Svetová próza po roku 1945

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 040 slov
Počet zobrazení: 4 140
Tlačení: 196
Uložení: 195

Svetová próza po roku 1945

· Priblížte dôležité tendencie v svetovej próze po r. 1945 – rôzne smery, zoskupenia, platformy.
 
· svet sa rozdelil na východný a západný blok , vo V bloku bol jediný oficiálny smer socialistický realizmus, no na západe začali umelci vo svojich dielach nadväzovať na predvojnové smery a začali s experimentovaním
 
· Smery, zoskupenia a platformy:
o EXISTENCIALIZMUS
o NEOREALIZMUS: rozvíja sa v 40. a 50. rokoch v talianskej filmovej tvorbe a umení, je to návrat k realistickej tradícii v umení
 
o EXPERIMENTÁLNA LITERATÚRA:
•  ABSURDNÁ DRÁMA:
· nihilizmus/popieranie zmyslu všetkého/, človek má často pocity úzkosti, svet okolo je cudzí, hl. postava je neschopná komunikácie, dej chýba
•  EPICKÉ DIVADLO:
· uprednostňuje príbeh ako alegóriu/skrytý zmysel/, zavrhuje tradičné scénické postupy, používa netradičné inscenačné techniky/prestavanie scény počas predstavenia, používanie piesní, titulkov/, dej je prerušovaný rozprávačom alebo postavami, ktoré komentujú dej
•  NOVÝ ROMÁN:
· tzv. objektívny, príbeh je oslabený, postavy sa nazývajú on, ona, dominuje opis, absentujú príčinné a časové súvislosti, predstavitelia tohto románu netvoria skupinu, spája ich len odmietnutie tradičného románu,
 
o REVOLTA V LITERATÚRE 50. ROKOV:
•  BEATNICI /beat generation/:
· hnutie v USA, centrum v San Franciscu, spoločenská kríza podmienila vznik beatnikov, z angl. beat=zbitá/blažená generácia, zavrhnutie americ.spôsobu života, ktorý je založený na konzumnom spôsobe života a pokrytectve, snaha šokovať/použ.vulgarizmov, sex.scén/, hlavná téma je odmietanie konvencií, hl.znak spontánnosť a improvizácia
•  ROZHNEVANÍ MLADÍ MUŽI/angry young men/:
· anglický spisovatelia sa búrili proti konzervatívnej angl. spoločnosti, konvenciám a karierizmu, témy: sociálne rozpory a dezilúzia zo spoloč. Vývoja po 2.sv.vojne, hlavné postavy sú mladí nespokojní muži z niž. spoločen. vrstiev, ktorý túžia po postupe do vyššej spoločnosti, postup: autoštylizácia /štylizovanie podľa seba/, použ. hovorového jazyka
 
o POSTMODERNIZMUS:
•  reakcia na moderné postupy a krízu racionalizmu
o MAGICKÝ REALIZMUS:
•  návrat k legendám a mýtom
o LITERATÚRA S PRVKAMI FANTASTIKY:
•  sci-fi, fantasy a desivé vízie totalitnej spoločnosti
o SOCIALISTICKÝ REALIZMUS:
•  táto literatúra má slúžiť ideológii a ľudu, zobrazovať kladné stránky socializmu

 
· Charakterizujte bližšie existencializmus, uveďte najvýznamnejšie diela.
 
·  EXISTENCIALIZMUS:
-  vzniká ako myšlienkový /filozofický smer v 20-tych r. 20.st. v Nemecku, keď je ľudstvo po skončení 1.svetovej vojny v zložitej spoločenskej situácii
· Rozdeľuje sa na:
o  nemecký
•  predstaviteľ: HEIDEGGER
•  bol písaný pomerne zložitým jazykom a k umelcom neprenikol
o  francúzsky
o predstavitelia: ALBERT CAMUS a JEAN-PAUL SARTRE
o bol spopularizovaný prostredníctvom literatúry
 
· ovplyvnil mnoho umeleckých prúdov  po 2. sv. vojne, keď umelci a intelektuáli znovu pociťovali krízu morálky napr. nový román/experimentovani/, beatnikov /búrenie a odmietanie konvencií/ , absurdné divadlo/nezmyselnosť života/
 
· autori nadväzovali na filozofiu KIERKEGAARDA, NIETZSCHEHO a využívali aj psychoanalýzu SIGMUNDA FREUDA
o 1.vplyv KIERKEGAARDA:
•  základné ľudské pocity –úzkosť, osamelosť a tragickosť
o 2.vplyv NIETZSCHEHO:
•  existencia človeka je desivá, plná hnusu, bez perspektívy a odtrhnutá od existencie oných ľudí, takýto postoj je označený za nihilizmus /popieranie zmyslu všetkého/
o 3.vplyv FREUDA:
•  záujem o podvedomie respektíve nevedomie človeka, to sú činnosti, ktoré robíme automaticky, často pod vplyvom našej sexuality
 
· sústreďuje sa na človeka ako jednotlivca a jeho slobodnú voľbu, človek stojí sám proti svetu, spoločnosti, volí si to, akým spôsobom prežije svoj život – zmyslom jeho existencie sa stáva jeho sloboda, človek je tým, čo sám zo seba vytvoril, preto je za svoje voľby zodpovedný, ak si to uvedomuje, pociťuje strach, úzkosť a dostáva sa do absurdnej situácie
· u niektorých postáv je sloboda etickým princípom, ktorý človek volí vedome, iní chápu slobodu loveka absolútne, to znamená, že človek urobí čokoľvek, čo znesie jeho svedomie
 
· Najvýznamnejšie diela:
· Jean Paul Sartre:
o MÚR – zbierka poviedok /Múr, Izba, Hérostratos, Intimita, Šéfovo detstvo/, toto dielo sa sústreďuje na základný moment existencializmu: OSAMOTENOSŤ človeka medzi ľuďmi, vo všetkých poviedkach stojí medzi ľuďmi MÚR /napr.v Múre je to väzenie do ktorého sa dostáva skupina mužov , ktorí sa zúčastnili vojny a vypočúvajú ich, no nakoniec vysvitne, že išlo o súd v ktorom ich odsúdili na trest smrti, v Izbe múry izby v ktorej je zavretý manželský pár/ - autor vytvára hraničnú situáciu, kde je ohrozený ľudský život a týmto odhaľuje skutočné ľudské správanie, pretože všetko zrazu stráca zmysel a ostáva iba človek a smrť
 
· Text zachytáva hrdinu v určitej situácii – ako ju nazývame? Odôvodnite.
· táto situácia sa nazýva hraničná situácia: väzni sú odsúdený na smrť, všetko už stratilo zmysel, lebo vedia, že zomrú a tak sa ukážu takí akí naozaj sú
· Vysvetlite symboliku pomenovania poviedky .
· Múr má v tejto poviedke dva významy
· 1. Sú zavretí vo vazäní, medzi 4 múrmi
· 2. Čaká ich smrť a vedia, že príde, či sú vinní alebo nie
·  Je  záver poviedky absurdný? Zdôvodnite svoju odpoveď.
· áno, je absurdný, pretože Pablo dostáva ponuku, aby zradil Grisa a naoko ju príjme a prezradí im, kde sa skrýva, no je to iba jeho výmysel, chce si pred smrťou z vojakov vystreliť, no v zývere sa dozvedá, že Grisa dostali, pretože sa naozaj skrýval na cintoríne, tak ako povedal Pablo vojakom
 
· Albert Camus:
o MOR – román, odohráva sa v alžírskom mestečku, objavujú sa potkany s nákazou a ľudia začínajú chorľavieť, pod vplyvom choroby sa mení aj ich psychika, Dr.Rieux sa snaží nájsť protilátku, mesto žiada o pomoc Paríž, no lieky nezaberajú, úmrtnosť sa zvyšuje, nakazení sa ocitajú v karanténe, cítia sa osamelo a chcú sa stretnúť z rodinou, no nedochádza im, že tak by ich vystavili riziku, no nakoniec sa nájde protilátka a mesto sa otvára, ľudia sú šťastní, no iba Dr, Rieux si uvedomuje, že mor sa môže znova kedykoľvek vrátiť
 
· Je vzťah hrdinu ku konkrétnej situácii v tejto ukážke rovnaký ako v ukážke 1?
· áno aj nie, áno, pretože obyvatelia mesta vedia, že mor je smrteľná choroba a tak strácajú zmysel života, väzenie je u nich fyzické a takisto aj psychické a nie pretože vedia, že majú ešte malú nádej, pretože  doktori sa snažia nájsť protilátku a taktiež nevedia, že ak smrť príde, tak kedy príde, no v románe Múr vedeli presne, kedy ich čaká smrť
· Vysvetli symboliku názvu Mor. Čo je podľa autora skutočný mor
· autor ukazuje na obraze choroby akési zlo/sú izolovaní, opustení a nikto im nedokáže pomôcť/, toto zlo tu môže predstavovať fašizmus, čo je zhubná ideológia ako mor
· Možno podľa autora zlo poraziť?
· podľa autora sa zlo dá poraziť iba dočasne, pretože zlo je všadeprítomné a večné, no dá sa s ním bojovať
· Koho alebo čo predstavuje symbolicky Dr. Rieux?
· predstavuje NÁDEJ, že zlo raz môže byť porazené, ale aj VÝSTRAHU, že aj keď bude zlo porazené, tak môže znova hocikedy prísť naspäť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017