Hugolín Gavlovič

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 413 slov
Počet zobrazení: 7 127
Tlačení: 281
Uložení: 269

Hugolín Gavlovič 

Baroková literatúra – slovenskú barokovú literatúru charakterizoval zvýšený záujem o slovenské dejiny a úcta k slovenskému jazyku a jeho zintentívnené používanie už ako literárneho jazyka. Prevláda väčšia pestrosť žánrov z ktorých viaceré boli určené pre široké publikum. Barok sa rozčleňoval na náboženský a svetský. Náboženská baroková poézia sa obracala k záhrobnému životu, hlásila sa k mysticizmu, zdôrazňovala pominuteľnosť, márnosť svetských vecí a preferovala vieroučené otázky. Autori zo žánrov písali duchovnú poéziu, modlitby a kázne.

Hugolín Gavlovič 

 • narodil sa na pohraničí Uhorska a Poľska,
 • po stredoškolských štúdiách vstúpil do františkánskej rehole
 • pôsobil ako kazateľ, neskôr vychovávateľ a kaplán
 • keď ochorel na pľúca chodieval sa v lete liečiť zdravým vzduchom na salaše do hôr a v zimnom období sa venoval literárnej činnosti
 • bol vzdelaný autor, poznal Bibliu, antických spisovateľov, stredovekú a barokovú literatúru, a preto mal vyvinutý zmysel pre adresáta, jeho bežný život, úroveň myslenia a vkusu
 • vo svojom diele zosumarizoval životné zásady podľa antických a humanistických didaktických príučiek, obohatil ich o humor a iróniu
 • v básňach venoval veľa miesta tomu, čo by sme mohli označiť za základnú výchovu človeka k slušnosti

Valaská škola mravov stodola rozsiahla veršovaná skladba

 • „valaská škola“ je životná múdrosť a skúsenosť spísaná medzi pastiermi
 • „mravov stodola“ sú mravné ponaučenia a praktické rady o životných otázkach na základe náboženských, svetských a morálnych zásad, ktoré majú viesť čitateľa k zbožnému a cnostnému životu
 • objasňoval vzťah jednotlivca k Bohu, blížnym a k spoločnosti
 • za pravé šťastie považuje Božiu milosť, odsudzuje poverčivosť, vieru v sny a upozorňuje na nevyhnutnosť smrti, preto nabáda ľudí k bázni pred Bohom, v ktorých sa pokúsil opísať základné medziľudské vzťahy – sú rozmanité: rodina, priateľstvo, práca, mier, vzdelanie, vlasť, vrchnosť, vojna, chudoba, bohatstvo, zlodejstvo a pod.
 • v ponaučeniach uvažuje aj o opilstve a jeho vplyve na rodinu
 • VŠMS obsahuje vyše 1 200 mravných ponaučení, je napísaná slovakizovanou češtinou
 • Gavlovič kritizuje opilstvo, pánov a boháčov, vyzdvihuje význam vzdelania a vyslovuje odpor k vojne
 •  Kde gazdina korhelkyna, tam je prázdna kuchyna“ – biedu alkoholizmu podal žartovne v anekdote (krátke rozprávanie) o gazdinej, ktorá v opitosti rozbila všetky hrnce a kúpené na jarmoku.
 • „ Veľmi je hlúpy, kdo vlast svú tupí“ – Gavlovič vyzdvihuje vlastenecké city a najkrajšími slovami sa vyjadruje o láske k vlasti, pod ktorou myslí krajinu, kde sa človek narodil a bol vychovávaný, na vlasť nesmie zabúdať, veľké bláznovstvo je tupiť svoju vlasť a vnucovať jej cudzie mravy, vyzdvihuje sa láska a úcta k vlasti a domácim tradíciám a zatracuje sa znevažovanie vlasti a pohŕdanie tradíciami, človekovi je sladká, milá vlasť, v ktorej sa narodil, iba hlupák a blázon haní svoju vlasť a vychvaľuje cudzinu, lebo tým tupí saj seba a svoju česť, no ešte väčšmi sa potupuje, keď so svojej vlasti prinesie cudzie zvyky a mravy

Sylabický veršový systém:

 • je veršový systém založený na rovnakom počte slabík vo verši
 • charakterizuje ho: opakovanie veršov s rovnakým počtom slabík, výrazná prestávka v strede verša, ktorá ho intonačne rozdeľuje na dve časti, zhoda veršového a rytmického členenia – medzi jednotlivými veršami nie sú presahy, častý výskyt združeného rýmu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019