženu. Ešte v tú noc Jano znásilní Magdu. Po 2 rokoch sa Peter vracia a zisťuje, čo sa stalo ® Magda sa vydala za Jana a je s ním, týraná a čaká dieťa. Peter splnil úlohu ® 3GK.
Záver : Zle je potrestané, Jana zabil kôň, keď ho týral. Peter si berie Magdu a odchádzajú preč z Oravy.
o   láska je ako krížová cesta ® muž a žena musia prekont mnoho prekážok
o   hoci Peter a Magdaléna mali ťažký život, nezapreli v sebe človeka, preto boli na konci odmenený
 
· Poviedka je krátka epická forma. Dej poviedky je jednoduchý a vystupuje v ňom málo postáv, ktoré sa charakterovo nevyvíjajú. Poviedka so žartovnou tematikou je humoreska.
 
· Novela je stredne veľká epická forma ( medzi románom a poviedkou ), ktorá má jednoduchší dej ( jednu udalosť ), menej postáv,  ktoré sú už charakterovo sformované.
 

3.  Ľudo Ondrejov

· cestopisy, vyvrcholenie Trilógia ( tzv. vrchárska) ® znak naturalizmu
•  1. časť ® Zbojnícka mladosť
•  2. časť ® Jerguš Lapin
•  3. časť ® Na zemi sú tvoje hviezdy (smrť hl. postavy)
 
Zbojnícka mladosť
· hl. hrdina dieťa – Jerguš – nevinnosť, spätosť s prírodou ® naturmorfizácia
· námet ® syn zbojníka, žije na samote – Zbojnícky tanec
· nemá ucelenú dej. líniu – len rad situácií a príhod so zvieratami
· v popredí hl. postava a jej detstvo
· Jerguš ® ťažká sociálna situácia
· polosirota, bez kamarátov ® východisko príroda

4.  František Švantner

· najvýznamnejší naturista
· vplyv romantizmu ® význam situácia ŽIVOT vs. SMRŤ
· vplyv psychológie ® psychologizácia, dej je na 2. mieste
· krátke prózy, IRACIONALIZMUS ® noc, vysoké polohy, prelínanie sna s realitou, spôtosť človeka s prírodou
 
Nevesta hôľ
· lyricko-epický román
· metafory, potláčanie deja, slabá dejová línia
· DEJ :
•  Príbeh hájnika Libora, ktorý sa vracia do svojho rodiska- Prietržiny. Tam sa spoznáva so Zunou, do ktorej sa zamiluje. Láska je nenaplnená. Libor túži po duševnej láske a Zuna po fyzickej. O Zunu sa uchádza aj vlkolak a Tavo. Libor odchádza z dediny, bez nevesty ® jeho odmenou je život. V závere Zuna splynie s prírodou.
· postavy:
•  Libor ® reálna postava študenta, detsky sa zamiluje do Zuny
® Libor vyrastal v lese, ale jeho pobyt v meste utlmil jeho vzťah k prírode
® prírode ľudia pripisujú démonické vlastnosti; ľudia, kt žijú v súlade s prírodou sú považovaní za zlých- o Zune sa napr. vravelo, že je pobehlica ® Libor si ju aj idealizoval- čistá ako ľalia
•  Zuna  ® reálno-fiktívna postava, dcéra mlynára
•  Tavo ® polofiktívna postava, poloreálna postava – uhliar, vyzerá však ako diabol a aj sa tak prejavuje
•  Vlkolak ® fiktívna postava, muž, ktorý sa počas splnu mení na zviera
® z gréckej mytológie – premena vojaka na vlka ® lykeon
  ® v dedine – ako vojak – Ten z Kotliska (hlboká tmavá dolina)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Lyrizovaná próza (naturizmus) - Chrobák, Figuli, Ondrejov, Švantner

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020