Svetová a literárna moderna predstavitelia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 502 slov
Počet zobrazení: 2 081
Tlačení: 88
Uložení: 86

Svetová a literárna moderna

SVETOVÁ LITERÁRNA MODERNA:

 • – 20. storočie
 • bolo to veľmi zložité obdobie, keďže bol prelom storočí
 • končí sa storočie, nastávajú zmeny, ktoré ústili do chaosu, dezorientácie, nepokojov, nesplnené túžby, ľudia boli pesimistický
 • po literárnou modernou rozumieme myšlienkové smery: symbolizmus

parnasizmus

impresionizmus

dekadencia

 • tieto smery existovali súbežne, navzájom sa podnecovali a ovplyvňovali
 • spoločenská situácia sa odrazila aj v literatúre
 • ide o slobodu jednotlivca, objavuje sa človek samotár

Symbolizmus:

 • z gréckeho slova symbolon – znak, náznak
 • symbol – symbolom sa vec nepomenúva len naznačuje, základným výrazovým prostriedkom bol symbol, slúžil na vyjadrenie abstraktného pojmu (srdce, čierna farba)
 • zdôrazňoval viacvýznamovosť básnikovej výpovede
 • vznikol v poslednej štvrtine 19. storočia vo Francúzsku
 • vznikol ako reakcia na naturalizmus – pravdivé zobrazenie skutočnosti, zobrazenie škaredého a parnasizmus
 • symbolisti využívali – prelínanie zmyslových vnemov (senzualizmus)
 • sústreďovali sa na básnikovo ja (individualizmus)
 • nadraďujú ducha nad hmotu – únik pred skutočnosťou
 • z motívov: ustupuje historizmus, dejiny, ktoré nepovažovali za svoje, štylizovali sa do rolí nepochopených „prekliatych“, obracajú sa k mystickým predmetom a náboženstvám, zvukové efekty, vyzdvihovali hudobnosť poézie, hra s asociáciami (išlo o voľné radenie predstáv), voľný verš
 • prekliati básnici - tento pojem prvýkrát použil Paul Verlaine, patrili sem aj: Rimbaud

Bauelaire

Allan Poe

Parnasizmus:

 • francúzsky smer z konca 19. storočia
 • autori kládli dôraz na formu, odmietali spätosť umenia so spoločenskou realitou, ich vzorom bola antická literatúra
 • parnasistov zaujímala hlavne forma básne

Dekadencia:

 • décadénce = úpadok
 • autori s obľubou siahali po tabuizovaných témach (erotika, násilie, morbidita, zlo, oslava satana, neúctiví vzťah k Bohu)
 • predstaviteľ: Ch. Baudelaire

Charles Baudelaire

 • zakladateľ symbolizmu v Európe, pochádzal z Francúzska
 • ovplyvnil ho Edgar Allan Poe
 • Parížsky spleen
 • Opíjajte sa
 • Mrcina

Kvety zla

 • lyrická zbierka básni, ktorá stojí na rozhraní medzi romantickou a symbolickou poéziou
 • sústredil sa na vlastné vnútro, na nevšedné pocity, na protiklady viery a skepsy, nehy a vzdoru, radosti a zúfalstva
 • hľadá krásu v ošklivosti, proklamuje, že človek nemôže dosiahnuť šťastie (zbierka, vyvolala taký odpor meštianskej spoločnosti, že bola z mravnostných dôvodov odsúdená k pokute)
 • dominuje bohatá obrazotvornosť, lyrizmus
 • základom jeho tvorby sú poburujúci cynizmus a absolútna nenávisť voči pretvárke
 • je spojením predstavy krásy a zla, je to teda oxymoron

SLOVENSKÁ LITERÁRNA MODERNA:

 • 1900 – 1918
 • hlavným predstaviteľom bol Ivan Krasko, preto sa toto obdobie nazýva aj Kraskova škola
 • najprv diela uverejňovali v časopisoch – Dennica, Prúdy, Slovenské pohľady, Živena
 • nastupuje mladá generácia autorov
 • hoci zdôrazňovali kritický postoj k predchádzajúcim autorom, nevzdávali sa tradícií
 • inšpiráciu hľadali hlavne v dielach romantických predstaviteľov a u Hviezdoslava a Vajanského
 • odmietali konzervativizmus vznikajú nové netradičné postupy

Ivan Krasko

 • vlastným menom Ján Botto, jeho vzdialeným príbuzným bol Ján Botto
 • je básnik symbolista, predstaviteľ impresionizmu
 • 1914 narukoval na vojnu, po návrate z vojny sa prihlásil do štátnych služieb a stal sa poslancom a senátorom
 • pseudonym Ivan Krasko mu vymyslel Vajanský, ktorý mu vydal jeho prvú zbierku básni
 • charakteristické pre jeho diela: metafora, epiteton, symboly, sensualizmus, eufonickosť (opakovanie hlások), hudobnosť, farebnosť, bohaté línie

Nox et solitudo (Noc a samota)

 • zbierka 28 básni, jeho poézia neodráža objektívnu skutočnosť, ale opisuje básnikovu dušu
 • deň je tu hmlistý, dažďový, sivý akoby prestúpený nocou
 • noc nie je len časopriestorom, ale aj symbolom
 • vonkajší priestor je u Kraska neoddeliteľný od vnútorného
 • lyrický subjekt nie je nijaký hrdina, charakterizuje ho pocit vlastnej ničotnosti
 • nachádzajú sa tu básne ľúbostnej lyriky, spomienky na matkinu životnú vyrovnanosť, clivé básne plné beznádeje
 • je to báseň odhaľujúca temné stránky ľudskej duše
 • jediná báseň, v ktorej vyslovil kritiku politickej pasivity v predvojnovom slovenskom živote

Verše

 • zbierka básni, oživuje dávnejšie citové skúsenosti, obnažuje dušu
 • trýznia ho výčitky svedomia, tajomnosť
 • žena je pre básnika svetlom, tma je v duši subjektu: oba symboly majú v kontexte zbierky aj náboženský význam: svetlo viery, tma neviery
 • najznámejšie básne s nadosobnou tematikou (Otrok, Otcova roľa, Baníci) hovoria o čine, vzdore, odboji
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#charles baudelaire mrcina rozbor #Čierna farba radosti #katolícka moderna #francuzska moderna #Literárna moderna

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.138