Literatúra a umenie

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 440 slov
Počet zobrazení: 4 305
Tlačení: 245
Uložení: 204

Literatúra a umenie

umenie:

 • osobitná forma (súčasť) spoločenského vedomia a špecifický odraz, poznanie a pretváranie skutočnosti
 • je to aj súhrn umeleckých diel vytváraných v procese umeleckej činnosti, ktorá má svoje zákonitosti, pravidlá a normy
 • umelec v tejto osobitnej estetickej činnosti utvára podľa zákonov krásy obrazy skutočnosti, a to pomocou umeleckej reči, ktorá má tiež svoje zákonitosti a princípy

druhy umenia:

 • výtvarné umenie (maliarstvo, sochárstvo, grafika, …)
 • slovesné umenie (poézia, próza, dráma)
 • hudba (vokálne a inštrumentálne skladby)
 • divadelné umenie (tragédia, komédia, herecká tvorba, scénografia, réžia, …)

literatúra pochádza z latinčiny zo slova littera (písmeno)

 • význam slova literatúra – dvojaké chápanie:
 • v širšom zmysle slova pokrýva všetky slovesné diela rozmanitej povahy t.j. neumelecké texty (vedecké, politické, právnické, náboženské, publicistické) ako aj umelecké
 • v užšom zmysle slova sa pod pojmom literatúra chápu iba diela umeleckej povahy, čiže texty vytvorené a napísané s estetickým zámerom (s umelecko-estetickou funkciou)

funkcia literatúry: estetická, výchovná, náučná, poznávacia, zábavná

vznik literatúry:

 • jej začiatky spadajú do starovekého Orientu, no najmä do antického Grécka, čiže do čias, v ktorých v slovesnej tvorbe začal pôsobiť slepý potulný básnik Homér
  (9.-8. stor. pred n. l.), známy ako autor dvoch hrdinských eposov Ilias a Odysea

členenie literatúry:

A)vecná literatúra:

 • súbor všetkých písomných prejavov okrem umeleckej literatúry
 • má tri základné okruhy:
  1. odborná literatúra
  2. publicistická literatúra
  3. administratívna literatúra
 • najdôležitejšou vnútornou (obsahovou) príznakovou črtou vecnej literatúry je, že poskytuje informácie zodpovedajúce realite

B)umelecká literatúra:

 • takisto vychádza z reality, no predpokladom na umelecké zovšeobecňovanie javov skutočnosti je fikcia, v ktorej má prvoradú úlohu autorova fantázia
 • jej súčasťou je folklór, t.j. diela ústnej ľudovej slovesnosti
 • poznáme ju aj pod názvom krásna literatúra alebo beletria

členenie:

 1. populárna literatúra:
  • tvoria ju literárne diela určené pre nenáročného čitateľa
  • populárna literatúra je založená na dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti,
  • jej charakteristickým znakom je zameranosť na neobyčajné životné osudy
   a hrdinstvá
 2. dobrodružná literatúra:
 • vyznačuje sa pútavým, dramatickým dejom vystupňovaným do nečakaných situácií
  a kolízií so silne zdôraznenými motívmi nebezpečenstva (Homérova Odysea)
 • ponúka dočasný únik od každodennej reality do sveta ilúzie a fantázie
 1.  literatúra faktu:
 • má poznávacej funkcie
 • literárne spracovanie vedeckých materiálov, faktov, historických i súčasných udalostí, skutkov, objavov
 • ocitá sa na rozhraní medzi umeleckou a vecnou literatúrou
 1. science-fiction:
 • obsahuje súhrn textov s dejom exponovaným do budúcnosti
 • stvárňuje udalosti, ktoré sa ešte neodohrali, no sú pravdepodobné podľa doterajšieho vývoja vedy a techniky, napredovania ľudskej spoločnosti
 1. literatúra pre deti a mládež:

orientuje sa na tvorbu pre vekovo ohraničený okruh čitateľov – deti a mládež,
spravidla do 14 – 15 rokov

 1. slovenský folklór:
 • obsahuje umelecké výpovede ľudu, je súhrnom ľudskej kultúry, predovšetkým kultúry dedinského čitateľa
 • anonymný autor tvorí text podľa potrieb a požiadaviek kolektívu, a iba vtedy,
  keď si ho kolektív osvojí a verejne reprodukuje, nadobúda príznaky verejného prejavu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021