Zóny pre každého študenta

Umelecké jazykové prostriedky

Umelecké jazykové prostriedky 

-  majú estetickú funkciu. Rozlišujeme na figúry a trópy.

Trópy 

– nepriamo označujú javy a predmety na základe podobnosti. Patria k nim:

- Metafora – prenesenie významu na základe podobnosti /horela roľa, slnko sadá/

Personifikácia – zosobnenie  /cesto rastie, slnko sa smeje/

Prirovnanie - /rapoce ako straka/

- Metonymia – prenesenie významu na základe vnútornej podobnosti /dedina mlčí, kúpiť si Nightwish/

Synekdocha – zámena pomenovania časti za pomenovanie celku /neprišla ani noha/

Hyperbola – zveličenie /nevidel som ťa 100 rokov/

Eufemizmus – zjemnenie /pominul sa – zomrel/

Irónia – spôsob vyjadrovania , lit. Skutočný  význam je opačný ako ten, čo z danej formulácie vyplýva

Symbol – konkrétna poredstava, ktorá slúži k označeniu abstraktného pojmu /srdce – láska, kríž - kresťanstvo/

Básnický prívlastok – /červené líčka, zlatisté lúče/

Figúry

– sú založené na opakovaní , hromadení slov/hlások 

Anafora – opakovanie slov na začiatku veršov

Epifora – opakovanie slov na konci vešov

Epanastrofa – na konci jedného a začiatku druhého vrša

Epizeuxa – opakovanie slov za sebou

Onomatopoja – zvukomalebnosť – zoskupovanie hlások ma napodobniť zvuk alebo vyvolať citový dojem

Oxymoron – spojenie slov s protichodným významom /láska neláskava/

Aliterácia – opakovanie hlások na začiatku nasledujúcich slov

Inverzia – vzniká zmenou slovosledu vo vete pod vplyvom požiadaviek básne

Apostrofa – rečnícke oslovenie – oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu /ty Štedrý večer, ty tajomný sviatok/

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/1281-umelecke-jazykove-prostriedky/