Zóny pre každého študenta

Literárne druhy a žánre rozdelenie

LITERÁRNE DRUHY A ŽÁNRE

Pojmy - literárne druhy: epika; spoločenská lyrika; ľúbostná lyrika; reflexívna lyrika; duchovná (náboženská) lyrika; čistá lyrika; prírodná lyrika, dráma.

Pojmy - literárne žánre: novela; román; sonet; komédia (veselohra); epos; sociálny román; psychologický román; tragédia; automatický text; absurdná dráma; detektívny román, populárna pieseň; balada; báj; podobenstvo (alegória), poviedka, činohra. 

GENOLÓGIA: (lat. genus – rod, fr. genre = rod, druh => genológia)náuka o literárnych druhoch a žánroch  (literárnoteoretická disciplína)

LITERÁRNY DRUH (z hľadiska obsahu):

LYRIKAEPIKADRÁMA
subjektívnosťobjektívnosťobjektívnosť
poézia - verš (próza  - veta)próza  - veta (poézia – verš)próza aj poézia
nesujetovosťsujetovosťsujetovosť
emocionálnosť – lyrický subjektnaratívnosť (dej sa rozpráva)  –  rozprávač, postavydejovosť  (dej sa hrá) – postavy hrajú, konajú
statický motívdynamický motívdynamický motív
atemporálnosťtemporálnosť (minulý čas)temporálnosť (prítomný čas)
monologickosťmonologickosťdialogickosť
opis, reflexiarozprávaniedianie, akčnosť

LITERÁRNE DRUHY (z hľadiska formy) - HORIZONTÁLNE ČLENENIE TEXTU:

  • poézia: verš, strofa, spev; + nadpis;
  • próza: veta, odsek, text, kapitola, diel; + nadpis; pásmo rozprávača, pásmo postáv;
  • dráma: replika, dialóg (vnútorný monológ), výstup, dejstvo + nadpis.

ŽÁNER: súhrnný názov označujúci skupiny literárnych diel so spoločnými znakmi (tematickými, kompozičnými, jazykovými a formálnymi).

Žáner je historicky stabilný model (ale vyvíja sa):

  • dodržiavanie žánrových pravidiel: klasicizmus, realizmus,
  • nedodržiavanie žánrových pravidiel: romantizmus => žánrový synkretizmus  stieranie a splývanie hraníc literárnych druhov a žánrov (napr. lyrickoepická báseň...).

ŽÁNROVÁ FORMA (varianta): každý žáner má viacero konkrétnych historických podôb.

  • epos: hrdinský, idylický, duchovný, moderný (reflexívny),
  • román: pastiersky, idylický, pikareskný, dobrodružný, kriminálny, hororový román,
  • rozprávka: dobrodružná, fantastická, historická, humoristická, realistická, zvieracia.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/13906-literarne-druhy-a-zanre-rozdelenie/